Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 10.08.2012г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV-ти административен състав, на дванадесети юли през две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав :

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                    2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора ГАЛИНА КОЛЕВА, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 511 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по две касационни жалби срещу решение № 218/14.02.2012г., постановено по н.а.х.д. № 4715 по описа за 2011г. на Районен съд-гр.Бургас.

С касационната жалба на „Джъмбо” ЕООД-гр.Ахелой, ЕИК 147204765, се оспорва като незаконосъобразно и неправилно първоинстанционното решение в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 739/28.11.2011г. на началника на Митница-Бургас, в частта му, с която за нарушение на чл.234, ал.1, т.1 от ЗМ и на основание чл.234, ал.2, т.1 от ЗМ на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 249,68 лв., представляваща 100% от размера на избегнатите публични държавни вземания. Сочат се доводи, че районният съд не е обсъдил всички приложени към делото доказателства и възраженията за изтекли срокове за започване и приключване на наказателното производство. Твърди се също, че в обжалваното наказателно постановление не са посочени датата и мястото на извършеното нарушение, в нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Искането е съдът да отмени първоинстанционното решение в обжалваната му част. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, дружеството - касатор поддържа жалбата на изложените в нея основания и искането от съда.

С касационната жалба на Началника на Митница Бургас се оспорва като неправилно, издадено в нарушение на материалния закон, първоинстанционното решение в частта, в която е отменено наказателно постановление № 739/28.11.2011г. на началника на Митница-Бургас относно разпореждането “Джъмбо” ЕООД да заплати сумата 2 080,65 лв., представляваща 100% от равностойността на стоката, предмет на нарушението по митническа стойност. Сочат се доводи за неправилно тълкуване и прилагане на чл.234, ал.4 от ЗМ от страна на районния съд. Оспорва се като неправилен изводът на съда, че нарушението се изразява в частично неизплащане на дължимите към държавата сборове, а не в недеклариране на стоката пред митницата или незаплащане на дължимите митни сборове по повод внос на лек автомобил. Твърди се, че по делото е безспорно установено, че публичните държавни вземания не са изплатени изцяло точно по повод внос на процесния автомобил. Твърди се също, че в чл.234, ал.4 от ЗМ при всички форми на митническа измама по чл.234, ал.1 от ЗМ, без да се прави разграничение между тях, наред с предвиденото за съответното нарушение административно наказание, кумулативно е предвидено да се прилагат и разпоредбите на чл.233, ал.4 и чл.5 от ЗМ, тоест при всички форми на митническа измама, стоките, предмет на нарушението, подлежат на отнемане в полза на държавата. Искането е съдът да отмени първоинстанционното решение в оспорената част. В съдебно заседание, редовно уведомен,  началникът на Митница-Бургас не се явява и представлява.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на двете касационни жалби. Намира решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно в оспорените части и пледира то да бъде оставено в сила.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационните жалби по наведените в тях касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационните жалби са процесуално допустими, като подадени в срок и от надлежни страни.

Разгледани по същество, те са неоснователни.

С обжалваното решение районният съд е отменил наказателно постановление 739/28.11.2011г., издадено от началника на Митница-Бургас, в частта, в която за нарушение на 234, ал.1, т.1 ЗМ и на основание чл.234, ал.4, вр. чл.233, ал.4 от ЗМ, на „Джъмбо” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2 080,65 лв., представляваща 100% от равностойността на стоката, предмет на нарушението по митническа стойност, и е потвърдил наказателното постановление в останалата му част.

За да постанови решението си, съдът е приел, че при съставяне на АУАН и НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи правата на дружеството. В обстоятелствената част на АУАН подробно са описани всички факти, имащи отношение към доказване на нарушението, като извода на представителите на митническата администрация е формулиран след прецизен и задълбочен анализ на събраните писмени документи и материали. Дружеството е реализирало от обективна страна признаците от състава на деянието по чл.234, ал.1, т.1 от ЗМ, като посредством представяне на неистински документ – фактура за покупко-продажба на лек автомобил, e въвело в заблуждение представителите на митническата администрация относно факта на закупуване на леката кола, именно от посочената във фактурата швейцарска фирма и относно автентичността на депозирания документ, като по този начин формирало неверни представи в контролните органи за действителната митническа облагаема стойност, съответно избегнало частично заплащането на дължимите към бюджета публични държавни вземания – мито и ДДС. Административнонаказващият орган е дал правилна и законосъобразна правна квалификация, а дружеството е извършило нарушението, посочено в АУАН и НП, като имуществената санкция е определена в минималния размер по чл.234, ал.2, т.1 от ЗМ, поради което е потвърдил наказателното постановление в тази му част.

По отношение на наказателното постановление в частта на присъденото заплащане на 100% от равностойността на стоките-предмет на нарушението по митническа стойност, съдът е намерил същото за незаконосъобразно и го е отменил. В тази част съдът е приел, че нарушението се изразява в избягване на плащане на част от дължимите към държавата митни сборове и представлява митническа измама в първата форма на изпълнителното деяние, посочено в чл.234, ал.1, т.1 от ЗМ, като неправилно е прието, че стоката е предмет на нарушението. Нарушението се изразява в частично незаплащане на дължимите към държавата сборове, а не в недеклариране на стоката пред митницата или неплащане на дължимите митни сборове по повод внос на лек автомобил. Само във втората проявна форма на изпълнителното деяние на митническата измама се говори за внос или износ на стоки, докато първата такава, към която безспорно спада и извършеното нарушение е свързана с незаплащане на митни сборове. Приел е, че след като нарушението се изразява в незаплащане на част от митните сборове, дължими от вносителя към държавата, нормата на чл.234, ал.4 от ЗМ не би следвало да намери приложение в случая. Отделно е констатирал, че по делото няма представени доказателства от които да е видно, че автомобилът, внесен на територията на страната, липсва или е отчужден, за да се прибегне до втората алтернатива на ал.4 на чл.233 от ЗМ, присъждане на левовата му равностойност.

Така постановеното решение е правилно.

По касационната жалба на „Джъмбо” ЕООД:

Правилно районният съд е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения, който да са довели до нарушаване на правото на защита на санкционираното дружество и те съдържат всички предвидени в ЗАНН реквизити.

Неоснователно е възражението в касационната жалба, че АУАН е съставен след като са изтекли сроковете за започване и приключване на административнонаказателното производство. Съгласно чл.34, ал.1 от ЗАНН, не се образува административнонаказателно производство, а образуваното се прекратява, когато не е съставен акт за установяване на митническо нарушение в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако са изтекли две години от извършване на нарушението. В случая, нарушението е извършено на 13.07.2010г., когато са подадени и приети документите за оформяне на режим „допускане за свободно обръщение и крайно потребление” на стоката – употребяван пътнически автомобил. Видно обаче от писма с вх. № 6600-1689/10/30.05.2011г. на ТМУ – гр.Бургас и с вх. № 93/2325/16.05.2011г. на ЦМУ при Агенция „Митници”, нарушението е установено за първи път от митническите органи на 16.05.2011г., когато в централното митническо управление е получено писмо с вх. № 68.0.74500.055.11/04.05.2011г., изпратено от Регионална митническа дирекция Шафхаузен, Митническа служба на Конфедерация Швейцария. С това писмо, на ЦМУ са предоставени резултатите от извършената проверка на изпратените договори за покупко-продажба и фактури, в това число и относно покупко-продажбата на процесния автомобил. Установено е, че дружеството Shami Autoland Gmbh, CH-8105 Регенсдорф, посочено като изпращач на стоката в ЕАД 10ВG001000H0030104, не е продавал или предлагал за продажба десетте превозни средства, сред които и процесния автомобил. Видно от писмо вх.№ 6600-1689/10 от 11.07.2011г. до началника на Митница-Бургас, административнонаказващият орган е получил информация, че износителят на процесния автомобил не е издавал и не е подписвал представените при митническото оформяне на превозните средства договори за покупко-продажба (фактури с текст „декларация върху фактура” и сертификат за движение на стоки EUR.1), поради което автомобилите, в т.ч. и процесния, следва да се считат с неустановен произход. След като нарушението е установено на 16.05.2011г., към датата на съставяне на АУАН – 26.07.2011г., не е изтекъл както три месечния срок от установяване на нарушението и откриване на нарушителя, така и двугодишния срок от извършване на нарушението.

Настоящият съдебен състав споделя изцяло изложените в оспореното решение мотиви, че в наказателното постановление се съдържа достатъчно подробно описание на нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, в т.ч. датата и мястото на извършването му, както и че същото е издадено от компетентен орган по чл.231 от ЗМ и съдържа всички изискуеми по чл.57 от ЗАНН реквизити за редовност. В административнонаказателното производството по съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до ограничаване на правото на защита на санкционираното дружество.

При постановяване на съдебното решение правилно е приложен и материалния закон.

Съгласно чл.234, ал.1 от Закона за митниците, който избегне или направи опит да избегне: 1. пълно или частично заплащане или обезпечаване на митните сборове или на другите публични държавни вземания, събирани от митническите органи, или 2. забрани или ограничения за внос или износ на стоки, или прилагането на мерки на търговската политика, се наказва за митническа измама. В ал.2 на чл.234 от ЗМ е предвидено, че за митническа измама наказанието е глоба - за физическите лица, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, от 100 до 200 на сто от: 1. размера на избегнатите публични държавни вземания - за нарушение по ал. 1, т. 1; 2. митническата стойност на стоките, предмет на нарушението по ал. 1, т. 2.

Верни са изводите на районния съд, че в случая правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на „Джъмбо” ЕООД на основание чл.234, ал.2, т.1 от ЗМ, след като от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че във връзка с извършен внос на един брой употребяван пътнически автомобил, марка „РЕНО”, модел „МЕГАН”, тип „СЦЕНИК” с рама № VF1JA0B0225930772 е избегнал частично заплащане на дължими публични държавни вземания - мито в размер на 208,07 лв. и ДДС в размер на 41,61 лв., като е представил неистинска фактура и е осъществил състава на административно нарушение по смисъла на чл.234, ал.1, т.1 от ЗМ. Ето защо, правилно е била ангажирана неговата административнонаказателна отговорност, като наложеното му наказание по вид и размер съответства на предвиденото от законодателя.

По касационната жалба на началника на Митница Бургас:

С издаденото наказателно постановление, освен наложената имуществена санкция по чл.234, ал.2, т.1 от ЗМ, на основание чл.234, ал.4 от ЗМ, във вр. с чл.233, ал.4 от ЗМ, е присъдено заплащането на 2 080,65 лв., представляващи 100 % от равностойността на стоката, предмет на нарушението по митническа стойност.

Съответен на установените по делото факти и обстоятелства е изводът на районния съд, че в случая неправилно административнонаказващият орган е приел, че предмет на нарушението е стоката - внесеният лек автомобил, вследствие на което неправилно е присъдил неговата равностойност. Отговорността на дружеството е ангажирана за нарушение, изразяващо се в частично незаплащане на дължимите към държавата митни сборове. Следователно, предмет на нарушението не е внесеният автомобил, за който не са платени част от тези дължими митни сборове, и чл.234, ал.4 от ЗМ е неприложим. Както посочва и районния съд в мотивите на решението, внос или износ на стоки е изрично визиран във втората проявна форма на изпълнителното деяние на митническа измама – чл.234, ал.2, т.2 от ЗМ, докато първата такава – чл.234, ал.2, т.1 от ЗМ, касае избягването на пълно или частично заплащане или обезпечаване на митните сборове или на другите публични държавни вземания. Поради това, правилно е отменено като незаконосъобразно наказателното постановление в тази му част.

Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил валидно, допустимо и правилно решение, което следва да бъде оставено в сила. Не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, поради което съдът намира касационните жалби за неоснователни. 

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 218/14.02.2012г., постановено по н.а.х.д. № 4715 по описа за 2011г. на Районен съд-гр.Бургас.

Решението е окончателно.

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1./                                       

 

                                       2./