О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  894        31.05.2014 година, гр. Бургас

 

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на тридесет и първи май две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 513 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Югоизточно държавно предприятие“ ДП (ЮИДП) с ЕИК 201617654, със седалище и адрес на управление:  гр. Сливен, ул. „Орешак“ № 15а, представлявано от директора инж. П.И.В., чрез пълномощника юрисконсулт Ю.Ч., против Заповед № КД-14-02-240/13.02.2014 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър- Бургас. С оспорената заповед е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, състоящо се в: 1) нанасяне на нов обект- поземлен имот с идентификатор 07079.10.1211- морски плаж „Роресец“ с площ от 3658 кв.м., изключителна държавна собственост, с начин на трайно ползване: крайбрежна плажна ивица, собственост на Република България; 2) промяна в границите на съществуващ обект- поземлен имот с идентификатор 07079.10.975, частна държавна собственост, с трайно предназначение- горска, собственост на Министерството на земеделието и горите, Държавно лесничейство, с площ преди промяната- 579 кв.м. и след промяната- 564 кв.м.; 3) промяна в границите на съществуващ обект, съставляващ ПИ с идентификатор 07079.10.974, с данни преди промяната- изключителна държавна собственост, защитена територия, собственост на Република България, с площ 8831 кв.м., а след промяната- площ 5528 кв.м., публична държавна собственост, с трайно предназначение- земеделска, пасище, собственост на Република България.

Правният интерес на жалбоподателя от оспорване на процесната заповед е обоснован с предназначението на ПИ 07079.10.975 за горска територия и с извършено упълномощаване на директорите на държавни горски предприятия да представляват министъра на земеделието и храните пред АГКК във връзка с измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Съдът, с оглед твърденията на жалбоподателя и приложените по делото писмени доказателства, намира жалбата за процесуално недопустима. Съображенията са следните:

С оспорената заповед № КД-14-02-240/13.02.2014 г. на началника на СГКК- Бургас е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастрални регистри, състоящо се в промяна на границите и площта на ПИ 07079.10.975, частна държавна собственост, с трайно предназначение горска територия. Според нормата на чл. 27, ал.6 от Закона за горите (ЗГ), по дела, които се отнасят до горски територии- държавна собственост, държавата се представлява пред съда от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице. По делото е приложена Заповед № РД 49-424/29.01.2011 г., с която министърът на земеделието и храните е упълномощил директорите на държавни горски предприятия да го представляват пред Агенцията по геодезия, картография и кадастър, във връзка с приемане и/или изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Имотът, предмет на оспорената заповед, безспорно попада в териториалния обхват на ЮИДП и следователно директорът на това предприятие е надлежно упълномощен да представлява МЗХ, но само в производството пред административния орган.

За настоящото съдебно производство обемът на представителната власт, предоставена със Заповед № РД 49-424/29.01.2011 г., е ирелевантен, доколкото при депозиране на жалбата директорът не действа от името на министъра, а като представител на държавното предприятие. Последното от своя страна не разполага със самостоятелни права да оспори заповедта- не е в кръга на визираните от нормата на § 1, т.13 от ДР на ЗКИР лица- собственици или носители на други вещни права върху недвижимия имот, чиито права се засягат от изменението на кадастралната карта, няма данни и за делегиране на такива правомощия от министъра на земеделието и храните. Поради това съдът приема, че жалбата е подадена от ненадлежна страна. Правата на жалбоподателя не са засегнати с оспорената пред съда заповед и следователно за него липсва правен интерес от оспорването й. Правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно. Липсата му обуславя недопустимост на производството, поради което жалбата на ЮИДП следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното, на основание чл. 159, т.4 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП (ЮИДП) с ЕИК 201617654, със седалище и адрес на управление:  гр. Сливен, ул. „Орешак“ № 15а, представлявано от директора инж. П.И.В., чрез пълномощника юрисконсулт Ю.Ч., против Заповед № КД-14-02-240/13.02.2014 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър- Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 513/2014 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: