ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,20.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесети април                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 512 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.Й.С., редовно уведомена, представлява се от адв.П.  с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И. с представено пълномощно, находящо се на лист 222 от делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – СОФИЯ, редовно уведомена, се явява юрисконсулт Л. с представено пълномощно, находящо се на лист 223 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Т.Д.Ч., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения да се изслуша вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

 

         Инж.Т.Д.Ч. -  68г., българска гражданка, неосъждана, семейна, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

         Адв.П.: В имота  има ли инфраструктура на ЕВН, както и оптичен кабел, както е описано в заповедта?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Заповедта обхваща няколко подобекта в този обект обход на пътя. Специално в имота по ПУП няма нанесени съществуващи нито стълб, нито някаква подземна инфраструктура. Единствено е нанесено бъдещо уширение на връзката на обхода с пътя за с.Тънково. Пътят е западно от процесния имот.

 

         Адв.П.: При отчуждаването, ако бъде извършено, тогава остава земеделска земя с площ под 1700кв.м. Това допустимо ли е?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В момента имотът е с площ от 1713кв.м., от които се отчуждават 0.628 дка, остава малко повече от един декар. По принцип може да съществува лозе, не може да съществува нива. Но при 1.7 дка също не може да съществува нива. По-малко е от допустимото.

         Адв.П.: Нямам повече въпроси.

 

         Юрисконсулт И.: Това уширение, то е част от имота или се покрива от част за трасето?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На стр.2 от заключението е показано новото трасе с два второстепенни пътя. Това, което е заградено с червено обхваща обхода на с.Ахелой.

         Юрисконсулт И.: Тъй като в нотариалния акт на жалбоподателя е посочено, че това е лозе, установихте ли дали има трайни насаждения?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма никакви трайни насаждения. Това е изоставена нива в момента.

         Юрисконсулт И.: Нямам повече въпроси.

        

         Юрисконсулт Л.: Нямам въпроси.

        

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 350 лева платими от внесения депозит.

 

Адв.П.: Нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт И.: Няма да соча доказателства.

Юрисконсулт Л.: Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.П.: Моля да уважите жалбата с основанията и мотивите в нея. Считам, че след изслушване на експертизата се установи, че частите за отчуждаване на този имот не засягат процесния имот и имота на жалбоподателя. В тази връзка би следвало и възлагането на оценката да бъде по друг начин възложена и изготвяне на пазарна оценка за съответния имот. Може би и необходимостта от отчуждаване следва да е с по-малка квадратура отколкото реално е в момента предвидено за отчуждаване. Считам също, че са нарушени сроковете за възлагане на пазарната оценка, която е възложена на 29.05.2015г.. Оценката е изготвена и изнесена на 01.12.2015г., съответно извършена е 12 месеца след от определянето, т.е. е минал период по-голям от 6-7 месеца.

Считам, че това е нарушение на процедурата и на това основание следва да бъде отменена заповедта.

 

Юрисконсулт И.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да оставите в сила заповедта на областния управител.

Несъстоятелни са доводите относно твърдението, че не е налице държавна нужда от процесната заповед. Заповедта за одобрение на ПУП е била обнародвана в Държавен вестник и заинтересованите лица са имали възможност да направят възражение срещу нея. Към настоящия момент същата е влязла в сила и въз основа на нея е издадена заповедта на областния управител.

Относно твърдението, че ПУП не обхваща имоти и обекти, които са посочени в заповедта, той не засяга такива от имота на жалбоподателя, но тъй като обходът засяга голям брой имоти, то тази реконструкция е част от тях.

Считам, че изготвената експертиза доказва, че направеният оценителски доклад в административното производство преди издаването на заповедта е правилно и законосъобразно, като тя потвърждава посочената в него цена. С оглед на което моля да оставите заповедта в сила.

Моля да ми дадете срок да представя писмени бележки.

 

Реплика адв.П.: Става въпрос за 6-месечен срок от съставянето на оценката и реално е изтекъл преди представяне на оценката пред АПИ. Минали са 6 месеца, срок, в който е следвало да бъде изготвена.

 

Юрисконсулт Л.: Поддържам становището на колегата от Областната управа. Моля да постановите съдебен акт, с който да отхвърлите жалбата. Считам заповедта за законосъобразна. 

 

 

          Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна.

Дава на страните 3-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.       

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: