ПРОТОКОЛ

        

Година 2013, 20.05.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесети май                                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 510 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.Щ.П., редовно уведомена, се явява лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А., който представя пълномощно.

        

         СТРАНИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

        

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Поддържам подадената от мен жалба.     Представям допълнително доказателства, които моля да приемете, тъй като считам същите относими за решаването на спора.  Представям вносна бележка от 01.09.2011г., извлечение от банковата ми сметка, че през 2012г. ми е възстановена сумата от 56 лева, която ми е възстановена от органа по приходите; регистър за 2007г., в който са посочените имената на почиващите, които са почивали в помещенията, които съм отдавала под наем, а това е само една стая и годишната ми декларация по чл.50 от ЗДДФЛ ведно с приложение към нея.

         Други доказателства няма да соча.

 

         Юрисконсулт А.: Оспорвам жалбата. Не възразявам да бъдат приети представените в днешно съдебно заседание доказателства. Други доказателства няма да соча.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания акт, както и представените в днешно съдебно заседание от жалбоподателката писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола.

 

Като съобрази изявленията на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Подала съм годишна декларация по чл.50 от ЗОДФЛ за съответната 2007г. с предходна декларация по чл.61 от ЗМДТ за извършване на патентна дейност „Отдаване под наем на стаи на летовници”. Тъй като самата дейност не е постоянна, тя е зависима от потока на туристи в нашия град, реално дейност съм упражнила само един месец. Аз работя по трудово правоотношение на 8-часов работен ден и туристите си набавям сама, нямам връзка с лицензиран туроператор, което по себе си говори, че аз нямам постоянен всекидневен доход от тази дейност. След 5-годишен срок НАП изиска от мен регистрация по Булстат като физическо лице като наемодател, с което ме връща 5 години назад и ме натоварва допълнително с осигурителни вноски за здравни осигуровки в големи размери и лихви. Ако нещо е имало нередно по моите декларации за 5 години би трябвало НАП да ме уведоми да се оправят нещата.

Ето защо дейност реално съм упражнявала един месец и моля да отмените решението, тъй като дейността не е постоянна и нямам постоянни всекидневни доходи.

 

Юрисконсулт А.: Моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана. Органът по приходите в последствие териториалният директор при издаване на актовете се ръководел най-вече от данните, които самото лице е декларирало като начална дата на извършване на патентна дейност за 2007г., която е декларирана в декларация по чл.59 от ЗДДФЛ. В последствие, след като са подадени годишни декларации, действително лицето е излязло на възстановяване на данъци, които са били възстановени, но както е известно, данъчната администрация в лицето на ТД на НАП-гр.Бургас не винаги е във възможност да извършва текущ, още по-малко превантивен контрол, а най-често контролът, който извършва дирекцията е последващ, т.е. след подаване на годишна декларация и ако са налице несъответствия, се предприемат съответните действия по отстраняването им, какъвто е конкретния случай. Ето защо считам, че задълженията са правилно определени, стъпвайки на данни по декларации подадени от лицето.

Правилно директорът на ТД на НАП-гр.Бургас е приел, че вместо за един месец, жалбоподателката П. дължи осигурителни вноски за 3 месеца. Ето защо моля да потвърдите решението и по-скоро Акта за установяване на задължение по декларация, потвърдено с решението.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.12 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: