ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 07.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седми февруари                                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 50 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КРЕАРХ“ ЕООД, представлявано от законния си представител Я.С., редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.К., с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ към ОД на МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован не се явява и не изпраща представител.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Съдът изиска нарочно уточнение от процесуалния представител, дали е имал предвид това, че жали заповед за прилагане на  ПАМ № 17-0769-003600/21.12.2017 година

АДВ.К.: Изрично съм посочил в жалбата, че оспорвам действия по снемането на регистрационните табели на МПС-то, тъй като дори и към настоящия момент на клиента ми Заповед за прилагане на  ПАМ № 17-0769-003600/21.12.2017 година не му е връчена.Едва след запознаване с преписката по делото, аз и той установихме за съществуването на подобен административен акт.

Предвид уточненията направени в открито съдебно заседание от адв.К., както и  след като се запозна с представената по делото  Заповед за прилагане на  ПАМ № 17-0769-003600/21.12.2017 г.  и липсата на доказателства за надлежното й връчване, съдът намира, че са налице процесуални пречки по даване  ход на делото, поради което определението за даване ход на делото следва да бъде отменено, а производството следва да бъде оставено без движение, като аргументите на съдебния състав за това са следните:

Липсват данни  за обстоятелството дали  посочените фактически действия по снемане на регистрационните табели са извършени от  конституирания в настоящето производство ответник, явяващ се административен орган, автор на представената по делото заповед, както  и липсват данни за това дали извършените и оспорвани чрез  адв.К. фактически действия са предмет на предварителното  изпълнение на заповедта или  са  самостоятелни и независими фактически действия на друг огран на власт респ. на трети лица.

С оглед изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ свое протоколно определение от днес 07.02.2018 година  за даване ход на делото.

Оставя производството по делото БЕЗ ДВИЖЕНИЕ като указва на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас да уточнят  извършвано ли е сваляне на тебели на МПС БМВ Х 3 с рег. №А 69 02 БХ от длъжностни лица  при ОД на МВР, ако да, при условията на предварително  изпълнение на Заповед  № 17-0769-003600/21.12.2017 г  година ли е извършено това или като самостоятелни и независими действия на орган на власт, горното да бъде уточнено в 3 дневен срок от получаване на соъбщението.

На ответната страна да бъде изпратено копие от протокола от поведеното съдебно заседание.

Оставя и жалбата на адв.К. БЕЗ ДВИЖЕНИЕ като задължава същия в 7 дневен срок от днес да уточни автора на факт. действия против които се жали като го предупреждава, че при неотстраняване на нередовностите  в срок производството по делото ще бъде прекратено.

АДВ.К.:Съгласно указаното като задължение във връзка с редовността на жалбата позволявам си да посоча, че в  акта, намиращ се на стр.№ 6 по делото, който обаче е съставен срещу С.Ч.е посочено на първо място, че полицая К.Т.М.на длъжност „младши автоконтрольор“ при Сектор ПП при ОД на МВР Бургас е иззел като доказателство два броя регистрационни  табели, което обосновава  извода ми, че всъщност именно той е органът, който  е предприел действията по сваляне на регистрационните табели. В същото време обаче  е съставен акт от същия полицай К.М.на С.Д.затова, че на 12.12.2017 г., около 22.45 часа е управлявала процесния автомобил, на което полицай М. не е бил свидетел, но по делото е налична докладна записка, находяща се на лист №9  по делото от  мл.експерт Т.М., служител в 4-то РУ на МВР,  който е участвал  в опита за спиране и преследване на процесния автомобил, където е записано, че автомобила се управлява от мъж на видима възраст около 40 години.

Горното по скромното ми мнение представлява опровергаване на посоченото  в АУАН,  тъй като, както актосъставителят така и  посочените  двама свидетели, за които не е ясно какви са, подчертавам, че  първият е свидетел- Ж.С., не е ясно какъв е – очевидец, присъствал на нарушението и при съставянето на акта, докато за И.И.е присъствал при съставянето на акта. Това обстоятелство считам, че води до недоказаност на посоченото  като нарушение, което пък е основание да поискам две неша.

Първо да уважите искането с молбата от 17.01.2018 година да се яви административния орган К. М., който е  свалил регистрационните табели на процесния автомобил и да отговори на посочените въроси в т.2 от молбата от 17.01.2018 година, както и да се произнесете по искането  ми  относно предприето  предварително изпълнение, тъй като считам, че  от наличните по делото доказателства към този момент е оборена доказателствената сила на АУАН, тъй като е налице вътрешно противоречие между посоченото в акта и  в докладната записка на Т.М.. Това води до вреди  за доверителя ми, тъй като дружеството, на което той е собственик и представлява към настоящия момент от 21.12. се  лишава от възможността да ползва вече 40 дни  процесния автомобил, именно въз основа на неприцезно ценени по същество  факти и обстоятелства във връзка с  така предприетото  фактическо действие, а именно сваляне на регистрационните табели на процесния автомобил.

 

Съдът предвид направеното уточнение намира, че към настоящия момент жалбата продължава да страда от констатирания порок,  доколкото адв. К. продължава да твърди, че оспорва фактически действия, установени в днешното съдебно заседание, твърдяни от него като извършени от К.М.на длъжност „младши автоконтрольор“ в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Бургас, посочени в АУАН, като действия по събиране на веществени доказателства. В тази връзка  същите  подлежат на оспорване  по особен ред в административно-наказателно  производство, доколкото са елемент от него. Предоставя 7-дневен срок от датата на днешното съдебно заседание на жалбоподателя чрез адв. К. да отстрани посочената по-горе нередовност в жалбата. При неизпълнение на указанията в срок следва прекратяване на производството по делото.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: