Р Е Ш Е Н И Е

 

   Номер 666           Година 07.04.2016          Град  Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на тридесет и първи март две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря Й.Б.

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 514 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на чл.38 от Закона за държавната собственост (ЗДС).

Образувано е по жалба на А.Н.К. *** и М.Н.Б. *** против заповед № РД-09-4/20.01.2016г. на областния управител на Област Бургас. Със заповедта се отчуждават за държавна нужда за изграждане на обект: „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233,06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20кV „Равда” при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат ТВ” при км 212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км 212+120”, части от имоти – частна собственост намиращи се в землищата на с.Равда, община Несебър и гр.Ахелой, община Поморие, съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със заповед №РД-02-15-138/09.10.2015г. на зам.министър на регионалното развитие и благоустройството, в частта относно собствения на жалбоподателите поземлен имот с идентификатор 616156.28.29 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на с.Равда, община Несебър, целият с площ от 9 656 кв.м., от които се отчуждават 3 912 кв.м., като и е определено обезщетение в размер на 3 488,00 лева. В жалбата се излагат твърдения за необоснованост и незаконосъобразност на заповедта, тъй като влезлия в сила ПУП не обосновава такава площ на отчуждавания имот и определеното обезщетение е силно занижено и не съответства на пазарните цени на недвижимите имоти в района на отчуждения. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържат жалбата, на сочените в нея основания, като се правят и допълнителни възражения за незаконосъобразност на заповедта, тъй като за имота са предвидени ограничения, които не са отразени и оценени. 

Ответникът – Областен управител на Област Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалните си представители оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена.

Заинтересуваната страна – Агенция пътна инфраструктура гр.София, редовно уведомена, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като неоснователна.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.38, ал.2 от ЗДС от надлежни страни, имащи право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Със заповед №РД-02-15-138/09.10.2015г. на зам.министъра на регионалното развитие и благоустройството (л.43-44 от делото), на основание чл.129, ал.3, т.2, б.„в“, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 и чл.128, ал.2, 5 и 6 ЗУТ е одобрен подробен устройствен план-парцеларен план за обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”,  участък Обход на Ахелой от км.207+726.37 до км.212+233.06 и изпарител при км.207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV „Равда“ при км. 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км. 212+011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км. 212+120, на територията на  гр.Ахелой, Община Поморие, и с.Равда, Община Несебър, Област Бургас. Съгласно писмо изх.№АУ 14-4/19.11.2015г. на зам.министъра на регионалното развитие и благоустройството (л.42 от делото), заповедта е обнародвана в ДВ бр.79/13.10.2015г., не е обжалвана и е влязла в сила.

Искане изх.№04-16-2116/07.12.2015г. на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (л.45-47 от делото) е отправено до министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите за одобряване отчуждаването на засегнатите имоти или части от тях за държавна нужда за изграждане на описания в процесната заповед обект и да се предложи областния управител на Област Бургас да издаде такава заповед.

Със съвместна заповед №РД-02-14-1413/22.12.2015г. (ЗМФ-1286/17.12.2015г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите (л.53гръб-54 от делото) е одобрено отчуждаването на части от имоти - частна собственост и части от имоти-общинска собственост, намиращи се в землищата на гр.Ахелой, Община Поморие, и с.Равда, Община Несебър, Област Бургас, засегнати от изграждането на описания обект.

За започналата отчуждителна процедура и издадената съвместна заповед е  извършено обявяване в едни местен и два централни ежедневника (л.25-28 от делото).

В административното производство е извършена пазарна оценка на подлежащата на отчуждаване части от имоти, за която е изготвен оценителски доклад от независим оценител за определяне на равностойно парично обезщетение на поземлени имоти в земеделска и урбанизирана територия, засегнати от ПУП-парцеларен план (л.61-86 от делото).

Със  заповед № РД-09-4/20.01.2016г. на областен управител на Област Бургас са отчуждени части от имоти – частна собственост, като всяко отчуждаване е описано в отделно приложение към заповедта, според съответните землища и индивидуализирано по номер на имота, вида на територията, начина на трайно ползване, имената на собствениците и техните наследници, общата площ на имота, площта, която се отчуждава и стойността на паричното обезщетение, отразена като общо обезщетение за отчуждената част и съответните му компоненти.

Имотът на жалбоподателите е описан в приложението, касаещо землището на с.Равда (л.22 от делото), където е посочено, че от цялата площ на имота в размер на 9,656 дка се отчуждават 3,912 дка, като оценката за отчуждената част е в размер на 3 488,00 лева.

Заповедта е съобщена на жалбоподателите на 25.01.2016г., видно от приложените известия за доставяне (л.9 от делото) и е публикувана в едни местен и два централни ежедневника (л.13-15 от делото), както и на Интернет страницата на Областна администрация Бургас (л.16 от делото).

Със заповед № РД-09-5/05.02.2016г. на областен управител на Област Бургас (л.28 от делото), на основание чл.62, ал.1 и ал.2 от АПК е допълнена и изменена  предходно издадената заповед № РД-09-4/20.01.2016г., по отношение на част от имотите, сред които не е този на жалбоподателите.  Тази заповед също е публикувана в едни местен и два централни ежедневника (л.30-32 от делото), както и на Интернет страницата на Областна администрация Бургас (л.34 от делото).

По делото е назначена комбинирана съдебна експертиза, по която са изготвени и приети основно и допълнително заключение. Според основното заключението, пазарната стойност на отчуждаваната част от имота е 3 488,00 лева. Съгласно заповед № РД-02-15-138/09.10.2015г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството с която е одобрен „Подробен устройствен план-парцеларен план за обект „Път І-9 Слънчев бряг – Бургас“, участък обход на Ахелой, от имота на жалбоподателите следва да бъдат отчуждени 3,930 дка, от които 0,018 дка засегнати от фундаменти на стълбове и шахти и 3,912 дка засегнати от предвидения път. Съгласно допълнителното заключение, имота на жалбоподателите, извън отчуждаваната част е засегнат от предвижданията на ПУП и спрямо него са предвидени сервитути, като сервитутната зона е около 1,650 дка.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Заповед РД-09-5/05.02.2016г. допълнена и изменена със заповед № РД-09-5/05.02.2016г., е издадена от компетентен административен орган – областен управител на Област Бургас.

Съгласно чл.34а, ал.1 от ЗДС отчуждаването на имоти и части от имоти – частна собственост предназначени за изграждане на национални обекти се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите, а съгласно ал.2, извън случаите по ал.1 отчуждаването се извършва със заповед на областния управител по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите.

В случая, имотите се отчуждават за изграждане на обект „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233,06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20кV „Равда” при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат ТВ” при км 212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км 212+120”. С решение на министерския съвет от 20.04.2012г., този път е обявен за обект с национално значение и за национален обект, но както към момента на издаване на процесната заповед, така и към настоящия момент участъка от пътя за който се отчуждават имотите – обход на гр.Ахелой, не е част от път І-9 и не е обявен за национален обект с решение на Министерския съвет, поради което същия не е обект с национално значение или част от такъв обект. След като обекта за който се извършва отчуждаването не е национален обект, то компетентен да издаде процесната заповед се явява именно областния управител на Област Бургас, като е ирелевантно дали в бъдеще този обект ще бъде обявен за национален или не.

Обжалваната заповед е издадена в писмена форма, като нейното съдържание е в съответствие с изискванията на чл.34в, ал.1 от ЗДС.

В хода на административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до незаконосъобразност на заповедта, като е спазена процедурата предвидена в ЗДС. Налице е влязъл в сила ПУП, посредством които се установява наличието на държавна нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин. Съобразно изискванията на чл.34, ал.1 от ЗДС, заинтересуваното ведомство – Агенция пътна инфраструктура, е направило мотивирано искане за отчуждаване до министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите, които със съвместна заповед са одобрили отчуждаването на части от имоти – частна собственост и части от имоти-общинска собственост, намиращи се в землищата на гр.Ахелой, Община Поморие, и с.Равда, Община Несебър, Област Бургас, засегнати от изграждането на обекта предмет на обжалваната заповед. На основание тази съвместна заповед, влезлия в сила ПУП-парцеларен план, оценителския доклад за определяне на равностойно парично обезщетение на земеделски и урбанизирани имоти, засегнати от одобрения ПУП-парцеларен план и чл.34а, ал.2 ЗДС, областния управител е издал оспорената в настоящото производство заповед.

Жалбоподателите са адресати на процесната заповед, тъй като с нея е предвидено отчуждаването на част от притежавания от тях поземлен имот с идентификатор 616156.28.29 по КККР на с.Равда, община Несебър, целият с площ от 9,656 дка., от които се отчуждават 3,912 дка., който имот е с начин на трайно ползване нива /орна земя/.

Неоснователно е възражението на жалбоподателите, за необоснованост и незаконосъобразност на заповедта, тъй като влезлия в сила ПУП не обосновава такава площ на отчуждавания имот. Видно от основното заключение на вещото лице, което не е оспорено от страните и се кредитира от съда, като компетентно и безпристрастно, в случая е налице ПУП одобрен със заповед № РД-02-15-138/09.10.2015г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството с които е одобрен „Подробен устройствен план-парцеларен план за обект „Път І-9 Слънчев бряг – Бургас“, участък обход на Ахелой. Съгласно този одобрен проект от имота на жалбоподателите следва да бъдат отчуждени 3,930 дка, от които 0,018 дка засегнати от фундаменти на стълбове и шахти и 3,912 дка засегнати от предвидения път, точно толкова колкото се отчуждава с процесната заповед. Ето защо, след като не е налице спор по делото, че тази заповед не е обжалвана и одобрения ПУП-ПП е влязъл в сила, то наличието на държавна нужда от тези 3,912 дка е доказано и същата следва да бъде задоволено посредством принудителното им отчуждаване по реда на ЗДС.

Неоснователно е и възражението, че определеното обезщетение за отчуждаваната част от имота е силно занижено и не съответства на пазарните цени на недвижимите имоти в района на отчуждения.

Съгласно чл.32, ал.2 от ЗДС равностойното парично обезщетение по се определя в съответствие с предназначението на имотите преди влизането в сила на подробния устройствен план, въз основа на пазарните цени на имоти с подобни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания. В §1а, т.2 на ДР на ЗДС е дадена легална дефиниция на понятието „Пазарни цени”, според която това са осреднените цени от всички сделки с имоти за 1)покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека – обезпечаваща покупко-продажба на имот, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, 2)както и други възмездни сделки, с изключение на тези с предмет идеални части от имоти, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождението на имота са вписани повече от 20 сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните 20 вписани сделки. Осредняването се извършва въз основа на не по-малко от две относими сделки.

По делото е допусната комбинирана съдебна експертиза, в основното заключение по която от вещото лице е изготвена пазарна оценка на отчуждаваната част от имота, като са съобразени изискванията на т.2 от §1а от ДР на ЗДС. Установени са 34 извършени сделки в периода от 12 месеца преди датата на възлагане на оценката, от които само три са сделки със земеделски земи, находящи се в землището на с.Равда, община Несебър. Една от тези сделки правилно не е взета в предвид, доколкото има за предмет два имота, в две землища на който е посочена общата стойност и не би могла да се установи каква е стойността на имота находящ се в землището на с.Равда. Останалите две сделки са ползвани от вещото лице при изготвянето на пазарната цена и същата е определена в размер на 887,44 лева на декар или равностойното парично обезщетение за отчуждаваните от жалбоподателите 3,930 дка е 3 487,63 лева, която сума е определена и в обжалваната заповед. От жалбоподателите не е оспорено заключението на вещото лице и не са ангажирани доказателства посредством които да се установи, че пазарната оценка е неправилно определена, поради наличието на други сделки, които не са отчетени. Ето защо, след като не е налице разлика между стойността на отчуждаваната част от имота определена в процесната заповед и тази определена в хода на съдебното производство, неоснователни се явяват възраженията на жалбоподателите, че определеното обезщетение е силно занижено.

Неоснователни са и възраженията за незаконосъобразност на обжалваната заповед, тъй като по отношение на частта от имота, която не се отчуждава са предвидени сервитути, за които не са определени обезщетения.

Действително от допълнителното заключение на вещото лице се установява, че в частта от имота, която остава собственост на жалбоподателите, съобразно влезлия в сила ПУП-Парцеларен план, преминават две нови трасета на ВЛ-20КV, ще има два нови фундамента за стоманени решетъчни стълбове 20 КV и две нови водопроводни шахти, като е предвидена сервитутна ивица с ширина 9,00 м., като площта на сервитутната зона се определена на около 1,650 дка.

По своята същност сервитут е вещно право на ограничена власт върху чужд недвижим имот, принадлежащо на собственика на друг недвижим имот и представляващо изгода за използването на този имот. Сервитутите могат да са установени чрез действията на човека или законни – чието учредяване може да бъде поискано и постигнато едностранно от собственика на господстващия имот, независимо от волята на собственика на служещия имот, тоест той е учреден по силата на разпореждането на закона, който овластява собственика на господстващия имот да осъществи учредяването му. Сервитутът се учредява срещу обезщетение на собственика на служещия имот, което се определя с оглед на вредите, които той търпи, като това обезщетението не търпи изменение, независимо дали вредите се увеличават или намаляват.

В ЗДС е предвидена процедура единствено по принудително отчуждаване на имоти или части от тях – собственост на физически или юридически лица, за държавни нужди, но не и процедура по учредяване на сервитути.

Видно от заключението на вещото лице, предвидения в имота на жалбоподателите сервитут е във връзка с предвидено ново трасе на електропровод, поради което за учредяване на сервитута следва да се спази процедурата предвидена в Закона за енергетиката (ЗЕ). Съгласно чл.64, ал.4 от ЗЕ, сервитута възниква при наличието на две предпоставки – 1.влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението на съответните имоти и 2.титуляря на сервитута изплати еднократно обезщетение на собственика на имота, върху който е възникнал сервитутът и на носителите на други вещни права върху засегнатия имот. Съгласно чл.64, ал.5 от ЗЕ, определянето на размера на обезщетението се извършва по реда на чл.210 и 211 от Закона за устройство на територията или по взаимно съгласие на страните с оценка на лицензиран оценител.

В случая е налице само една от предвидените предпоставки в чл.64, ал.4 от ЗЕ – влязъл в сила ПУП, с които е предвидено местоположението на имотите, но не и втората предпоставка, поради което сервитутът все още не е възникнал и върху имота на жалбоподателите не са учредени ограничени вещни права и правото им на собственост не е нарушено с издаването на процесната заповед.

С оглед на изложеното жалбата на А.Н.К. и М.Н.Б. е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

На основание чл.38, ал.8 от ЗДС, настоящото решение е окончателно.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Н.К. *** и М.Н.Б. *** против заповед № РД-09-4/20.01.2016г. на областен управител на Област Бургас, допълнена и изменена със заповед № РД-09-5/05.02.2016г. на областен управител на Област Бургас, в ЧАСТТА относно извършеното отчуждаване на 3,912 дка от поземлен имот с идентификатор 616156.28.29 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на с.Равда, община Несебър, целият с площ от 9,656 дка и определено обезщетение в размер на 3 488,00 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                СЪДИЯ: