ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              дата  15 март 2011 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти  състав,

в закрито заседание на 15 март 2011 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 515  по описа за 2011  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба, подадена от Г.Б.Т. *** против Решение № 40-16/21.10.2010 на Общински съвет – Бургас, с което е одобрен проекта Актуализация – изменение на ПУП-ПРЗ на ж.к. “Зорница”- окончателен проект при условията на чл.16 от ЗУТ, ведно с правилата и нормите за неговото прилагане и схемите към него, със следното изменение – обслужващата улица между о.т. 128-129-130 да се изтегли максимално в северна посока, като отпадне предвидения крайуличен паркинг за перпендикулярно паркиране и се предвиди крайулично озеленяване южно от новопредвидената улица в зоната до сервитута на съществуващата ж.п. линия, съгласно предложение за изменение. Предвидено е в срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на плана да не се допуска  изменение на ПУП-ПРЗ, касаещи промяна в отреждане, характер, начин и показатели на застрояване, а за имоти – общинска собственост, за които община Бургас има инвестиционни намерения в посочения срок, изменение на ПУП може да бъде допуснато след решение на Общински съвет – Бургас.

Решението се оспорва в частта относно поземлен имот с идентификатор № 07079.601.77.

         След извършена служебна справка съдът констатира, че в Административен съд – Бургас е образувано адм. дело № 228/2011 год. със  страни – жалбоподатели Петя Иванова Тимнева и Йова Иванова Тимнева Атанас и ответник – Общински съвет Бургас, със същия предмет на спора – обжалване на Решение № 40-16/21.10.2010 на Общински съвет – Бургас, в същата част, касаеща имот с идентификатор № 07079.601.77.

При тези данни, налице е хипотезата на чл.213 от ГПК, съгласно който когато в съда има висящи няколко дела, които имат връзка помежду си съдът може да съедини тези дела в едно общо производство и да издаде общо решение по тях. Предвид очертания предмет на оспорването, касаещ имот с идентификатор № 07079.601.77 и по двете образувани дела, както и за да се обезпечи безпротиворечивото им решаване, същите следва да бъдат разгледани съвместно под номера на първоначално образуваното дело № 288/2011 год.  

 С оглед на горните мотиви и на основание чл.213 от ГПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

        

         СЪЕДИНЯВА адм. дело № 228/2011 год. и адм. дело № 515/2011 год., двете по описа на Административен съд – Бургас, за разглеждане в общо производство, което следва да продължи под № 228/2011 год.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 515/2011 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

                                                           

                                                                                     СЪДИЯ: