ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 25.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети март                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 514 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ А.Н.К., М.Н.Б., редовно призовани, не се явяват. За тях адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява специалист отдел „Правно-нормативно обслужване“  специалист Д., с пълномощно от днес.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция пътна инфраструктура София, редовно призована, се явява юрисконсулт Л., с пълномощно от днес.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на А.Н.К. и М.Н.Б. против Заповед № РД-09-4/20.01.2016г. на Областен управител на област Бургас,  в частта в която  е  наредено да бъдат отчуждени за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-9” Слънчев бряг-Бургас”, участък Обход на Ахелой от км.207+726,37 до км.212+233,06, изпарител при км.207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ ТВ” при км.212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км.201+120, дка 3,912 дка от собствения на жалбоподателите поземлен имот с идентификатор 616056.28.29 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на с.Равда, като е определено паричното обезщетение в размер на 3 488лева, съгласно т. 2 от приложение към заповед №РД-09-4/20.01.2016г.. С жалбата се оспорва, както размера на отчуждаваната част от имота, така и размера на определеното парично обезщетение

 

Съдът ДОКЛАДВА, че с  разпореждане от 08.03.2016година е допусната комбинирана съдебна експертиза, по която на 23.03.2015г. е постъпило заключение от вещото лице Б..

 

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА  на ответника, че  трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, включително да обоснове компетентността си за издаване на оспорената заповед.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи блогоприятни последици.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържаме жалбата. На този етап нямаме други доказателствени искания. Да се приемат представените доказателства по делото.

 

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Да се приеме административната преписка, която е в цялост. Представям становище относно компетентността на административния орган. Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНУСЛТ Л.: Уважаема г-жо председател, оспорвам основателността на жалбата. В днешното съдебно заседание  представям становище на Агенция пътна инфраструктура по отношение компетентността на административния орган, като е приложено към него  карта на „обход Ахелой”. От тази карта е видно от къде ще минава бъдещото трасе и къде е сегашния път. С червен контур на тази карта „обхот на Ахелой” е очертан националният обект път І-9, а със зелено е „обхода Ахелой”, за който се отчуждават имотите и то е извън трасето, видно от картата. Да се изслуша заключението на вещото лице. Да се приемат доказателствата по делото.

 

 Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание.

         

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.Г.Б. -   години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование – специалност „Промишлено и гражданско строителство”, без особени отношения със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

В Служба вписвания съм открила нотариални актове за много имоти, но бяха подходящи  три. От тези три имота, единият го изключих, защото е за продажба на два имота, находящи се в две землища, с една обща цена. Остават два имота, като закона разрешава оценката да се изготви въз основа на две сделки. По тези сделки едната страна е търговец. Това е площта, която се отчуждава с ПУП, което съм записала в заключението.

              

СПЕЦИАЛСТ Д.: Този ПУП не е жален и е  влязъл в сила, видно от приложеното по делото писмо.

 

           АДВОКАТ Д.: Правили ли ли сте оглед на място и установили ли сте да ли има някакви насаждения в имота?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Не съм правила оглед на място, тъй като става въпрос за земеделска земя и няма насаждения и се намира точно на пътя. Имотът се намира на т.207, като видно от новопредставената цветна карта той е още на влизане от посока от Несебър към Бургас. Представената снимка към заключението ми е за землището на Ахелой и Равда, които са разделени със зелена линия,  оценявания имот е отбелязан с червено, а с жълто аналозите, които съм ползвала.

 

АДВОКАТ Д.: Като гледахте ПУП-а и установихте, че 0,018 дка се отчуждава за фундаменти за шахти и стълбове, видяхте ли дали има отразени сервитути за съоръженията и влизат ли в обхвата на отчуждения имот?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Видно от приложената извадка на л.102 от делото, за имот с последни цифри на идентификатора 28.29 не виждам точно къде има означение за стълб. Има означение за кабел и не съм много сигурна дали е това. Новият път минава през средата на имота по диагонал. Не съм установила да има предвиден сервитут  в имота.

 

АДВОКАТ Д.: От проекта става ли ясно за какво точно са тези стълбове, шахти?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Не съм го изследвала този въпрос, тъй като не ми е постановено като задача, а за да се изследва трябва  проектът, разработките да се изискат  и да се видят къде са стълбовете, трябва да се видят всички неща, които са по трасето на пътя.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към момента към вещото лице, но ще искам поставянето на допълнителни въпроси.

 

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ Д.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лева, платими от внесения депозит / л.104/.

 

АДВОКАТ Д.: Имам допълнителен въпрос във връзка с тези 0.018 дка засегнати от фундаментите на стълбове и шахти, като искам вещото лице да установи по ПУП за какви точно съоръжения са предвидени  на енергийните или водни обекти, за какви точно фундаменти са  предвидени тези стълбове и шахти и с оглед вида на съоръженията нормативно определените сервитути засягат ли имота извън отчуждаваната част от него.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Поставения въпрос, тъй като се отнася за кабели, стълбове е извън моята специалност и моля да бъде поставена към електроинженер.

 

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Противопоставям се на поставянето на такава задача към вещото лице, тъй като отчуждаването със заповедта на допълнително 0,018 дка са предвидени за шахти и стълбове. За тези дка е определено обезщетение и тези допълнителни кабели евентуални и сервитути не са предмет на настоящото производство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Противопоставям на искането за поставяне на такава задача на вещото лице и се присъединявам към становището на колегата Д.. Самата заповед, предмета на издаване на заповедта е изграждането на нов обхот, по който ще се извършва движението на автомобилите, както и е предвидено да се изграждат елементи от техническата инфраструктура, които една част са и елемент на републиканския път, а друга част са елементи от електрическата, техническа инфраструктура. Всичко това е предвидено, за което и на собствениците на процесния имот е определен размер на равностойно парично обезщетение.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам искането си, тъй като считам че щом има предвидена такава мрежа и има отчуждаване, следва да бъдат отразени и сервитутите.

 

 СПЕЦИАЛИСТ Д.: ПУП е влязъл в сила и са предвидени по ПУП-те и откъде точно минава новото трасе и предвидените елементи и сервитути.

 

Съдът счита, че следва да бъде допусната допълнителна задача към вещото лице, поради което

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна задача към вещото лице, което да отговори на въпроса - Имотът на жалбоподателите, извън отчуждаваната част, засегнат ли е от предвижданията на ПУП-а, в частност налице ли са предвидени спрямо него сервитути и други ограничения на вещните права на жалбоподателите, съгласно влезлия в сила ПУП. Вещото лице да отговори на въпроса след като извърши проверка в Областна администрация Бургас на наличните там документи.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата допълнителна експертиза в размер на 50 лева вносими от жалбоподателите по сметка на Административен съд Бургас в срок до 28.03.2016година, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.03.2016година от 09.30часа за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10:37часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: