ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 12.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На дванадесети април                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 513 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 15,30 часа се явиха:

         Жалбоподателите Г.В.С., И.Д.С.,  Д.В.С., Т.Г.Г. - редовно уведомени се представляват от адв. М..

         За ответника Областен управител Бургас - редовно уведомен се явява юк. И..

         Заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура” София - редовно уведомена, се представлява от  юк. Л..

         Заинтересованата страна В.Н.С. - редовно уведомен, не се явява.

         Заинтересованата страна П.К.В. - редовно уведомен, не се явява.

         Заинтересованата страна М.Т.Г. - редовно уведомена, не се явява.

         Заинтересованата страна Т.Т.Г. - редовно уведомен, не се явява.

         Заинтересованата страна Р.Т.Г. - редовно уведомен, не се явява.

         Заинтересованата страна Р.Н.Ш. - редовно уведомена, не се явява.

         Заинтересованата страна А.Н.Ш. - редовно уведомена, не се явява.

         Заинтересованата страна В.Н.Ш. - редовно уведомен, не се явява.

         Явява се вещо лице Д.М.Т..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Съдът констатира, че е конституирал като заинтересовани страни по делото лица, които нямат връзка с правния спор. По представения списък на заинтересованите страни и по приложението към оспорения административен акт, съдът констатира, че заинтересованите страни под № 7-14: В.Н.С., П.К.В., М.Т.Г., Т.Т.Г., Р.Т.Г., Р.Н.Ш., А.Н.Ш. и В.Н.Ш. не са засегнати от действието на административния акт и тяхното участие по съдебния спор е безпредметно.

         С оглед на изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАЛИЧАВА като заинтересовани страни в производството В.Н.С., П.К.В., М.Т.Г., Т.Т.Г., Р.Т.Г., Р.Н.Ш., А.Н.Ш. и В.Н.Ш..

 

         ДОКЛАДВА жалбата на Г.С., И.С., Д.С. и Т.Г. срещу заповед на Областния управител на Бургаска област от 20.01.2016 г.

 

         Адв. М.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените доказателства. Да се разпита вещото лице.

 

         Юк. И.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. Да се изслуша вещото лице.

 

         Юк. Л.: Оспорвам жалбата. Да се изслуша вещото лице.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 2 и 3 от делото.

 

         ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице.

 

         СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

 

         Д.М.Т. на ** г. с висше образование без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Поддържам заключението.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: Вещото лице е направило изчислението за друг имот, а не за този, за който се отнася жалбата. Ще промени ли нещо основата изчислена като пазарна стойност? Ще се промени ли цената на квадратен метър, ако се направи повторно заключение?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не би се променила цената в лева на квадратен метър, която съм определил в така представеното заключение.

 

         ВЪПРОС: Двата имота на доверителите ми се намират в същото землище, може ли да направите корекции и дадете заключение относно двата имота на моите доверители?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В състояние съм да направя такива корекции.

 

         Юк. И.: Сделките, които сте използвали, само тези две сделки ли сте намерили, които да отговарят на условията?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Това са сделките за този период за това землище.

 

         ВЪПРОС: Тези две сделки същите ли са, които са взети от оценителите по време на изготвяне на оценителския доклад?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да, същите са сделките.

 

         ВЪПРОС: Какво е обяснението, че при едни  и същи сделки, взети от Вас и оценителите от оценителния доклад, се получават различни цени на квадратен метър?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Забелязах, че колегите са осреднявали всяка една сделка и после са разделили на броя сделки. Аз съм събрал цената и площите и след това съм разделил и така съм осреднил.

 

         ВЪПРОС: В т. 2 от § 1а,  т. 2 от ДР на ЗДС е посочено пазарните цени да се определят като осреднени цени от сделки с имоти. Възможно ли е като допълнителен въпрос вещото лице да изчисли средната цена на всяка една от тях и осреднената между сделките?

 

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, в състояние съм да извърша подобно изчисление сега в съдебно заседание.

 

         СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Давам Ви възможност да изготвите съответните отговори на въпросите, поставени в съдебното заседание.

 

         СЪДЪТ ОБЯВИ пет минути почивка.

 

         След изтичане на определения срок съдебното заседание бе подновено.

 

         СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: г-н Т. готов ли сте със своите изчисления, съобразно задачите, поставени преди прекъсването?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Готов съм. След направени изчисления заявявам следното:  осреднената цена от тези две сделки е 1,60 лв. на квадратен метър. Изчислил съм тази цена като съм разделил квадратурата на всеки продаван имот с цената, която е заплатена за него. След това са събрани средните цени от двете сделки и се разделя на броя на сделките. Получената цена е осреднената цена на кв.м. съответно за двата имота 1401 от 7999 ид.ч. от ПИ 11106 в местността „Давалията” – ІІІ-та категория на земята и 2241 лв.; за имот 11107 – 1730 лв., от 8528 кв.м. ид.части – 2768 лв., или общо цената за двата имота е 5010 лева.

 

         Адв. М.: Извършихте ли изчисленията относно изчислената от Вас средна пазарна цена на кв.м. ?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, но мога да я направя.

 

         Вещото лице извършва в присъствието на страните и съда аритметично изчисление.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Готов съм с отговора. За идеални части от имот 11106 - цената е 2345 лв. За идеални части от имот 11107 –цената е 2895 лв.

 

         Адв. М.: Нямам въпроси.

 

         Юк. И.: Нямам въпроси.

 

         Юк. Л.: Нямам въпроси.

 

 

         Съдът счита, че вещото лице е отговорило изчерпателно на поставените задачи и в съдебното заседание успя да защити своите изводи с изчисления извършени непосредствено в присъствие на страните.

         Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице.

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 350,00 лв. на 12.04.2016 г./

 

Адв. М.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. И.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. Л.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. М.: Моля да уважите жалбата като измените определеното със заповедта парично обезщетение за отчуждаваните части и   присъдите обезщетение по прилагания от вещото лице метод.

 

         Юк. Л.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и оставите в сила като законосъобразна и правилна издадената от областния управител заповед за отчуждаване. Считам, че оценителят в административното производство се е съобразил изцяло с изискванията на чл.32, ал. 2 и ал. 4 от ЗДС и § 1а, т. 2 от ДР на ЗДС за определяне на равностойно парично обезщетение. Както вещото лице по назначената съдебно-оценителна експертиза, така и оценителят са взели предвид две сделки. Разминаването в оценката е извършено при изчисляване на резултата. Да се кредитира заключението на вещото лице в днешното съдебно заседание, съобразявайки се с разпоредбата на § 1а, т. 2 от ДР на ЗДС, да се вземат осреднени цени на относими сделки, същото което е направил оценителят в административното производство.

 

         Юк. И.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да оставите в сила заповедта на областния управител. Видно от изготвеното заключение и при него и при оценителския доклад, използван за издаване на заповедта, са използвани две абсолютно идентични сделки. Предвид разпоредбата на § 1а, т. 2 от ДР на ЗДС пазарните цени са осреднените цени от сделките с имоти, каквото изчисление беше направено в днешното съдебно заседание от вещото лице. Имайки предвид същото, то е равностойно и идентично с определеното обезщетение в заповедта на областния управител, която моля да оставите в сила.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: