ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 29.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и девети март                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 510 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 15,15 часа се явиха:

Жалбоподателят А.И.К. - редовно уведомен не се явява. Вместо него – адв. С..

За ответника Областен управител на област Бургас - редовно уведомен се явява юк. И. – представя пълномощно.

Заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура” София - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Явява се вещо лице Д.Т..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. С.: Поддържам жалбата. Искам да допълня жалбата с основание за оспорване, касаещо некомпетентност на органа, издател на заповедта. Нямаме доказателствени искания. Да се приеме административната преписка. Не можах да разбера по какъв начин е сметнато обезщетението, относно трайните насъждения в оценителния акт.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Представям становище относно компетентността на областния управител. Предвид обстоятелството, че процедурата преди издаване на заповедта изцяло е проведена от Агенция „Пътна инфраструктура” следва да представят обяснителната записка, която е послужила за определяне на цената на трайните насъждения, находящи се в имота. Тя е част от оценителския доклад, представена от „Сървей Груп” ЕООД. Да се приеме административната преписка. 

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото.

 

ЗАДЪЛЖАВА заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура” София, в тридневен срок от получаване на съобщението по телефона, да представи заверено копие от Обяснителна записка, изготвена от „Сървей Груп” ЕООД във връзка с проведената процедура по отчуждаване, в която е посочена цената на трайните насъждения в ПИ с идентификатор 61056.43.5 в местността „Джубера” в землището на с. Равда Община Несебър, на основание която е издадена заповед № РД – 09-4 от 20.01.2016 г. на Областния управител.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице по делото.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

 Д.М.Т. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. С. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

ВЪПРОС: Тези две сделки, които сте посочили в заключението, от къде получихте информация за тях и по какъв начин?

 

ОТГОВОР:  Информация съм получил от Службата по вписвания, която посетих на 18.03.2016г.

ВЪПРОС: Само тези две сделки ли Ви посочиха ?

 

ОТГОВОР:  От службата по вписванията съм разгледал общо за този период и съм записал, че имаше 65 сделки в землището на гр.Несебър и в землището на с. Равда – 17 на брой сделки. По-голяма част са били с урбанизирани площи. Тези две отговарят, макар, че са за ниви. Това е меродавно.

 

ВЪПРОС: Има ли сделки в м. „Джубера”?

 

ОТГОВОР:  В тази местност няма сделки.

 

ВЪПРОС: Това всичките две сделки ли са, които са в оценителския доклад?

 

ОТГОВОР:  Не съм гледал оценителския доклад.

 

ВЪПРОС: Има разлика между Вашата цена и тази в заповедта. Не можах да разбера от къде идва тази разлика.

 

ОТГОВОР:  Не съм намерил аналог, който да отговоря. Те са взели от някъде другаде своите данни.

 

ВЪПРОС: По какъв начин се смята осреднената цена?

 

ОТГОВОР:  Както съм я посочил – тяхната е 0,89 лв., а моята е 0,72 лв. Предполагам, че са взели сделката от гр. Несебър. Това е моята оценка.

 

ВЪПРОС: Относно цената, която сте дали на трайното насъждение - 1539,75лв. в заключението си казвате, че е запазена конструкцията на лозовото насъждение и сте решили, че тези 120 кола трябва да бъдат извадени като стойност по 2,50 лв. Намаля се с 300,00 лв. стойността.

 

ОТГОВОР: Моите разсъждения са, че  изграждането на 1 дка лозово насъждение при добив струва 699,25 лв. за дка. Намалих със стойността на коловете за това, че могат да се използват и да се продадат.  Може да използва коловете отново.

 

ВЪПРОС: Възможно ли е вземането коловете от мястото.

 

ОТГОВОР:  Да, по 2,50 лв. са втора употреба.

 

Адв. С.: Нямам други въпроси.

 

Юк. И.: На стр. 3 сте посочили таблица за видовете ресурсни работи, всички тези цифри от къде са взети?

 

ОТГОВОР:  От сборника, който съм посочил. Това са регламентирани обработки ресурсо-разходи. Цените са актуални към момента.

 

Юк. И.: Тъй като не разполагаме с начина по който са сметнати цените в оценителния доклад, не можем да вземем становище дали цените, дадени от вещотолице отговарят на предвидимите разходи. Моля, след представяне на обяснителната записка, да вземем становище. Моля да отложите приемането на заключението. Считаме, че разликата не е малка между тази в оценителния доклад и при издаването на заповедта.

 

При така изявеното различие, претендирано от процесуалния представител на ответника, съдът счита, че не е налице процесуално пречка за приемане заключението на вещо лице Т.. Оценителският  протокол, който евентуално може да бъде представен от Агенция „Пътна инфраструктура” София съставлява част от административната преписка  с доказателствена стойност, която е еднаква с доказателствената стойност на заключението на вещо лице Т.

В този смисъл съдът би могъл да възприеме както изводите на вещото лице по делото, така и изводите в оценителския протокол, като изложи съответно доводи в тази насока.

 

По изложените съображения съдът счита, че следва да приеме заключението на вещото лице.

Затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещо лице Д.Т..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО  250,00 лева на 29.03.2016 г./

 

Адв. С.:Оспорвам заключението. Нямам доказателствени искания.

 

Юк. И.: Оспорвам заключението. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.04.2016 година от 14,40 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Агенция Пътнаинфраструктура да бъде уведомена по телефона за указанията на съда.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,45  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: