ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 27.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и седми октомври              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 511 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.К.К., редовно уведомен, се явява лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.К.К., редовно уведомен, не се явява.

Двамата жалбоподатели се представляват от адв.Ц., с представено пълномощно, находящо се на лист 246 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт С., която представя пълномощно.

        

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

         Главен експерт „Архитектура сгради” при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител;

         Г.Д.А., редовно уведомен, явява се лично.

 

Адв.Ц.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт С.: Няма пречки да се даде ход на делото.

Заинтересованата страна А.: Да се даде ход на делото.  

 

Съдът не намира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Ц.:  Поддържам жалбата. Моля да приемете представените с нея доказателства. Други няма да соча.

         Юрисконсулт С.: Оспорвам жалбата. Да се приемат така представените доказателства. Няма да сочим други, нямам  доказателствени искания.

 

         Заинтересованата страна А.: Моля да отхвърлите жалбата като абсолютно несъстоятелна и незаконосъобразна.

         Имам доказателствени искания, които касаят от една страна преписка, която е преобразувана в досъдебно производство в Районна прокуратура-гр.Бургас, касаеща въпросната сграда и въпросният етаж. Представям копие от писмо-отговор на арх.С.Н. – главен експерт „АС” при Община Бургас, която ми е отговорила на въпроса, че съм собственик на съответния жилищен етаж и магазин на партерен етаж. Същата тази арх.Н. в последствие  решава, че не съм собственик въз основа на едно становище на Правна дирекция при Община Бургас, което считам, че няма никаква правна стойност и не може да отменя съществуващи и действащи нотариални актове за дарения, които са упоменати в съответното становище.

         Освен всичко това, мога да посоча съответните разписки, с които съм закупил имота от лицата, които в момента се представят като легитимни собственици, подписали съгласие за извършване на този строеж. В случая това са И.П.И. и С. Н. И.. Това е разписка от 1994г. при закупуването ми на имота, подписана от А.К., с което съм заплатил неустойките по договора, който те са имали със съответния изпълнител И.П.. Копията, които представям са лоши, тъй като оригиналите са овлажнени.

         Представям и моля да приемете три броя разписки, с които установявам правото ми на собственост съобразно нотариалните актове.

         Онова, което се твърди в становището на правната дирекция, че не съм собственик, аргументирайки се с едно съдебно решение, в тази връзка заявявам, че съдебното решение няма силата на присъдено нещо. Съдебното решение, упоменато в съответното становище на дирекцията е с № 414/18.03.2008г. на Бургаския районен съд.

         Тъй като има дефакто неотменени нотариални актове, които продължават своето действие и никой по никакъв начин не е направил опит и не може да направи опит именно заради представените разписки и многобройните подобрения на този имот извършени от 1994г. през целия този период, не само че владея имота. Представям тези доказателства, касаещи собствеността, като относими по отношение предмета на спора пред настоящия съд. Искам да уточня и допълнително да аргументирам, че всъщност разрешението за строеж, с което е допълнено съществуващото от 1991г.  е нищожно, тъй като променя характера на застрояването в ПУП.

         Моля, Уважаемият Съд да ми даде възможност да представя допълнителни доказателства, които ще бъдат от преписката в Районна прокуратура, за което има образувано досъдебно производство, където става дума за имотна измама и длъжностни престъпления и неистински документи.

         В днешно съдебно заседание други доказателства не мога да представя, но ще представя допълнително и документи от частен съдебен изпълнител Н., където всъщност жалбоподателите К. изискват привеждане в сила на изпълнително производство и принудително изпълнение на моя имот, точно този, за който те твърдят, че не съм собственик. Искам да посоча, че всъщност издаването на разрешението за строеж  променя характера на застрояването, т.е. Кин-та на ПУП.

         Адв.Ц.: Считам, че представените писмени доказателства са неотносими към настоящия предмет на делото. По същество не сочат основанията за право на собственост, както се опитва да опровергае съдебно решение заинтересованата страна. Предоставям на съда по приемането им като доказателство по делото.

         Юрисконсулт С.: Предоставям на съда.

                                                           

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представеното в днешно съдебно заседание от заинтересованата страна Г.А. писмено доказателство, представляващо писмо изходящо от Община Бургас с № 94-00-20140(1) от 13.09.2012г.

 

Представените в днешно съдебно заседание от същата заинтересована страна писмени доказателства, представляващи разписки за заплатени парични суми, за които се твърди, че са били платени във връзка с купуването на този имот, съдът счита същите неотносими към предмета на спора и ВЪРНА същите на страната.

 

Намира доказателствените искания на заинтересованата страна Г.А. за събиране на писмени доказателства по делото, същите описани по-горе в протокола като преписка, водена в Районна прокуратура-гр.Бургас, касаеща наличието по твърдения на страната на данни за извършени престъпления, касаещи процесния имот, както и преписка водена от Частен съдебен изпълнител, също касаеща процесния имот, съдът счете тези доказателствени искания като неотносими и отклоняващи се от предмета на спора, който  съдът преценява като такъв от правен характер, поради което не намира за необходимо делото да бъде попълнено от тези писмени доказателства.

 

С оглед горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение допълнителните доказателствени искания на заинтересованата страна Г.А..

 

Като съобрази изявленията на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Ц.: Моля да уважите жалбата по изложените в нея аргументи. Основният правен въпрос в случая е дали заинтересованата страна Г.А. към момента на подаването на заявлението, съответно към момента на издаване на разрешението за строеж е бил собственик на някаква част от процесния имот. Считам, че съгласно влязлото в сила законно решение със сила на присъдено нещо е прието за установено, че нито той, нито неговите праводатели са собственици на каквато и да е част от процесната сграда.

Представям списък на направените разноски по делото, ведно с договор за правна помощ, които разноски моля да ни бъдат присъдени.       В указан от съда срок ще представя писмени бележки по съществото на спора.

 

Юрисконсулт С.: Моля да отхвърлите жалбата  като неоснователна и недоказана по мотиви и съображения изложени в същата, като ще изложа подробни съображения в писмен вид.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Заинтересованата страна А.: Моля да отхвърлите жалбата, тъй като се променя характера и става дума вече не за три, а за 4-етажна жилищна сграда. Т.е., подобно разрешение може да се случи само след като настъпи промяна на ПУП, а това става след одобрение на Общински съвет. Административната преписка е нищожна, тъй като е в грубо противоречие със законовите изисквания, посочени в ЗУТ, тъй като аргументите на отсрещната страна касаят собствеността. Онова, което бих искал да посоча като доказателство и много моля да ми разрешите да представя доказателства именно касаещи собствеността, има нотариални актове, които не са отменени, има собственици, които не се чувстват такива и са декларирали два пъти пред нотариус Н.М. правото си на продажба. Съдебното решение не посочва легитимен собственик и не може да се отсъжда, че това решение дава основание да считаме, че собственици са И.П. и съответно неговата бивша съпруга С. К.. Освен всичко, посочих, че и грубо е нарушена преписката, тъй като не са изпълнени законовите изисквания за промяна на ПУП и от три, превръщането на 4-етажна сградата. Т.е., това е класически пример за имотна измама.

Допълнителни аргументи ще изложа в писмен вид.

 

Съдът дава на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: