ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 18.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети април                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 511 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.25 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.С.Т. не се явява, редовно уведомен. За него адвокат К., надлежно упълномощена.

Ответникът В.К.- полицейски инспектор в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

 

Адвокат К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на С.С.Т. против заповед за налагане на принудителна административна мярка №17-0769-003521/11.12.2017г. издадена от полицейски инспектор в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас В.К., с която е прекратена регистрацията на пътно превозно средство за срок от 6 месеца и са отнети свидетелство за регистрация на МПС №004982154 и два броя регистрационни табели с № А7700КХ.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат К.: Поддържам депозираната жалба. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към преписката писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: Моля да уважите депозираната жалба, като отмените процесната заповед за налагане на принудителна административна мярка. Считам същата за незаконосъобразна поради следното: Заповедта за налагане на принудителна административна мярка е издадена при съществено нарушение на процесуалните правила. На първо място са нарушени разпоредбите на чл.59, ал.2, т.4 и т.5 от АПК, съгласно които, при издаване на индивидуален административен акт в същия следва да бъдат отразени правните и фактическите основания за издаването на акта, както и в разпоредителната част, в която следва да бъдат посочени правата и задълженията. Видно от заповедта за налагане на принудителна административна мярка, в горната част на заповедта е отразен законът, по който се издава, но в разпоредителната това липсва. Отделно от горното, видно от цялата административна преписка по издаването на процесната заповед за принудителна административна мярка, същата е издадена на лицето собственик на МПС, като е прекратена регистрацията. Нарушението е извършено от трето лице. Прилагайки чл.191, ал.1 от ЗДвП, административният орган действа при условия на обвързана компетентност. Доколкото считам, че при преследване и налагането на принудителна административна мярка трябва да препятства извършване на нарушения, но само в такъв обем, в който да не бъдат засегнати или ограничени правата на индивида, или на субекта, надхвърлящи необходимото за нарушаване на законосъобразността, като моля да счетете, че е налице хипотезата на чл.6, ал.2 от АПК. Моля да присъдите разноски, за които представям списък.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: