ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 12.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На дванадесети април                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 510 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 16,00 часа се явиха:

Жалбоподателят А.И.К. - редовно уведомен, не се явява. Вместо него – адв. С..

За ответника Областен управител на област Бургас - редовно уведомен се явява юк. И. с представено по делото пълномощно.

Заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура” София - редовно уведомена, се явява юк. Л. представя пълномощно.

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила обяснителна записка и снимков материал с писмо вх. № 3613 от 06.04.2016 г. от заинтересованатата страна Агенция „Пътна инфраструктура” София.

 

Адв. С.: Да се приемат доказателствата.

 

Юк. И.: Да се приемат доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА доказателствата представени с писмо вх. № 3613 от 06.04.2016 г. на Агенция „Пътна инфраструктура” София.

 

Адв. С.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. И.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Л.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. С.: Уважаеми г-н Съдия, съгласно чл.34а от ЗДС отчуждаването на имоти и части на имоти частна собственост, предназначени за изграждането на национални обекти, се извършва от Министерски съвет. В § 1 от ДР на същия закон има легално определение   на понятието „национален обект” – това е обект, определен като такъв със закон, както и инфраструктурни обекти: изграждане и преустройство на транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения - пътища от републиканската пътна мрежа, железопътни линии и обекти на железопътната инфраструктура, пристанища, летища и съоръжения към тях; на други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, третиране на отпадъци, електрификация, топлофикация, газификация и електронни съобщителни мрежи, определени като национални обекти с решение на Министерския съвет. В оспорваната заповед е изрично отбелязано, че обектът, за който се извършва отчуждаването, е път „І – 9 „Слънчев бряг – Бургас”. С решение на МС от 2012 г. този път „І – 9 „Слънчев бряг – Бургас”  е включен в списъка на  републиканските пътища и е национален обект по смисъла на § 1 от ЗДС, поради което отчуждаването трябва да се извърши с решение на МС, а не със заповед на областния управител. В този смисъл процесната заповед е нищожна и моля съда да констатира и прогласи тази нощожност на заповедта на основание чл. 172, ал. 2 от АПК.

В случай, че приемете, че липсва основание за нищожност на заповедта, моля, да я измените като незаконосъобразна, като увеличите размера на определеното парично обезщетение като искания от нас размер е общо 3493,75 лв. в т.ч. за земята 1954,00 лв. и за трайните насъждения 1539,75 лв. При съпоставяне на оценителния доклад и заключението на вещото лице е видно, че съществува разлика между оценката, дадена в доклада, и тази в заключението на вещото лице. При положение, че се касае за две сделки относими по критериите на закона и в доклада и в заключението на вещото лице разликата, която се получава в цената, идва от метода на изчисляване на тази оценка. В доклада изчислението, което е направено, е по-правилно и отговаря на критериите, заложени в закона, относно осреднената пазарна цена на имота. В заключението си вещото лице е изчислило цената на имота като е събрало по двете сделки площта и след това цената и разделя на две. Изчислението трябва да бъде осреднено за всяка една от сделките и цената се получава 0,882 лв. на кв. метър, както е изчислено в доклада. Общата цена на земята е за 2202 кв.м. е 1954 лв. Относно трайните насъждения  в заключението вещото лице е дало оценка 1539,75лв. за трайните насъждения като подробно се е аргументирало как е достигнало до тази цена и в доклада на вещото лице е използвана наредбата касаеща изчисление на трайните насъждения. В заключението на вещото лице по-подробно са заложени  всички видове ресурсо-разходи, които касаят тези насъждения. Единствено оспорваме тези 120 кола, които вещото лице е решило да извади от стойността на трайните насъждения, като се аргументира, че биха могли да бъдат вдигнати. Това противоречи на смисъла на закона за справедливото и равностойно парично обезщетение на всички вещи, които се намират в обекта.

В този смисъл, моля, да бъде определено обезщетение в общ размер 3493,75 лв. Моля да ни присъдите разноските, за които представям списък.

 

Юк. Л.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и оставите в сила като законосъобразна и правилна издадената от административния орган заповед. Същата е издадена от компетентен орган в рамките на неговите правомощия. Считам за неоснователен довода по отношение искането за прогласяване нищожност на процесната заповед, предвид обстоятелството, че компетентен за издаване на административния акт е именно областния управител, съгласно § 5 от ЗР ЗУТ . Един обект, за да бъде обявен за национален обект, следва да е налице решение на Министерски съвет. С решение № 302/20.04.2012 г. за обект с национално значение е обявен път „І – 9 „Слънчев бряг – Бургас”,  като в същото решение е посочено трасето по което преминава път „І – 9 „Слънчев бряг – Бургас”. В случая обходен път на гр. Ахелой е извън това трасе  и същото не е част от път „І – 9 Слънчев бряг – Бургас”. По отношение размера на определеното в заповедта равностойно парично обезщетение, считам и в тази част заповедта за законосъобразна, предвид обстоятелството, че оценителския доклад, изготвен в административното производство се е съобразил изцяло с изискванията на чл. 32, ал. 2 и ал. 4 от ЗДС, както и в § 1а, ал.2, т.2 от ДР на ЗДС, с оглед определянето на осреднените цени на всички сделки с имоти. Считам, че следва да бъде кредитиран оценителския доклад по отношение на оценката, която е извършил на трайните насъждения. Същата е съобразена с изискванията на наредбата за трайните насъждения и изрично разписаните в нея показатели, по които същата се определя.

 

Юк. И.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да оставите в сила процесната заповед на областния управител.

Относно твърденията за некомпетентност на административния орган, твърдя, че съгласно проектната разработка за трасето на обходния път, същото преминава през нов терен като се отделя от вече съществуващото трасе на път „І – 9 „Слънчев бряг – Бургас”, за който е постановено решение на Министерски съвет от 2012г.  Касае се установяване на пътна връзка и при съпоставяне на двете трасета, видно от приложената скица от Агенция „Пътна инфраструктура” безспорно и категорично се доказа, че липсва идентичност между двете трасета, поради което считам, че заповедта е издадена в рамките на компетентността на областния управител. Относно изготвената в настоящото производство експертиза и по-точно за обезщетението, относно трайните насъждения, считам, че същата не трябва да се кредитира от съда, тъй като вещото лице е използвало при изчисляване на калкулираните ресурсоразходи сборник от материали на д-р М.Р. и Ц. К. В закона ясно е посочено, че за определяне на стойността на трайните насъждения, следва да се прилагат разпоредбите за наредба на базисните цени на трайните насъждения, приложени за други показатели извън тази наредба. Считам, че размера на обезщетението, посочен в оценителския доклад по делото, е изцяло съобразен с разпоредбите на ЗДС и наредбата за трайните насъждения. Моля да оставите в сила процесната заповед.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: