ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              дата  15 март 2011 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти  състав,

в закрито заседание на 15 март 2011 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 511  по описа за 2011  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба, подадена от П.И.Т. и Й.И.Т.,*** против Решение № 40-16/21.10.2010 на Общински съвет – Бургас, с което е одобрен проекта Актуализация – изменение на ПУП-ПРЗ на ж.к. “Зорница”- окончателен проект при условията на чл.16 от ЗУТ, ведно с правилата и нормите за неговото прилагане и схемите към него, със следното изменение – обслужващата улица между о.т. 128-129-130 да се изтегли максимално в северна посока, като отпадне предвидения крайуличен паркинг за перпендикулярно паркиране и се предвиди крайулично озеленяване южно от новопредвидената улица в зоната до сервитута на съществуващата ж.п. линия, съгласно предложение за изменение. Предвидено е в срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на плана да не се допуска  изменение на ПУП-ПРЗ, касаещи промяна в отреждане, характер, начин и показатели на застрояване, а за имоти – общинска собственост, за които община Бургас има инвестиционни намерения в посочения срок, изменение на ПУП може да бъде допуснато след решение на Общински съвет – Бургас.

Решението се оспорва в частта относно поземлен имот с идентификатор № 07079.601.77.

         След извършена служебна справка съдът констатира, че в Административен съд – Бургас е образувано адм. дело № 228/2011 год. със същите страни – жалбоподатели П.И.Т. и Й.И.Т. А. и ответник – Общински съвет Бургас, със същия предмет на спора – обжалване на Решение № 40-16/21.10.2010 на Общински съвет – Бургас, в същата част, касаеща имот с идентификатор № 07079.601.77 и на същите фактически и правни основания.

При тези данни, налице е хипотезата на чл.159, т.7 от АПК, съгласно който жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание. С оглед на обстоятелството, че към настоящата жалба е приложена административната преписка по издаване на оспорения акт, делото следва да бъде изпратено за присъединяване към адм. дело № 228/2011 год.  

         С оглед на горните мотиви и на основание чл.159, т.7 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.И.Т. и Й.И.Т.,*** против Решение № 40-16/21.10.2010 на Общински съвет – Бургас.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 511/2011 год. по описа на Административен съд – Бургас.

         ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 511/2010 год. по описа на Административен съд – Бургас към адм. дело № 228/2010 год. на същия съд.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                           

                                                                                     СЪДИЯ: