РЕШЕНИЕ

 

№ 901                          дата  10 май 2018г.                      гр.Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ- ти състав,

в публично заседание на 30 април 2018 год., в следния състав:

 

                                                                                    Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: К. Л.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа адм. дело № 512 по описа за 2018 год.

и за да се произнесе  взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.203 от АПК, във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

Образувано е по искова молба на С.С.В. ***, предявена против Община Несебър, с която се претендира присъждане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300лв. представляващи заплатеното адвокатско възнаграждение за процесуално представителство пред съд по оспорването на издадено Наказателно постановление № КБ-300 от 26.08.2016г. на кмет на Община Несебър, което е отменено като незаконосъобразно с Решение № 66/02.02.2016г. по НАХД № 1476/2016г. на Районен съд – Несебър. Така заплатеното възнаграждение ищецът претендира като обезщетение за вреди с материален характер, дължимо поради отмяната като незаконосъобразно на издаденото против него наказателно постановление. Иска се ответникът да бъде осъден да заплати претендираната сума от 300лв., ведно с дължимата лихва, считано от подаването на исковата молба. Претендира разноски.

В съдебно заседание ищецът се представлява от пълномощник, който поддържа исковата молба на сочените в нея основания.

Ответникът – Община Несебър не изпраща представител, както и не взема становище по иска.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на исковата молба.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Исковата молба е процесуално допустима за разглеждане по смисъла на чл.204, ал.1 от АПК, подадена от надлежна страна и против надлежен ответник по смисъла на чл.205 от АПК.

Разгледана по същество, е основателна.

Установява се по делото, че против ищеца В. е било издадено наказателно постановление № КБ-300 от 26.08.2016г. от кмета на Община Несебър, с което, за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.Несебър и на основание чл.3, ал.3 от Наредбата, му е било наложено административно наказание глоба в размер на 500лв.

Наказателното постановление е обжалвано пред Районен съд - Несебър, който с Решение № 66/02.02.2016г., постановено по НАХД № 1476/2016г., го е отменил като незаконосъобразно. За процесуалното представителство пред този съд, ищецът В. е сключил с адвокат В.П. *** договор за правна защита и съдействие с бланков № 134405, видно от който е договорено възнаграждение в размер на 300лв., платени в брой към момента на подписване на договора. Адвокат П. се е явил на насроченото пред Районен съд Несебър съдебно заседание, за да упражни възложеното му процесуално представителство. Решението за отмяна на наказателното постановление е влязло в законна сила на 21.02.2017г., видно от отбелязването върху него.

С оглед на горните фактически обстоятелства, пред настоящият съд ищецът В. претендира заплащането на сумата от 300лв., представляващи заплатеното от него възнаграждение на адвокат П. и представляващи претърпяна имуществена вреда, в резултат на отмяната на издаденото против него наказателно постановление.

Искът е основателен.

Съгласно нормата на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

Дейността на администрацията по налагане на административни наказания, по своето естество е правораздавателна и е свързана със защита на реда в областта на държавното управление. Тя представлява форма на административна дейност, извършвана по административен ред, чрез властнически метод, въз основа на законово предоставена административнонаказателна компетентност. Отмененото наказателно постановление представлява незаконосъобразен административен акт по смисъла на чл.203, ал.1 АПК и чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и вредите причинени от него могат да се компенсират по реда на чл.1 от ЗОДОВ. В този смисъл е и Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2017г. на Върховния административен съд  по т. д. № 2/2016г., като съгласно даденото там тълкуване, при предявени пред административните съдилища искове по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им, представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от този закон. От незаконосъобразния акт - отмененото по съответния ред наказателно постановление с влязъл в сила съдебен акт, ищецът е претърпял вреди, изразяващи се в направени разноски за заплатеното от него адвокатско възнаграждение в производството по обжалване на наказателното постановление в размер на 300лв. Налице е изискуемата причинна връзка по чл.4 от ЗОДОВ, защото ищецът не би заплатил адвокатското възнаграждение, ако не бе издадено наказателното постановление, отменено впоследствие като незаконосъобразно. Независимо, че липсва нормативно установено задължение за процесуално представителство по ЗАНН, по своя преценка, оспорващият, както е и сторил в конкретния случай, може да ангажира адвокатска защита и да направи за нея разходи, за да обезпечи успешния изход на спора по обжалване на издадено срещу него НП, поради което и вредите се явяват пряка и непосредствена последица по смисъла на закона и съобразно даденото тълкуване от ВАС.  В този смисъл исковата претенция за заплащане на претърпени имуществени вреди в размер на 300лв., представляващи платено от ищеца възнаграждение за адвокат, ангажиран в производството по обжалване на отмененото наказателно постановление, е доказана по основание и размер.  Дължима е и законната лихва върху тази сума, считано от предявяването на иска - 22.01.2018г. до окончателно изплащане на сумата.

С оглед този изход на процеса на основание чл. 10, ал.3, изр.второ от ЗОДОВ в полза на ищеца следва да бъдат присъдени разноските по настоящото дело в размер на 310лв.  

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал.2 от АПК и чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

ОСЪЖДА Община Несебър, гр.Несебър, ул.“Еделвайс“ № 10 да заплати на С.С.В. ***, с ЕГН **********, сумата от 300лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, настъпили в резултат на заплатено адвокатско възнаграждение в съдебно производство – НАХД № 1476/2016г. на Районен съд Несебър по оспорване и отмяна на наказателно постановление № КБ-300 от 26.08.2016г., издадено от кмет на Община Несебър, ведно със законната лихва, считано от 22.01.2018г. до окончателно изплащане на сумата.

ОСЪЖДА Община Несебър, гр.Несебър, ул.“Еделвайс“ № 10 да заплати на С.С.В. ***, с ЕГН **********, сумата от 310лв. разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                        СЪДИЯ: