ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 25.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети септември                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 513 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателката Е.Щ.П. - редовно уведомена, не се явява.

За ответника - Директор на ТД на НАП – гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. П.  -  представя пълномощно.

 

СЪДЪТ констатира, че по делото не е изготвено заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, тъй като не е платен определения депозит.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства от ответника по опис с молба вх. № 5513/04.06.2013 г.

 

Юк. П.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юк. П.: Няма да соча други доказателства. Да се приемат доказателствата, които са представено от нас с нарочна молба. Заявявам, че по делото са представени всички доказателства, които са налични в досието на жалбоподателя и въз основа на които е издаден АУЗД.

 

Съдът, като взе предвид, че не е заплатен  депозита за вещото лице, намира, че следва да бъде отменено определението, с което е допусната съдебно-техническа експертиза, да се приемат представените с нарочна молба по опис от ответника доказателства и да се приключи събирането им.

 

Ето и защо и по доказателствата, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с молба вх. № 5513/04.06.2013 г. доказателства по опис.

ОТМЕНЯ определението от 29.05.2013 г., с което е допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на делото по същество.

 

Юк. П.: Уважаема г-жо Съдия, моля за решение, с което да потвърдите издадения Акт за установяване на задължение по декларация № 1214563/23.10.2012 г., като правилен и законосъобразен, издаден от органа по приходите в кръга на неговата компетентност и съобразно разпоредбата на чл.103 и следващите от ДОПК.

Видно от представените по делото доказателства, жалбоподателката е подала патентна декларация за извършване на търговска дейност, считано от 07.06.2010 г.,  а съгласно Кодекса за социално осигуряване, в момента на започване на дейност, същата следва да начислява и внася задължителни осигурителни вноски.

Видно от представените по делото доказателства, жалбоподателката е изчислявала и внасяла осигурителни вноски върху по-малък размер, който съгласно разпоредбата на КСО и при спазване разпоредбата на чл. 106 от ДОПК, след изпратена покана за издаване на коригиращи декларации, е постановен в по-голям размер.

Считам акта за правилен и законосъобразен, като определения размер е съобразен съответно с периода за извършваната дейност за 2010 г.

Моля, да постановите решение, с което да потвърдите обжалвания административен акт.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: