О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

град Бургас, 18 март 2011 година

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Административен съд – град Бургас, І-ви административен състав, на осемнадесети март през две хиляди и единадесета година, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    АТАНАС ВЪЛКОВ

 

като разгледа докладваното от съдия ВЪЛКОВ административно дело №514 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството пред Административен съд Бургас е образувано по възражение на И.Д. *** против проект за актуализация на ПУП –ПРЗ на жк „Зорница” – фаза окончателен проект,.

Жалбата е подадена при условията на чл.149, ал.1 от АПК от легитимирано за това лице с правен интерес от обжалването, което я прави редовна по чл.158 от АПК и

допустима съгласно чл.159 от АПК за разглеждане по същество.

Въз основа на събраните доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Постъпила е молба вх.№2395/2011/17.03.2011г. от жалбоподателя, с която същият желае да оттегли горепосоченото възражение и производството по делото да бъде прекратено.

При горната фактическа установеност, съдът формира следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл. 155, ал. 1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а когато това е извършено извън съдебно заседание, формата за действителност е писмена. Анализът на цитираната правна норма води до извода, че оттеглянето е процесуално действие, с което легитимираният  да търси защита правен субект се разпорежда едностранно с предмета на спора. Десезиращият акт има за последица заличаване на извършените от съда и страните процесуални действия с обратна сила. В настоящия случай оттеглянето изхожда от правоимащо лице, направено е в предвидената от закона форма и съответства на изискванията, регламентирани в  чл. 155 от АПК, поради което следва да се уважи.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.159, т.8 във връзка с чл.160, ал.1 от АПК, Административен съд – Бургас, първи състав

 

О П Р Е Д  Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д. *** против проект за актуализация на ПУП –ПРЗ на жк „Зорница” – фаза окончателен проект,.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело номер 514/2011г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му с частна жалба.

 

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: