Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 1133                                          26.06.2014 година                             гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, шестнадесети състав, на двадесет и девети май, две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     РУМЕН ЙОСИФОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 510 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Р.Б.А. с ЕГН **********,***, съдебен адрес: гр. Бургас, ул. „Пиротска” № 26, партер, чрез адв. С. К., против решение № 197 от 04.02.2014 г. по НАХ дело № 5046/2013 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са наведени доводи за допуснато от съда нарушение на съдопроизводствените правила, довело до неправилно приложение на материалния закон. Иска се да бъдат отменени решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа касационната жалба. Моли да бъде отменено решението на БРС и да се върне делото на същия съд, алтернативно- да се отмени наказателното постановление.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение № 197 от 04.02.2014 г. по НАХ дело № 5046/2013 г. Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 735/13.11.2013 г., издадено от на началника на Първо РУП при ОДМВР - Бургас, с което на основание чл. 270, ал.1 от ЗМВР е наложено на касатора Р.А. административно наказание глоба в размер на 100 лева за нарушение по чл. 55, ал.1 от ЗМВР.

За да постанови този резултат, БРС  е приел, че на 17.10.2013 г. около 04.00 часа в гр. Бургас, ул. „Юрий Венелин” № 12, полицейски служители в това им качество, по време на работа и в изпълнение на служебните им функции, са разпоредили устно на А. да преустанови скандал и саморазправа с охранителите на дискотека „Плаза”. Това разпореждане не било изпълнено от последния. Съдът е счел, че са налице признаците от състава на нарушението по чл. 270, ал.1 от ЗМВР, тъй като касаторът не е осъществил дължимото съгласно чл. 55, ал.4 от същия закон поведение.

Касационната инстанция извършва проверка относно приложението на закона, въз основа на фактическите констатации на първоинстанционния съд, приети при спазване на процесуалните изисквания, гарантиращи правилното формиране на вътрешното убеждение.

Оспореното решение е постановено при напълно изяснена фактическа обстановка. В производството пред районния съд са събрани всички относими и допустими доказателства и оценката на същите е извършена в съответствие с изискванията на чл. 107, ал. 5 от НПК, приложим по силата на препращащата разпоредба на чл. 84 от ЗАНН. Съдът е обсъдил всички доказателствени източници и е извел значението на гласните доказателства според точното им съдържание, поради което доводите на касатора, че съдържанието на приобщените доказателствени източници налага други фактически изводи, са неоснователни.

Неоснователни са също доводите за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, изразено в лишаване на касатора от възможността да участва в първоинстанционното производство. Последният е бил редовно уведомен за датата и часа на съдебното заседание, с което му е била осигурена възможност да участва в производството. Не представлява нарушение на процесуалните правила отказът на съда да разгледа молбата на адв. Каров за отлагане на съдебното заседание за по-късен час, доколкото към този момент доказателства за надлежно упълномощаване на същия да представлява А. в производството не са били ангажирани- пълномощното е представено едва с молбата за отмяна на определението, с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество. Обстоятелството, че адвокатът е посочен в жалбата като съдебен адресат не е от естество да промени този извод, тъй като за представителство пред съда е необходимо пълномощно. Що се отнася до твърдението в касационната жалба за допусната неточност в протокола от с.з., досежно участието на жалбоподателя, следва да се отбележи, че поправка на протокола не е поискана от последния, поради което недоказани и съответно неоснователни са доводите в тази насока.

При постановяване на първоинстанционното решение не е допуснато нарушение на материалния закон. Според нормата на чл. 55, ал.4 от ЗМВР, разпорежданията на полицейския орган са задължителни за изпълнение. С оглед установеното по делото неизпълнение от страна на касатора на полицейското разпореждане да преустанови саморазправата с други лица, следва да се приеме, че са налице признаците от състава на нарушението по чл. 270, ал.1 от ЗМВР. Ирелевантни са изложените в касационната жалба твърдения за събитията, предшествали деянието. Обстоятелството, че касаторът е бил принудително изведен от заведението и му е бил нанесен побой преди пристигане на полицейските служители, не освобождава същия от задължението да изпълни полицейското разпореждане. Ето защо съдът приема, че правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност.

В заключение, не се установяват наведените в жалбата касационни основания, поради което обжалваното решение като обосновано и постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 197 от 04.02.2014 г. по НАХ дело № 5046/2013 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.      

                                

2.