О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    445            от 26.02.2018г., гр. Бургас

 

Бургаският административен съд, трети състав, на двадесет и шести февруари, две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

          Председател: Чавдар Димитров

 

като разгледа докладваното от съдията Димитров административно дело № 50 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на Креарх ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление , гр. Бургас , ул. Екзарх Йосиф *** против „фактическите действия по снемането регострационните табели на л.а. БМВ Х3 рег.№ *** от неизвестен административен орган“ След нарочно уточнение от страна на процесуалният представител на жалбоподателя жалбата е коригирана, като е уточнено че орган, извършил действията е посочения в АУАН Бл№ 028626 от 20.12.2017г. Доколкото съдът е констатирал, че същите са описани в АУАН като такива по изземване на веществени доказателства, а не като такива по изпълнение на разпоредбата на чл.172, ал.4 ЗДвП, съдебният състав е предоиставил на жалбоподателя чрез процесуалния си представител допълнителен срок, в който да уточни дали поддържа жалбата си против същите. В такаопределения срок жалбоподателят е уточнил, че поддържа жалбата си против действията, като междувременно е депозирал друга и против ПАМ, наложена със заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0769-003600/21.12.2017г. на Началник Група към ОД на МВР Бургас, сектор Пътна Полиция и допуснато предварително изпълнение на заповедта.

По същество е жалба6та си жалбоподателят излага мотиви по незаконосъобразността на постановената заповед като заявява, че тя нарушава правото на мирно ползване на собствеността на дружеството, което се оказва санкционирано за допуснато административно нарушение от страна на трето лице.

С петитума на жалбата се прави искане да се спре допуснатото по силата на закона – чл.172, ал.6 ЗДвП предварителното изпълнение на заповедта, „без да се уточнява, коя заповед“.

Съдът след преценка на административната преписка намира жалбата за недопустима поради следното:

 

По фактите:

 

   От представените с преписката доказателства се установява това, че на 20.12.2017г. против лицето С.Д.Ч.с ЕГН ********** е съставен АУАН в качеството и на водач на МПС за допуснато нарушение на чл.150 и чл.100, ал.1, т2 от ЗДвП. Актосъставител е К.Т.М.в качеството му на мл. Автоконтрольор при Сектор ПП, гр. Бургас. В същият официален документ органът изрично е отразил, че е иззел като доказателства два броя регистрационни табели. Нарушителят е подписал АУАН „без възражения“ и е получил копие от същия.

По правото:

 

Съдът намира такадепозираната жалба за недопустима, доколкото се касае за действия извършени на основание чл.41 ЗАНН. Според същата норма „При констатиране на административни нарушения актосъставителят може да изземва и задържа веществените доказателства, свързани с установяване на нарушението, както и вещите, които подлежат на отнемане в полза на държавата по чл. 20 и 21 (ЗДвП)“. Касае се за правнорегламентиран способ за събиране на веществени доказателства, за оспорването на който не е предвидена правна възможност в самия ЗАНН. В този случай обаче, съобразно разпоредбата на чл.84 ЗАНН „доколкото в този закон няма особени правила за …… изземване на вещи……, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.“

Съгласно разпоредбата на чл.111 НПК „Веществените доказателства се пазят, докато завърши наказателното производство.

(2) Предметите, иззети като веществени доказателства, с разрешение на прокурора могат да бъдат върнати на правоимащите, от които са отнети, преди да завърши наказателното производство, само когато това няма да затрудни разкриването на обективната истина и не са предмет на административно нарушение.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) По искане за връщане прокурорът се произнася в тридневен срок. Отказът на прокурора по ал. 2 може да бъде обжалван от правоимащото лице пред съответния първоинстанционен съд. Съдът се произнася по жалбата в тридневен срок от постъпването й еднолично в закрито заседание с определение, което е окончателно.“

От изложените разпоредби става ясно това, че посочената жалба е преждевременно депозирана пред родовонекомпетентен съд, доколкото липсва изобщо отправено искане до актосъставителя, за връщане на събраното веществено доказателство. В този случай съдебният състав намира, че същата е недопустима, като производството следва да бъде прекратено, тъй като липсва отправено по-рано искане до актосъставителя за връщане на процесните регистрационни табели.

Не променя горните изводи обстоятелството, че нарочно писмо Началник сектор Пътна Полиция при ОД на МВР Бургас е посочил различно от посоченото в АУАН фактическо и правно основание за отнемане на табелите, доколкото писмото изхожда от различен орган, чиито обяснения и мотиви не могат да заместят волята на актосъставителя.

Шо се касае до уведомлението на процесуалният представител на жалбоподателя, че вече е оспорил и самата  ПАМ, наложена със заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0769-003600/21.12.2017г. на Началник Група към ОД на МВР Бургас, сектор Пътна Полиция, с молба до съдебния състав да „изчака“ администрирането на посочената жалба от административният орган до АС Бургас с оглед разглеждането им в общо производство, доколкото се касае за оспорване на действия и актове на два различни органа, както и за недопустимост на жалбата против действията, съдебният състав намира, че не следва да се съобрази с това искане.

Именно доколкото предмет на настоящото оспорване са фактически действия по събиране на веществени доказателства, съдебният състав намира, че не следва да се произнася и по искането с правно основание чл.166, ал.2 АПК за спиране предварителното изпълнение на „обжалвания административен акт“, какъвто напрактика се оказва, че липсва като предмет в настоящото производство.

Мотивиран от горното, съдът на основание чл.159, т.1 АПК

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Креарх ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление , гр. Бургас , ул. Екзарх Йосиф *** против „фактическите действия по снемането регострационните табели на л.а. БМВ Х3 рег.№ *** от К.Т.М.мл. Автоконтрольор при Сектор ПП, гр. Бургас, в качеството му на актосъставител на АУАН Бл№ 028626 от 20.12.2017г.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно  дело  № 50/2018г.  по описа на Административен съд- Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва  с частна жалба в 7- дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Република България.