ПРОТОКОЛ

                                             

Година 2013, 29.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети май                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 513 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,45 часа се явиха:

За жалбоподателя Е.Щ.П. - редовно уведомена, се явява лично.

За ответника Директора на ТД на НАП Бургас - редовно уведомен, се явява юк. А. - представя пълномощно.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства с вх.№ 5255/28.05.2013г.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Е.Щ.П. ***,  против Акт за установяване на задължение по декларация №1214563/23.10.2012г., потвърден с решение на директора на ТД НАП Бургас № 116Г от 21.01.2012г.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Поддържам жалбата. Представям копие от вносна бележка, с която ми е възстановена сумата по АПВ, копие от Регистър - 2010 за   както и копие от ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2010г., с приложени към нея Приложение № 7 и Приложение № 1.

 

СЪДЪТ: Подала ли сте коригираща данъчна декларация?

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Подала съм справката,  която е на л.10 от делото, заедно с първоначалната декларация. Не съм подавала коригираща данъчна декларация.

 

         Юк. А.: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените от жалбоподателя доказателства. Няма да соча други доказателства.

         По отношение на представените от нас доказателства, моля, да ми дадете възможност да проверя в архива, за да уточня дали в представените от нас доказателства са приложени всички приложения и справки към ГДД по чл. 50.

         Моля, да ми дадете възможност във връзка с извършената поправка за периода, за който дължи осигурителни вноски жалбоподателката да извърша допълнителна справка, с оглед установяването, дали се касае за дата 04.06.2010г., или за дата 07.06.2010г.

         Нямам други доказателствени искания.

 

         Съдът намира, че с оглед констатираната поправка в Акта за установяване на задължение по декларация на началната дата за периода, за който жалбоподателката дължи осигурителни вноски, следва да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза,  която да определи размера на дължимите месечно осигурителни вноски и съответните лихви, считано от датата на започване на дейността 07.06.2010 г.

 

Ето защо и  по доказателствата, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка тези постъпили по делото с писмо вх.№ 5255/28.05.2013 г., както и тези представени от жалбоподателя в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

УКАЗВА на Директора на ТД на НАП - Бургас, след като извърши справка в  Архива на ТД на НАП Бургас да посочи изрично дали с представената ГДД по чл.50 от ЗДОФЛ за 2010 г. на жалбоподателя са представени всички справки и приложения, както и да уточни в нарочна молба началната дата на срока, от който жалбоподателят дължи осигурителни вноски, дали се касае за дата 07.06.2010г., или 04.06.2010г., в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза,  вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото да определи размера на дължимите месечни осигурителни вноски и съответните лихви, считано от датата на започване на дейността – 07.06.2010 година.

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещо лице С. А. при депозит в размер на 350.00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.09.2013 година от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице, след внасяне на определения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: