ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 07.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На седми май                                                 две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 515 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ЕМОНА 2000” ЕООД, представлявано от Д.И., редовно призован, представлява се от адв. Б., адв. К. и адв. Д., с представени по делото пълномощни.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на РИОСВ гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Димитър Трошев, с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становищата на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от „Емона 2000” ЕООД против Заповед № РД-3/21.01.2013 г. за налагане на ПАМ, с която е разпоредено спиране на всякакъв вид СМР, свързани с реализацията на инвестиционни предложения в ПИ № 27454.23.85 и ПИ № 27454.23.63 находящи се в м. „Кладери”, в землището на с. Емона, Община Несебър.

        

         АДВ. Б.: Поддържаме жалбата. Представям допълнително възражение на „Емона 2000” ЕООД, което възражение е подадено против Акт № 10 от 11.01.2013 г. за установяване на административно нарушение съставен от служители на РИОСВ Бургас. Във връзка с представената административна преписка представям допълнително възражението на „Емона 2000” ЕООД, което не е приложено по делото.

 

            Представям писмена молба с въпросите за вещото лице по направеното искане в жалбата за назначаване на експертиза. Считаме, че вещото лице трябва да е със специалност архитект. Представям молбата с копие за ответната страна.

         Други доказателствени искания на този етап нямаме.

         АДВ. К.: Представям допълнение към жалбата, в което сме акцентирали на това следвало ли е изобщо за тези имоти да има доклад по ОВОС, налице ли  е изменение на инвестиционното намерение, които са въпроси по същество, но считаме, че следва да бъдат приобщени към жалбата. Присъединявам се към тези доказателствени искания.

         Към настоящия момент няма да соча други доказателства. Моля Ви да задължите процесуалния представител на РИОСВ да заяви дали са представени целия комплект документи.

         АДВ. Д.: Присъединявам се към заявеното от колегите.

         ЮРИСКОНСУЛТ ТРОШЕВ: Считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете административната преписка по налагането на ПАМ, както и приложената допълнително административна преписка по издаването на Решение № БС-10-6/11.08.2011 г. по ОВОС.

         Представената преписка по издаване на Решение № БС-10-6/11.08.2011 г.  е представена в пълнота. Преписката по оспорената ПАМ също е представена в пълнота. Относно възражението по акта считам, че е ирелевантно към настоящото дело. Считам, че административнонаказателното производство е образувано отделно, а това, че в ПАМ е цитиран акт като е констатирано извършено нарушение искам да подчертая, че в ЗООС мерките следва да бъдат както преустановителни, така и превантивни. Нямам възражение да се приеме по делото, но считам, че е ирелевантно. Моля да ми бъде дадена възможност да се запозная с допълнението към жалбата, както и за следващо съдебно заседание да бъде призован един свидетел в режим на довеждане. Свидетелят ще бъде експерта - служител на РИОСВ Бургас извършил проверката на терен и в Община Несебър. Тези констатации на служителя са обективирани в съставения констативен протокол, приложен в административната преписка по издаване на ПАМ.

         По искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, моля да ми бъде дадена възможност да се запозная със задачите.

         АДВ. К.: Не възразяваме да бъдат приети представените писмени доказателства от РИОСВ. Моля също така да дадете кратък срок на колегата да се запознае с въпросите за експертизата и с допълнението. Ако допуснете свидетел, ние също държим да допуснете един свидетел при режим на довеждане, който е специалист по ОВОС, който ще установи дали има отклонение от решението по ОВОС и за това, което е реализирано на този етап.

 

         Съдът с оглед заявените от страните становища и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените от административния орган административни преписки послужили за постановяване на оспорената в настоящото производство ПАМ, така и административната преписка послужила при постановяване на Решение по ОВОС № БС № 10-6/11.08.2011 г. на директора на РИОСВ гр. Бургас.

         ПРЕДОСТАВЯ 3-дневен срок на процесуалния представител на ответника, в който срок същия следва да се запознае с представеното в днешно съдебно заседание допълнение към жалбата, така и с молбата за допускане на съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси към вещото лице. В указания 3-дневен срок процесуалния представител на ответника следва да представи по делото становище по допълнението към жалбата и становище по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза с копие за процесуалните представители на жалбоподателя.

         По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът ще се произнесе в закрито заседание след запознаване със становището на процесуалния представител на ответника.

         По искането за допускане на свидетел формулирано от процесуалния представител на ответника и след уточняване на качеството на този свидетел, както и на фактите и обстоятелствата, които се цели да бъдат установени с неговите показания, съдът намира, че така формулираното искане е недопустимо. От заявеното от процесуалния представител на ответника става ясно, че въпросния свидетел е длъжностно лице в РИОСВ гр. Бургас и неговите възприятия са обективирани от надлежно съставен констативен акт, като същия е приложен по делото.

         В този смисъл така съставения констативен акт съставлява официален документ притежаващ обвързваща доказателствена стойност до оборване на същия по надлежния ред. В този смисъл съдът намира за недопустимо искането за допускане до разпит в качеството на свидетел на длъжностното лице, което е обективирало своите констатации в официален и приложен по делото документ.

         С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТХВЪРЛЯ направеното искане за допускане до разпит на длъжностното лице изготвило приложения по делото констативен акт.

         По отношение на заявеното от процесуалните представители на жалбоподателя искане за допускане на лице до разпит – специалист по ОВОС с оглед формулираните в молбата за допускане на съдебно-техническа експертиза въпроси, съдът намира, че показанията на този свидетел дублират отговорите на въпросите, които следва да даде вещото лице. 

В този смисъл и предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лице, което да отговори на въпроси, на които следва да отговори вещото лице при евентуално допускане на съдебно-техническа експертиза.

         Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.07.2013 г. – 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: