О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                       26.04.2011г.                      град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на двадесет и шести април две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

секретар…………………………………………………………………………………………..

прокурор………………………………………………………………………………………….

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 513 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на живеещите в гр.Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.4 и бл.6 против изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І в кв.4 по плана на ж.к.”Зорница”. Жалбата е адресирана до кмета на Община Бургас, ТД „Изгрев” и съдържа искане да се разпореди спазването на Мораториума на Народното събрание от 30.07.2008г. за преустановяване на жилищното строителство върху зелените площи и междублокови пространства. С писмо изх.№ 94-Д-63/02.03.2011г. жалбата е изпратена на Административен съд – гр.Бургас. С определение № 479/14.03.2011г., произнесено в закрито съдебно заседание, жалбата е оставена без движение и на оспорващите е указано в 7-дневен срок от уведомяването да представят доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд – гр.Бургас, да посочат съда, до който е адресирана жалбата, трите си имена и адреси, да конкретизират административния акт, който обжалват, да укажат в какво се състои незаконосъобразността на акта и искането, да подпишат жалбата, да посочат доказателствата, които искат да бъдат събрани и да представят писмените доказателства, с които разполагат. Определението е съобщено на посочения в жалбата адрес за кореспонденция и чрез поставяне на обявление на определеното за това място в съда в продължение на 7 дни.

Настоящият съдебен състав констатира, че допуснатите нередовности не са отстранени в предоставения 7-дневен срок по чл.158, ал.1 от АПК. Това обстоятелство съставлява основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, според която процесуалното бездействие на жалбоподателите има за последица прекратяване на производството по делото. Доказателства за плащане на изискуемата държавна такса и за изпълнение на дадените указания не са представени и към момента на произнасяне на настоящия съдебен акт. С оглед на това жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от това, на осн. чл.158, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на живеещите в гр.Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.4 и бл.6 против изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І в кв.4 по плана на ж.к.”Зорница”.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 513/2011г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ:…………………………….