Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 819                  от 08.05.2015 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на двадесет и трети април две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                  2. Любомир Луканов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 514 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Заместник – кмета на Община Бургас  против Решение № 169/19.02.2015 г. постановено по НАХД № 119/2015 г. на Районен съд Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № НП-9829/02.09.2014 г. на Зам.кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл. 15, ал. 7 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП на Т.М.К. е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Т.М.К., ЕГН **********,***,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява, ангажира писмено становище по оспорването като заявява твърдение за неоснователността на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за основателност на оспорването, като поддържа изложените от касатора мотиви.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на Т.М.К. против Наказателно постановление № НП-9829/02.09.2014 г. на Зам.кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл. 15, ал. 7 от ЗДвП на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП на същия е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лева. За да отмени процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че в производството по съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като нарушението е установено от орган, който няма подобна компетентност.

 

Решението на Районен съд Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Съгласно нормата на чл. 189, ал. 1 от ЗДвП актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в този закон. Кои са компетентните длъжностни лица е указано в гл. VІ от ЗДвП „Права и задължения на службите за контрол“, като за общините те се определят от кметовете съгласно чл. 167, ал.2 от ЗДвП. По смисъла на т.1 от последно посочената правна норма, тези служби контролират в населените места контролират изправността и състоянието на пътната настилка, пътните съоръжения, пътната маркировка, средствата за организация и регулиране, както и спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана. За Община Бургас съгласно Заповед № 3032/14.11.2012 г. кметът на общината е определил такава служба да бъде Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“ (УКОРС), като служителите от тази дирекция имат право да съставят актове за установяване на административни нарушения и да налагат принудителни административни мерки по ЗДвП. Като е достигнал до извод, различен от посочения, първоинстанционният съд е постановил неправилно решение.

Разгледано по същество, съставеното от административнонаказващия орган наказателно постановление е правилно и законосъобразно, постановено в съответствие с приложимия материален закон. Съгласно нормата на чл. 15, ал. 7 от ЗДвП, забранено е преминаването и паркирането на моторни превозни средства в паркове, градини и детски площадки в населените места извън обозначените за това места. Видно от събраните по административнонаказателната преписка доказателства, в т.ч. съставения АУАН и приложените към него Протокол от 24.08.2014 год. и 9 броя снимки безспорно се установява, че управлявания от Т.К. лек автомобил е паркиран в зелените площи на парк „Езеро“ до Колеж по туризъм извън обозначените за паркиране места. Без опора в доказателствата е твърдението на санкционираното лице, че в случая мястото където е паркиран автомобила не било зелена площ, а асфалтиран участък, който от времето се е напукал и затревил. В хода на административнонаказателното производство е установено, че автомобила е паркиран в парк – парк „Езеро“ и мястото където е паркиран, не само че не е обозначено за паркиране, а напротив има поставен пътен знак В27 „Забранени са престоят и паркирането“.

            С оглед изложените съображения, съдът намира, че са налице твърдяните касационни основания, поради което обжалваното решение като постановено при неправилно приложение на материалния закон следва да се отмени.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 169/19.02.2015 г. постановено по НАХД № 119/2015 г. на Районен съд Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП-9829/02.09.2014 г. на Зам.кмета на Община Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                                  2.