Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 760/20.04.2016 година, град Бургас,

  

Административен съд – Бургас, в съдебно заседание на дванадесети април, две хиляди и шестнадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Г.Д., разгледа адм.д. № 513/2016 година.

 

Производството е по глава Х раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 38 ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС).

Образувано е по жалба на Г.В.С. с ЕГН **********, И.Д.С. с ЕГН **********, Д.В.С. с ЕГН ********** и Т.Г.Г. с ЕГН **********, всички със съдебен адрес ***, офис № 8, чрез адвокат М.М. ***,  против заповед № РД – 09 - 4/20.01.2016 година на областния управител на Бургаска област.

С оспорения акт от жалбоподателите са отчуждени, за нуждите на държавата, идеални части от поземлени имоти, както следва:

- от Г.В.С., И.Д.С. и Д.В.С. са отчуждени 1 401/7 999 идеални части от поземлен имот - нива с идентификатор 11.106 (целия с площ от 7,999 дка) в местността „Давалията“, землището на град Ахелой, община Поморие;

- от Т.Г.Г. са отчуждени 1 730/8 528 идеални части от поземлен имот - нива с идентификатор 11.107 (целия с площ от 8,528 дка) в местността „Давалията“, землището на град Ахелой, община Поморие.

С жалбата се оспорва законосъобразността на заповедта в частта относно размера на определеното обезщетение. Твърди се, че определеното обезщетение не е определено съобразно изискванията на закона. Иска се изменение относно размера на определеното обезщетение. Претендират се разноски.

Ответникът, чрез процесуален представител, изразява становище за неоснователност на жалбата. Представя административната преписка.

Жалбата е подадена срещу заповед, за която е предвидена възможност за съдебен контрол и от лица, чиито права са засегнати от издадения акт. Жалбата е подадена в законоустановения срок. Затова  е допустима.

След като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Със заповед № РД-02-15-138/09.10.2015 година на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл.129 ал.3 т.2 б. „в“ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 и чл.128 ал.2, 5 и 6 ЗУТ, е одобрен подробен устройствен план-парцеларен план за обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”,  участък Обход на Ахелой от км.207+726.37 до км.212+233.06 и изпарител при км.207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV „Равда“ при км. 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км. 212+011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км. 212+120, на територията на  град Ахелой, Община Поморие и село Равда, Община Несебър, Област Бургас. Заповедта е влязла в сила.

Възложителят на обекта Агенция „Пътна инфраструктура“ е направила искане изх. № 04-16-2116/ 07.12.2015 година до министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите за одобряване отчуждаването на засегнатите имоти или части от тях за държавна нужда - за изграждане на процесния обект.

Със съвместна заповед № РД-02-14-1413/22.12.2015 година и № ЗМФ-1286/17.12.2015 година на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите, е одобрено отчуждаването на части от имоти - частна собственост и части от имоти - общинска собственост, намиращи се в землищата на град Ахелой, Община Поморие и село Равда, Община Несебър, засегнати от изграждането на цитирания обект.

Отчуждаването на идеалните части от поземлените имоти, собственост на жалбоподателите, е предприето на основание влезлия в сила ПУП.

За целите на отчуждаването е изготвен оценителски доклад от независим оценител, за определяне на равностойно парично обезщетение на поземлените имоти, засегнати от ПУП-парцеларен план, в частност и на процесните имоти. За отчуждаваните части са определени обезщетения както следва – за отчуждаваните идеални части от ПИ 11.106 – обезщетение в размер на 2242 лева, а за отчуждаваните идеални части от ПИ 11.107 – обезщетение в размер на 2 768 лева,  предвид установените съпоставими сделки с имоти, намиращи в близост.  

Впоследствие е издадена и заповед № РД-09-4/20.01.2016 година на областния управител на Бургаска област, допълнена със заповед № РД-09-5/05.02.2016 година на областния управител, с която е наредено отчуждаването за държавна нужда за изграждане на обект: „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233,06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20кV „Равда” при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат ТВ” при км 212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км 212+120”, на части от конкретно изброени имоти – частна собственост, в това число и от имотите, собственост на жалбоподателите. Размерът на обезщетението за отчуждаваните идеални части от ПИ, определен с административния акт, е идентичен с посочения в оценителския доклад.

По делото е прието експертно заключение, включително и след извършено изчисление в съдебното заседание, за оценка на пазарната стойност на отчуждаваната част от имотите. Според експерта, стойността на отчуждената идеална част от поземлен имот 11.106 е в размер на 2 345  лева, а на отчуждената част от поземлен имот 11.107 – в размер на 2 895 лева. За да достигне до този извод, вещото лице е намерило аналози – извършени продажби в близост до отчуждавания терен.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави до следните правни изводи.

Заповедта е издадена от компетентен орган.

Съгласно чл. 34а ал.1 – 2 от ЗДСоб, отчуждаването на имоти и части от имоти - частна собственост, предназначени за изграждането на национални обекти, се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите. Извън случаите по ал. 1 отчуждаването се извършва със заповед на областния управител по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите.

Предвиденият за изграждане обход на град Ахелой засега не представлява част от път І-9, който е обявен за национален обект с решение   № 30220.04.2012 година на Министерски съвет. Към момента на издаване на процесната заповед обходът на град Ахелой, който представлява обекта, за чиято нужда се извършва отчуждаването, не е част от трасето на път І-9, нито е налице друго изрично решение на МС, с което този обход да е обявен за национален обект. По тази причина, съдът счита, че обектът, за който се извършва отчуждаването, не е национален обект, а затова компетентен да издаде заповед от категорията на процесната е именно областният управител. Обстоятелството, че обходът в бъдеще се очаква да стане част от трасето на път І-9 не променя този извод, тъй като от значение за определяне компетентността на органа е дали пътят в проект, представляващ обход на град Ахелой към момента на издаване на обжалваната заповед е обявен за национален обект. Такъв акт по отношение на участъка „Обход на град Ахелой” липсва и този участък към 20.01.2016 година не е част от трасето на път І-9. По изложените съображения, съдът приема, че областният управител на област Бургас бил компетентен да нареди отчуждаването за държавна нужда за изграждане на този обект.

Обжалваната заповед е издадена в писмена форма, като нейното съдържание е в съответствие с изискванията на чл. 59 ал.2 от АПК във връзка с чл.34в ал.1 от ЗДСоб.

В хода на административното производство не са допуснати процесуални нарушения, които да водят до извод за незаконосъобразност на заповедта на областния управител. Налице е влязъл в сила ПУП, посредством който се установява наличието на държавна нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин. Съобразно изискванията на чл.34 ал.1 от ЗДСоб, заинтересуваното ведомство – агенция „Пътна инфраструктура“, е направило мотивирано искане за отчуждаване до министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите, които със съвместна заповед са одобрили отчуждаването на части от имоти – частна собственост и части от имоти -общинска собственост, намиращи се в землищата на град Ахелой и село Равда, засегнати от изграждането на обекта - предмет на обжалваната заповед. На основание тази съвместна заповед, влезлия в сила ПУП - парцеларен план и оценителския доклад за определяне на равностойно парично обезщетение на земеделски и урбанизирани имоти, засегнати от одобрения ПУП, при приложението на чл.34а ал.2 ЗДСоб, областният управител е издал административния акт, оспорен в настоящото производство.

 

 

 

 

В оспорения акт и преписката към него се съдържат фактически и правни основания за издаването му. В него е посочено конкретно приложимото материално право, въз основа на което е направено и волеизявлението на областния управител. Фактическите основания се установяват от административната преписка, приложена към делото.

Съдът приема, че жалбата е частично основателна.

Съгласно чл.32 ал.2 от ЗДСоб, равностойното парично обезщетение се определя в съответствие с предназначението на имотите преди влизането в сила на подробния устройствен план, въз основа на пазарните цени на имоти с подобни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания.

В §1а т.2 на ДР на ЗДСоб е дадена легална дефиниция на понятието „пазарни цени”, според която това са осреднените цени от всички сделки с имоти за 1) покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека – обезпечаваща покупко-продажба на имот, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, 2) както и други възмездни сделки, с изключение на тези с предмет идеални части от имоти, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождението на имота са вписани повече от 20 сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните 20 вписани сделки. Осредняването се извършва въз основа на не по-малко от две относими сделки.

По делото е допусната съдебна експертиза, по която от вещото лице е изготвена пазарна оценка на отчуждаваните идеални части от имотите. Установени са извършени сделки в периода от 12 месеца преди датата на възлагане на оценката, които да са сделки със земеделски земи, находящи се в землището на населеното място в близост до отчуждавания имот. Тези сделки са ползвани от вещото лице при изготвянето на пазарната цена. Съдът кредитира заключението на експерта, като обективно, подробно и логично. Изложени са изводи, които са проверими. Отделно, в съдебното заседание вещото лице е извършило аритметично изчисление на размера на дължимото обезщетение – за всеки имот поотделно, предвид допусната в първоначално изготвената експертиза техническа неточност. Установеният размер от експерта в съдебното заседание размер на дължимото обезщетение - за всеки от отчуждаваните имоти, не е оспорен от страните по делото.

Предвид изложеното, би следвало да се възприеме оценката на пазарната стойност на земята, изготвена от експерта в съдебното производство – 2 345, 00 лева за отчуждаваните идеални части от поземлен имот 11.106 и съответно 2 895,00 лева за отчуждаваните идеални части от поземлен имот 11.107 (лист 248). В изготвения оценителски доклад, съставен в административното производство, съответно – в заповедта на областния управител, стойността на обезщетението, определено за отчуждаваните части от поземлените имоти е с по – нисък размер. Това обстоятелство налага изменение на обжалваната заповед в частта относно обезщетението, дължимо на Г.В.С., И.Д.С., Д.В.С. и Т.Г.Г..

Изходът от оспорването обуславя възлагане на разноските по делото върху ответника. Той следва да заплати на жалбоподателите разноски в общ размер 1 590 (хиляда петстотин и деветдесет) лева – 40 лева за платена държавна такса (лист 214), 350 лева внесен депозит за вещото лице (лист 220) и 1200 лева адвокатско възнаграждение (лист 9).

По изложените съображения, на основание чл. 172 ал. 2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И

 

ИЗМЕНЯ заповед № РД – 09 - 4/20.01.2016 година на областния управител на Бургаска област В ЧАСТТА относно обезщетението, определено за отчуждаваните идеални части от поземлен имот с идентификатор 11.106 (целия с площ от 7,999 дка) в местността „Давалията“, землището на град Ахелой, община Поморие, собственост на Г.В.С., И.Д.С. и Д.В.С., като ВМЕСТО обезщетение в размер на 2242 лева, ОПРЕДЕЛЯ обезщетение в размер на 2 345 лева.

 

ИЗМЕНЯ заповед № РД – 09 - 4/20.01.2016 година на областния управител на Бургаска област В ЧАСТТА относно обезщетението, определено за отчуждаваните идеални части от поземлен имот с идентификатор 11.107 (целия с площ от 8,528 дка) в местността „Давалията“, землището на град Ахелой, община Поморие, собственост на Т.Г.Г., като ВМЕСТО обезщетение в размер на 2768 лева, ОПРЕДЕЛЯ обезщетение в размер на 2895 лева.

 

ОСЪЖДА Областна администрация - Бургас да заплати на Г.В.С. с ЕГН **********, И.Д.С. с ЕГН **********, Д.В.С. с ЕГН ********** и Т.Г.Г. с ЕГН **********, всички със съдебен адрес ***, офис № 8 сумата от 1 590 (хиляда петстотин и деветдесет)  лева -разноски по делото.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

 СЪДИЯ: