Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         738                        21.04.2017г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – Бургас                                                             ХІІІ-ти състав

На двадесети април,                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Таня Евтимова

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов 

Секретаря: М.В.

Прокурор: Росица Дапчева

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 514 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба подадена от „Инфо пойнт БГ“ООД, ЕИК-**, гр.Бургас, ул.Княз Борис І, **, против решение № 507/19.12.2016г., постановено по НАХД № 1995/2016г. на Районен съд - Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 2203/25.08.2016г. на заместник-директора на ТД на НАП-Бургас, с което за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18), вр. чл.118, ал.1 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС) и на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, му е наложена  имуществена санкция от 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като неправилен и незаконосъобразен. Счита, че нарушението следва да се квалифицира като маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът, редовно уведомен, не се представлява и не прави искания.

Ответникът по касация – ТД на НАП-Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на подадената касационна жалба и законосъобразност на обжалваното съдебно решение, поради което пледира същото да бъде оставено в сила.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Административен съд - Бургас в настоящия си състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд - Несебър е потвърдил НП № 2203/25.08.2016г. на заместник-директора на ТД на НАП-Бургас, с което на касатора за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба Н-18, вр. чл.118, ал. 1 от ЗДДС и на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС е наложена  имуществена санкция от 500 лева. Наказанието е наложено за това, че при извършена проверка на 05.08.2016г., в 19.30 часа, в обект: информационен център, находящ се в к.к.Слънчев бряг, пред хотел Поморие, стопанисван от „Инфо пойнт БГ“ООД, е установено, че при извършена контролна покупка на билет за двама възрастни за посещение на аквапарк на обща стойност 76,00 лева, заплатена в брой, не бил издадена фискален касов бон от регистрираното, въведено в експлоатация и работещо в обекта фискално устройство или ръчна касова бележка от кочан. В обекта имало монтирано и въведено в експлоатация, свързано дистанционно с НАП и работещо към момента на проверката фискално устройство.

За да постанови решението си районният съд след обсъждане на възраженията на жалбоподателя е приел, че извършването на нарушението е доказано по безспорен начин и е обосновал е извод, че търговецът е осъществил състава на нарушението, поради което законосъобразно е санкциониран по приложимата правна норма. Обсъдил е и възражението на жалбоподателя за маловажност на нарушението и е приел, че разпоредбата на чл.28 от ЗАНН се явява неприложима в случая.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възражението на касатора е неоснователно.

Към процесното нарушение е неприложима хипотезата на чл.28 от ЗАНН предвид обществените отношения, защитата на които се гарантира чрез Наредба Н-18 и предвид неотразяването на приходи в полза на фиска.  От установените по делото обстоятелства не може да се направи извода, че нарушението попада в категорията на маловажните нарушения. Съгласно чл.28 от ЗАНН за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Относно понятието маловажен случай, приложима е легалната дефиниция съгласно чл.93, т.9 от Наказателния кодекс –  "маловажен случай" е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. От данните по делото не може да се направи извода, че деянието е с по-ниска степен на обществена опасност от другите нарушения от съответния вид. С оглед останалите обстоятелства във връзка с извършеното нарушение, правилно и в съответствие с чл.27, ал.2 от ЗАНН и с оглед постигането на целите по чл.12 от ЗАНН, наказващият орган е определил административното наказание в минимален размер, като е взел предвид всички обстоятелства във връзка с осъществяването на нарушението.

По изложените съображения и при липса на отменителни основания, касационният състав приема, че обжалваното решение е постановено в съответствие с действащите правни норми и следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, Административен съд - Бургас ХІІІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 507/19.12.2016г., постановено по НАХД № 1995/2016г. на Районен съд - Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

         ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

 

                         2.