О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер                 29.06.2011г.                 град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на десет и девети юни две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 510 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.215 и сл. от ЗУТ.

Образувано е по жалба на Държавно горско стопанство – гр.Царево, представлявано от директора З.Г. против заповед № 762/27.10.2009, издадена от кмета на Община Приморско, с която е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот № 306 - УПИ ІІ-26 в кв.65 по плана на гр.Китен „за ваканционно селище” и на поземлен имот № 308 – УПИ І-27 в кв.65 по плана на гр.Китен „за КОО и ТП” с предвиждане на улична регулация – тупик в югоизточната част на имотите при следните показатели: височина – 15,00 метра; Кинт. – 1,5; Пзастр. – 30%, озеленяване – 50%. С влязло в сила решение № 695/18.06.2010г. по АХД № 1861/2009г., Бургаският административен съд отменя процесната заповед. С решение № 2997/28.02.2011г., постановено по реда на чл.237 и сл. от АПК по АХД № 13723/2010г. Върховният административен съд отменя първоинстанционния акт и връща делото за разглеждане от друг състав на съда. С определение, произнесено в открито съдебно заседание на 11.05.2011г. жалбата на Държавно горско стопанство – гр.Царево е оставена без движение и оспорващият е задължен в 7-дневен срок от деня на заседанието да представи доказателства за своята правосубектност, както и да заяви поддържа ли първоначално подадената жалба. Едновременно с това жалбоподателят е задължен да представи доказателства за правото му да управлява имота, предмет на одобряващата заповед, както и да докаже активната си процесуална легитимация с оглед разпоредбата на чл.131 от ЗУТ. Указани са последиците от неизпълнението на съдебното определение.

Настоящият съдебен състав констатира, че допуснатите нередовности не са отстранени в предоставения 7-дневен срок по чл.158, ал.1 от АПК. Това обстоятелство съставлява основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, според която процесуалното бездействие на жалбоподателите има за последица прекратяване на производството по делото. Доказателства за на изпълнение на дадените от съда указания не са представени и към момента на произнасяне на настоящия съдебен акт. С оглед на това жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

 

Мотивиран от това, на основание чл.158, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Държавно горско стопанство – гр.Царево, представлявано от директора З.Г. против заповед № 762/27.10.2009, издадена от кмета на Община Приморско, с която е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот № 306 - УПИ ІІ-26 в кв.65 по плана на гр.Китен „за ваканционно селище” и на поземлен имот № 308 – УПИ І-27 в кв.65 по плана на гр.Китен „за КОО и ТП” с предвиждане на улична регулация – тупик в югоизточната част на имотите при следните показатели: височина – 15,00 метра; Кинт. – 1,5; Пзастр. – 30%, озеленяване – 50%.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 510/2011г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

СЪДИЯ:……………………….