ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 31.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 514 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ А.Н.К. и М.Н.Б., редовно призовани, не се явяват. За тях адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява специалист отдел „Правно-нормативно обслужване“  Д., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция пътна инфраструктура София, редовно призована, се явява юрисконсулт Л., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице. Запознати сме с него.

 

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

        

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като вещото лице е със снета самоличност по делото от предходно съдебно заседание и ПРЕДУПРЕДЕНО за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. Вещото лице ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

При проверката в Областна управа на парцеларния план, не бях уведомена за започнала процедура за учредяване на сервитута.

 

ВЪПРОС КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ ОТ СЪДА: Трасето, което ще се изгражда и е предмет на обжалваната заповед и където попада част от имота на жалбоподателите, представлява ли част от път І-9, към настоящия момент?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: В решение №32, в т.2 действително е записано Европейски коридор път І-9, като се и изброява …..обходен път Слънчев бряг- Бургас, но този обход който е по край Ахелой той е предмет още на проект и няма как да бъде национален обект, без да е реализиран. Може би, в последствие ще стане национален обект, след като бъде изпълнен и след като бъде направен пътя, но в момента националният обект не касае имота на жалбоподателите.

На л.134 от делото, където се намира парцеларният план, в легендата най-долу в зелен цвят е посочен обхвата на одобрения ПУП, а  с черния пунктир, който минава през зеления контур е отразен пътя в проект.

 

ВЪПРОС НА СЪДА към вещото лице: Изследвали ли сте за какво е предвиден сервитутът?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: През имота минава  въздушна линия 20 КV, 2 стълба и две водопроводни шахти - нови, но водопровод не е отразен. Сервитутът е за ел. линията - за стълбовете и въздушната линия, а трасето на водопровода най-вероятно върви перпендикулярно, но не е показано, няма как да бъде и под електропровода. Не знам как върви водопровода, не е посочено,  като са показани само шахтите и то като нови шахти.

 

АДВОКАТ Д.: Дали обектите, за които говорите са предмет на един и същ парцеларен план?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Всичко е предмет на един план, одобрен със заповед № РД-02-15-138/09.10.2015г. на зам.министъра на МРРБ.

 

АДВОКАТ Д.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 100 лева, от които 50 лева платими от внесения от депозит/л.140/ и 50 лева платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

УКАЗВА на жалбоподателите, че в случай, че не бъдат представени доказателства за внасяне на допълнително определеното възнаграждение на вещото лице, за сумата ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ Д.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането.

 

МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо съдия, поддържам жалбата. Считам, че обжалваната от нас заповед на областен управител на област Бургас е незаконосъобразна в обжалваната част и моля да я отмените, като подробни аргументи ще изложа в писмени бележки в указан от съда срок.

 

МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ Д.: Уважаема г-жо съдия, считам процесната заповед за законосъобразна, а подадената срещу нея жалба за неоснователна, като аргументи ще изложа в представени писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и оставите в сила като законосъобразна и правилна издадена от областен управител на област Бургас заповед за принудително отчуждаване. Подробни аргументи ще изложа в писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ срок до 04.04.2016година за представяне на писмени бележки с копие за другите страни

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: