ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 19.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На деветнадесети април                         две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 511 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.Б.К., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат А., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, представлява се от А.Д. – специалист в отдел „Правно-нормативно обслужване” в Областна администрация Бургас, надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция „Пътна инфраструктура” София, редовно уведомена, се представлява юрисконсулт Л., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице инж. К.М..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото допълнителна съдебно-техническа оценъчна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване допълнителното заключение на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице инж. К.Д.М., който е със снета самоличност от предходно съдебно заседание. Вещото лице инж. М. предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Представил съм допълнително писмено заключение с приложения към него, което поддържам.

 

АДВОКАТ А.: Имам един въпрос – Защо при определяне на пазарните цени прилагате коефициент за редукция и след това определяте сумата за обезщетение, предвид това, че в Закона за държавната собственост няма такова изискване? В закона се изискват осреднени цени на всички аналози, без прилагане на редукция.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Намерените и приложени сравними случаи според вещото лице не са с еднакви качества и достойнства, като имам предвид местоположението спрямо брега на Черно море основно. В тази връзка, всеки един сходен обект го редуцирам, за да го преведа по-близо до процесния като местоположение, тоест редукцията се явява като начин за доближаване на местоположението на процесния имот до сходни имоти.

АДВОКАТ А.: Вещото лице не е отговорило на два от въпросите ни. Първият въпрос беше свързан с това, че апортите на недвижими имоти трябва да са включени в обследваният от вещото лице период, като освен нашия, в това заключение сте дали период 07.09.2015г.-07.09.2014г. Във Вашия период, който сте посочили в основното заключение, не сте включили апортите.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Преписвал съм въпросите изрично както е цитирано в предходния протокол на съдебното заседание.

АДВОКАТ А.: В протокола е записано: „…считам, че апортите на недвижимите имоти следва да са включени в обследвания период“.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Не съм ги изчислявал по този начин, за да потвърдя някаква стойност в момента.

АДВОКАТ А.: Вашите периоди в основното заключение са 29.05.2015г.-29.05.2014г. и м.12.2015г.-м.12.2014г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Но не са добавени апортните вноски, които съм открил.

Ако съдът разреши ще направя  изчисление за средната пазарна стойност на отчуждаваната част от процесния имот за двата периода, които са цитирани в основното заключение, като към обследваните в основното заключение сделки се прибавят и двата намерени дружествени договора с апортни вноски в тях.

ВЪПРОС НА СЪДА: Това изчисление, което ще направите във връзка с въпросите, може ли да го свършите днес или да се отложи делото за друга дата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Имам възможност да дам отговор и на тези въпроси в днешно съдебно заседание, защото имам подготвен анализ за апортните вноски, съответно за двата периода, за които се иска включване на тези апортни вноски и въпрос на изчисление е за пет минути.

АДВОКАТ А.: На този етап нямам други въпроси към вещото лице.

СПЕЦИАЛИСТ Д.:  По отношение на допълнителното заключение в т.1.а. всички имоти, които сте посочили, в регулация ли са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Видно и от приложената скица – Приложение № 2 към допълнителното заключение, това са урбанизирани територии с допълнително преотреждане на бивши земеделски земи, които не са в титулярните регулационни граници на гр.Ахелой, тоест не са в  регулация на населеното място гр. Ахелой. Нито един от посочените сходни имоти не е в титулярните регулационни граници.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Посоченият имот в т.1.а.4. е земеделска земя. При положение, че процесният имот е урбанизирана територия, защо включвате в експертизата земеделска земя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: В самия текст по-надолу е записано за този имот: „…, като имотът е в зона, възможна за промяна статута от земеделска в терен за строителство „за ниско застрояване“ и в тази връзка второто, което ме е навело на мисълта, че е сходен, е самата стойност, на която е изповядана сделката. Аз съм оценител от двадесет години. Най-големият район, който обслужвам това е районът на Поморийска община, на Несебърска община, на Бургаска община и не са маловажни тези твърдения, които правя. В тази връзка считам сделката за този имот като за бъдещ имот, който ще бъде урбанизиран с промяна на статута на тази земя и застроен.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Казахте, че не сте включили апортните вноски, защото смятате, че тези не са типичните пазарни сделки и се изчисляват по друг метод. По какъв метод се оценяват имотите, които  се апортират в дадено дружество?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Във връзка с оценяване на недвижими имоти се прилагат няколко метода за определяне на справедливата пазарна стойност, като при включване в апорт на определени имоти на тези дружествени договори, имотът е възможно да се оцени по метода на приходната стойност, сравнен с метода на сравнителната стойност, също може да се ползва един метод, който не е записан в теорията, но се практикува, това е методът на регионалното развитие. Не се оценя изрично и само по метода на сравнителната стойност, за да се прилага, тъй като в случая изрично е упоменато да бъде по сравнителния метод, но от тази позиция считам, че апортните вноски за мен не са материал за ползване.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ, като съобрази изявленията на адвокат А. и на вещото лице инж. М., намира, че следва да предостави на вещото лице възможност да допълни заключението си в съдебно заседание, като представи и исканите от процесуалния представител на жалбоподателя варианти за изчисляване на средната пазарна цена на отчуждените части от имота, съобразно поставените от предходно съдебно заседание въпроси.

Воден от горното

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕДОСТАВЯ на вещото лице възможност да допълни заключението си в съдебно заседание.

ПРЕКЪСВА съдебното заседание, което ще продължи след 15 минути.

 

Заседанието продължава в 14:13 часа.

 

На именното повикване в 14:13 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.Б.К., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат А., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, представлява се от А.Д. – специалист в отдел „Правно-нормативно обслужване” в Областна администрация Бургас, надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция „Пътна инфраструктура” София, редовно уведомена, представлява се юрисконсулт Л., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице инж. К.М..

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Във връзка с уточняване на първия допълнителен въпрос на защитата на жалбоподателя за включване на дружествени договори с апортни вноски към сходните случаи за изчисляване на средната пазарна стойност на процесната отчуждавана част от имота на жалбоподателя в обследваните два периода по основното заключение на вещото лице, представям изчисления първо, за обследвания период в основното заключение м.01.2014г.-м.01.2015г., като към цитираните в основното заключение сходни случаи прибавям два дружествени договора, които са цитирани в допълнителното заключение с приложените към тези сходни случаи корекционни коефициенти и в основното, и в допълнителното заключение и за този период установявам една средна единична пазарна стойност от 51,84 лева, или за отчуждаваната част от 4537 кв. м. изчислявам пазарна стойност от кръгло 235 198 лева.

По същия аналог със сходните сделки, цитирани в основното заключение за периода 29.05.2015г.-29.05.2014г., включвам същите два дружествени договора, цитирани в допълнителното заключение, анализирам една единична стойност от 49,6225 лв./кв. м., като за цялата отчуждавана част от 4537 кв.м. определям пазарна стойност от 225 137 лева кръгло. Това е, което трябваше да отговоря.

АДВОКАТ А.: Нямам въпроси към вещото лице.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа оценъчна експертиза, ведно с приложенията към него, при възнаграждение в размер на 250 лева, платими, както следва: 200 лева от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето й и 50 лева от внесения от заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура“ София предварителен депозит за изготвянето й.

 

АДВОКАТ А.: Представям  доказателства –  разрешение за строеж № А-12/09.06.2014 г.; заявление за издаване на разрешение за строеж; заявление от жалбоподателя за одобряване на идеен, технически или работен проект; заявление от жалбоподателя, че има подадено искане за издаване на разрешение за строеж за жилищна сграда и издадено разрешение за строеж на ограда. Тези доказателства представям във връзка с възражение, направено в предходно съдебно заседание от заинтересованата страна по повод това, че процесният имот не е урбанизиран и е с възстановено предназначение като земеделски. Спазени са изискванията на закона, има издадено разрешение за строеж и заявления по повод издаването му.

Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Нямам възражения да се приемат представените доказателства.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се приемат представените доказателства.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото днес представените от адвокат А. писмени документи – разрешение за строеж № А-12/09.06.2014 г.; заявление за издаване на разрешение за строеж; заявление от жалбоподателя за одобряване на идеен, технически или работен проект; заявление от жалбоподателя, че има подадено искане за издаване на разрешение за строеж за жилищна сграда и издадено разрешение за строеж на ограда.

 

С оглед липсата на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ А.: Уважаеми административен съдия, моля да постановите решение, с което да измените заповедта на Областния управител на област Бургас в частта, с която е определено обезщетение в размер на 23 182 лева за отчуждения на доверителя ми имот, като увеличите размера на дължимото обезщетение. Моля при постановяване на решение да вземете предвид неоспореното заключение на вещото лице в изготвения вариант, съгласно който в обследвания период са включени апорти на недвижими имоти. Разпоредбата на §1а, т. 2 от ДР на ЗДС съдържа неизчерпателно изброяване на възмездни сделки с недвижими имоти, като този неизчерпаем характер на изброяването изрично е подчертано от законодателя с израза „както и други възмездни сделки“. Апортът е възмездна сделка и след като законодателят, след последното изменение на горепосочената норма, стесни нейния обхват и не изключи апорта от кръга на възмездните сделки по §1а, т. 2 от ДР на ЗДС, то следва същият да бъде включен в сделките, които служат като пазарен аналог за определяне на пазарната цена на отчуждените имоти. На следващо място считам, че 12-месечният срок, за който се изследват сделки със сходни характеристики на отчуждения имот по §1а, т. 2 от ДР на ЗДС започва да тече в момента на възлагане на оценката, но не по-рано от три месеца преди датата на искането за отчуждаване, каквото тълкуване налага разпоредбата на чл. 34, ал. 2, т. 3 ЗДС. От събраните по делото доказателства – писмо изх. № 04-16-2116/07.12.2015 г. от  Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е видно, че искането за отчуждаване на заинтересованото от отчуждаването ведомство е направено на 07.12.2015 година. Следователно, най-ранният момент за възлагане на оценката е следвало да бъде 07.09.2015 г. Считам, че нарушаването на който и да е от тези два срока е съществено нарушение на административнопроизводствените правила, които гарантират, че определеното обезщетение ще бъде равностойно.

На следващо място, моля да имате предвид, ако приемете срока 29.05.2015г.-29.05.2014г., тоест една година преди възлагане на експертната оценка, фактът че и двата аналога, посочени от експерта в настоящото производство, са относими към определяне на пазарните цени на аналози, като единият от използваните от него аналози е този, който е използвал експерта в административното производство, а по отношение на другия аналог, при който страна по делото е община Поморие, считам че е необосновано възражението на ответната страна, че аналогът следва да бъде изключен само защото община Поморие не може да бъде страна по сделките. Практиката в този смисъл е непротиворечива, като съдилищата приемат, че сделки, сключени от общини не следва да бъдат изключени от обхвата на §1а, т. 2 от ДР на ЗДС.

И накрая, моля да имате предвид още, че вещото лице при определяне на пазарните цени е приложило коефициент за редукция и след това е определило сумата за обезщетение. В този смисъл моля при определяне на обезщетението, същото да бъде определено, като се съобрази изискването на Закона за държавната собственост, според който имаме осреднената цена на всички аналози без прилагане на редукция.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски. Представям договор за правна помощ.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите така подадената жалба срещу заповед № РД-09-4/20.01.2016 г. и заповед № РД-09-5/05.02.2016 г. на Областния управител на област Бургас и да оставите същите в сила.

Моля да ми дадете срок за писмени бележки, в които ще изложа подробно становище.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана против процесните заповеди, издадени от административния орган. В случая подробни съображения съм изложила в писмени бележки, които представям в днешно съдебно заседание.

 

СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да представят по делото писмени бележки в 5-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: