ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 15.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На петнадесети май                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 512 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.Щ.П., редовно призована, се явява лично.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

По делото с придружително писмо вх. 2483/13.03.2013 г. ответникът представя комплектована преписката по издаване на оспорения акт.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА П.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото заверени преписи от вносна бележка за възстановяване на суми на основание акт за прихващане или възстановяване, регистър за 2009 г. със заверка от Община Поморие за лицата, на които съм отдала под наем стаи и заверен препис от годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г.

Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата.

Няма да соча други доказателства. Не възразявам да се приемат тези, представени от жалбоподателката.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с жалбата, административната преписка и тези, от жалбоподателката в днешно съдебно заседание.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да бъде приключено съдебното дирене и даден ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата, административната преписка и представените в днешно съдебно заседание от жалбоподателката заверени преписи от вносна бележка за възстановяване на суми на основание акт за прихващане или възстановяване, регистър за 2009 г. със заверка от Община Поморие и годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА П.: Подавала съм си годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок, с оглед подадена патентна декларация и оспорвам срока за отдаване  на легловата база под наем така, както е приела НАП. Твърдя, че за по-кратък период съм отдавала стаи под наем. Към момента на подаване на годишната данъчна декларация към мен е нямало изискване да бъда регистрирана по БУЛСТАТ като физическо лице – наемодател. Реално аз работя на трудови правоотношения, на осем часов работен ден. Намирам си хора, на които да отдавам стаи под наем на принципа на свободно договаряне. Това не е стопанска дейност и не е постоянна дейност. Нямам постоянни всекидневни доходи и затова не считам, че правилно ми са определени допълнителни задължения. След три години срок НАП с акт ме уведомява, след като изискват от мен да се регистрирам по БУЛСТАТ, ме задължават с допълнителни здравни и осигурителни вноски.

Ако бях навреме уведомена, че трябва да подам коригираща  декларация и че дължа суми, то нямаше да се стигне поне до плащане на лихви.

Редовно за три години съм подавала и годишна декларация, и патентна декларация. Последната година, включително НАП ми е възстановявала суми и в нито един от случаите не ми е било съобщено, че дължа подаване на коригираща декларация.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания акт за установяване на задължение по декларация, потвърден с решение на Директора на ТД на НАП Бургас, като аргументите ми за това са следните: на първо място директорът е взел предвид, че лицето само е декларирало датата на започване на дейността с патентна декларация по ЗМДТ 03.06.2009 г. Тази декларация се подава непосредствено преди лицето да започне дейност като в нея се вписва датата, от която тази дейност ще започне. Това е ръководило органа по приходите за определяне на периода, през който жалбоподателят дължи осигурителни вноски и здравни такива. Данъчната администрация не във всички случаи има възможност да упражнява текущ или превантивен контрол, а в повечето случаи контролът е последващ, т.е. извършват се проверки на декларираните данни и ако се установяват несъответствия, се издават актове.

Считам, че актът за установяване на задължение по декларация е правилен и законосъобразен и моля да го потвърдите като такъв.

Моля и за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: