О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

/09.03.2010 година, град Бургас,

 

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на девети март, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 511/2010 година.

 

Производството е образувано по жалба на Ч.Б. *** против заповед № 69/26.09.2006 година на началника на РДНСК - Бургас. 

С определение № 555/22.02.2010 година жалбата е оставена без движение, а на жалбоподателя е указано, да внесе дължимата държавна такса, като представи доказателство за това, както и да укаже в какво се състои незаконосъобразността на оспорената заповед.

Съобщението за установената нередовност е получено на 24.02.2010 година.

Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 04.03.2010 година (работен ден), като до настоящия момент установените пороци не са отстранени.

По изложените съображения, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ч.Б. *** против заповед № 69/26.09.2006 година на началника на РДНСК - Бургас. 

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 511/2010 година.

 

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: