ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

        № …………….            дата 01 април 2010 год.                гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ- ти състав,

в закрито заседание на 01 април 2010 год.,

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

 

разгледа адм. дело № 513 по описа за 2010 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.60, ал.4 от АПК.

         Делото е образувано по жалба на  “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, гр.София против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Акт за установяване на публично общинско вземане № 93/22.12.2009 год., издаден от кмета на община Приморско.

         Жалбоподателят счита, че разпореждането на административния орган за допускане на предварително изпълнение на издадения от него акт е незаконосъобразно, тъй като посочените от органа мотиви не отговарят на изискванията на АПК за допускане на предварително изпълнение. Възразява, че е невярно твърдението за възможно сериозно затруднение изпълнението на акта, тъй като дружеството е коректен данъкоплатец и не е предприемало неправомерни действия. Иска се отмяна на разпореждането за допускане на предварителното изпълнение на АУПОВ № 93/22.12.2009 год. на кмета на община Приморско. В допълнително представено уточнение претендира присъждане на разноските по делото, включително адвокатско или юрисконсултско възнаграждение.  

         Съдът, като взе предвид депозираната жалба, както и писмените доказателства, съдържащите се в изпратената административна преписка  и след като съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

         Жалбата е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадения административен акт и депозирана в предвидения от закона 3-дневен срок по смисъла на чл.60, ал.4 от АПК.

         Разгледана по същество, е основателна.

         Видно от представените доказателства, кметът на община Приморско е издал Акт за установяване на публично общинско вземане № 93/22.12.2009 год., с което са установени размерите на публични задължения, представляващи начислена лихва за такса битови отпадъци за 2004 год., 2005 год., 2006 год. и 2007 год., недобор ТБО за 2008 год., ведно с дължимата лихва, както и задължение за ТБО за 2009 год., ведно с дължимата лихва, всички в общ размер от 68 686,89 лв. 

          Посочил е, че на основание чл.9, ал.2 от ЗМДТ, във вр. с чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на административния акт с оглед защита на особено важни обществени интереси – осигуряване на приходи за общинския бюджет и поради опасност, че може да бъде сериозно затруднено изпълнението на акта при евентуално предприемане на мерки по принудително събиране на дължимите суми с оглед предприети неправомерни действия от длъжника.

         Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на акта за установяване на публично общинско вземане, е незаконосъобразно.

         Съгласно нормата на чл.60, ал.1 от АПК в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. Установява се по делото и по-конкретно от мотивите на административния орган, че предварителното изпълнение е продиктувано и се налага от необходимостта за осигуряване на приходи за общинския бюджет. Така посоченото фактическо основание съдът не възприема като такова, налагащо защита на особено важен обществен интерес. От една страна няма данни как постъпленията от претендираните суми биха оказали влияние върху общинския бюджет, за да бъде преценявана тяхната значимост и важност за бюджета на общината. Изваждането на тази сума от контекста и мащаба на общинския бюджет води до невъзможност да бъде преценявана нейната съизмеримост спрямо общинския бюджет като стойност, с оглед на което да бъде направен евентуален извод за нейната значителност, което да обоснове извод за защита на обществения интерес. Друг би бил въпросът, ако това би било единствен източник на приходи или с оглед неговия размер би бил достатъчно значителен, за да повлияе върху сигурността на общинския бюджет като цяло, което вече евентуално би могло да обоснове извод за заплаха на значим обществен интерес. Що се отнася до мотивът за вероятност за сериозно затрудняване изпълнението на акта, с оглед предприети неправомерни действия на длъжника, съдът намира този довод за необоснован. По делото не се съдържат никакви данни за извършване на неправомерни действия, поради което за съда е обективно невъзможно да анализира тази част от мотивите на административния орган и да преценява законосъобразността разпореждането за допускане на предварително изпълнение на това сочено фактическо основание.

         След като предварителното изпълнение на издадения административен акт е допуснато с разпореждане на административния орган, съобразно правилата за разпределяне на доказателствената тежест в процеса, той следва да докаже наличието на предпоставките по смисъла на чл.60, ал.1 от АПК, обосноваващи предварителната изпълняемост на акта. В конкретния случай, с оглед изложените по-горе мотиви, съдът намира, че не са налице материалните предпоставки на закона за издаване на разпореждане за предварително изпълнение на акта за установяване на публично общинско вземане, поради което същото следва да бъде отменено.

         Съобразно изхода на процеса, в полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 50 лв. за държавна такса. С допълнително депозираното уточнение е претендирано и заплащане на адвокатско или юрисконсултско възнаграждение, но по делото не се съдържат нито адвокатско пълномощно за заплатен хонорар, нито пълномощно от юрисконсулт.

         На основание изложените по-горе мотиви, разпореждането за предварително изпълнение, като незаконосъобразно, следва да бъде отменено, поради което и на основание чл.60, ал.5 от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОТМЕНЯ разпореждане на кмета на община Приморско за допускане на предварително изпълнение на издаден от него Акт за установяване на публично общинско вземане № 93/22.12.2009 год., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ОСЪЖДА община Приморско да заплати на “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, ***, с Булстат 121577013 сумата от 50 лв. разноски по делото. 

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                             СЪДИЯ:…………….