ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 07.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми юли                                           две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 50 по описа за 2015 година

На именното повикване в 14.06 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.С.А., редовно призован, явява се лично и с адв. Д., с представено по делото пълномощно.   

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Кмет на Община С., редовно призован, представител не се явява.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.И.Р., редовно призован, явява се лично и с адв. П., с представено по делото пълномощно.

         В съдебна зала се явява вещото лице М.Г..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на протоколно определение от 21.04.2015 г., с писмо изх. № ОС-591-00-539/07.05.2015 г., началникът на РДНСК-Югоизточен район е изпратил за прилагане по делото на цялата преписка, касаеща процесните строежи, съхранявана в РО „НСК” – Бургас, а именно преписка № ОС-591/2006 г. - общо 93 листа.

Съдът също ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата и изготвена съдебно-техническа експертиза, което е депозирано в законоустановения срок по чл. 199 от ГПК, което заключение е депозирано на 29.06.2015 г. – т.е., в законоустановения по чл. 199 от ГПК 7-дневен срок.

 

АДВ. Д.: Да се приемат представените писмени доказателства. Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

АДВ. П.: Да се приемат представените от РДНСК документи и да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от РДНСК - Бургас документи, съставляващи Преписка № ОС-591/2006 г. – 93 листа като писмени доказателства по делото.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

М.Р.Г. – ** години, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВ. П.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът, с оглед липсата на формулирани въпроси към вещото лице и по депозираното заключение по съдебно-техническата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА заключението на вещото лице Г., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 300 лв. на 07.07.2015 г.)

 

АДВ. Д.: Да се пристъпи към разпит на водения от нас свидетел.

АДВ. П.: Моля да не се допуска до разпит свидетелят, тъй като не са формулирани въпросите, както и фактите и обстоятелствата за които ще свидетелства въпросното лице.

АДВ. Д.: Свидетелят е приятел на жалбоподателя. Има отношение към казуса, тъй като му е оказвал помощ при подмяна на ел. частите при изграждане на жилищната сграда. Същият може да удостовери кога е извършен строежът на сградата, което има отношение към Наредба № 5, като представям на съда три броя решения на Върховен административен съд – Решение № 1771/06.02.2012 г. по адм. дело № 14070/2011 г., ІІ о.; Решение № 15603/17.12.2010 г. по адм. дело № 11533/2010 г., ІІ о.; Решение № 14779/23.11.2012 г. по адм. дело № 9656/2012 г., ІІ о. От представената съдебна практика е видно, че незаконните строежи извършени преди 07.04.1987 г. в терени за земеделско ползване са допустими и не подлежат на премахване.

АДВ. П.: Считам, че така поставените въпроси към свидетеля са неотносими.

 

В залата влиза адв. Й., който представя пълномощно за ответника по оспорване  - кмет на Община С..

 

Съдът УВЕДОМИ адв. Й. за извършените до момента процесуални действия.

 

Съдът, с оглед направеното от адв. Д. уточнение относно фактите и обстоятелствата, които ще бъдат удостоверявани посредством разпита на водения от него свидетел, намира искането за допускане до разпит за тези факти и обстоятелства за процесуално допустими. Относно относимостта на дадените от свидетеля отговори към предмета на спора, съдът следва да се произнесе на първо място след даване на въпросните отговори и на второ място, когато се произнася по съществото на спора с крайния си съдебен акт, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водения от адв. Д. свидетел, на когото СНЕМА самоличност както следва:

         Я.В.Б. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

         Обещава да говори истината.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Б. на въпроси на АДВ. Д.: Познавам П.А. може би от 1983 г. Имаме заедно в местността „Митков мост” имоти. Навремето по постановленията бяха раздадени на ползватели и доколкото ми е известно, той закупи от такъв ползвател място в местността „Митков мост”. Спомням си, че през 1985 г. за първи път отидох на това място – „Митков мост” и постройката, която той имаше, беше много стара и се нуждаеше от ремонт. Тъй като аз разбирам от електротехника, той ме помоли да подменя ел. инсталацията, която беше доста амортизирана. Мисля, че това беше още в началото на 1986 г. Аз още нямах имот на това място. След това, по-късно аз също придобих такъв имот. Закупих го и сега съм собственик на имота и продължаваме да сме заедно като съседи с П.А..

         Постройката беше много стара, тухлена и малка - не повече от 35 кв. метра може би. Имаше встрани от нея на няколко метра баня и тоалетна, която пак от тухли беше, а отгоре с тенекии. Впоследствие тези постройки бяха ремонтирани, пооправени и в момента не са в този вид, в който бяха. В момента изглеждат много добре.

         АДВ. Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ на въпроси на АДВ. Й.: Известно ми е, че той в Община С. е пускал писмени искания да закупи мястото. Заедно ходихме и знам тези неща. Даже сме подавали планове на имотите, но имахме отказ от общината тогава, тъй като не сме собственици на земята и не ни беше разрешено да направим постройки и да си закупим имота.

         Известно ми е, че той не е придобил място, където има сгради.

         Не ми е известно да е водил спорове с общината за незаконно строителство.

         АДВ. Й.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ на въпроси на АДВ. П.: Моята земя е закупена на основание собственик - Църковното настоятелство и аз я придобих с нотариален акт от този собственик.

         Сградата, която аз закупих аз, също беше около 40 кв. метра, но тя имаше статут на търпима и нямах проблеми.

         Доколкото знам, А. два или три пъти е подавал искания за получаване на статут на търпимост за неговата сграда – лично сме ходили да подаваме исканията и среща сме правили с кмета, но такъв статут в крайна сметка на неговата сграда не му дадоха.

         В момента сградата на П.А. е малко по-голяма от старата, но колко, не мога да кажа. Банята и тоалетната са изцяло подновени.

         Покривите на сградите са каратаван.

         Аз не знам на това място да има собственици на имота. Мисля, че земята е общинска собственост.

         АДВ. П.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

         Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля, освободи същия.

 

         АДВ. Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Й.: Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         АДВ. П.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът, с оглед изчерпване на доказателствените искания на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

         АДВ. Д.: Моля, съдът да уважи жалбата като основателна и доказана. Да ни присъдите направените по делото разноски за адвокатски хонорар в размер на 500 лв., 10 лв. държавна такса и възнаграждение на вещо лице в размер на 300 лв.

От представената преписка на РО „НСК” става ясно, че по отношение на процесните имоти има процедура по реда на чл. 225 от ЗУТ от 2006 г. започната с констативен акт. Съгласно §126 на ПЗР от ЗИД на ЗУТ започнатите до влизането в сила на този закон производства по премахване на незаконни строежи или на части от тях от четвърта до шеста категория се довършват по досегашния ред. Видно от заключението на вещото лице, предмет на Констативен акт № 96/19.11.2002 г. на Община С. съвпада с констативните актове, въз основа на които е издадена обжалваната заповед – т.е., налице е трето вече производство по премахване на процесните сгради, тъй като всяко едно производство започва с констативен акт.

         Става ясно от разпитания в днешно съдебно заседание свидетел, а и от заключението на вещото лице, че процесните сгради са построени преди 07.04.1987 г. и много преди това и същите са допустими по действащата Наредба № 5/1977 г. В такъв смисъл е и представената от мен съдебна практика на Върховен административен съд, ІІ о., с оглед на което моля да отмените обжалваната заповед като неправилна и незаконосъобразна, респективно да я прогласите за нищожна.

         АДВ. Й.: Аз ще моля да отхвърлите жалбата като неоснователна изцяло. Първо, поради липса на недоказаност на твърдяните процесуални нарушения във връзка с издадения административен акт, който се обжалва, които се опровергават от събраните по делото доказателства, от които е видно, че жалбоподателят лично е получил констативния акт, лично е направил възражение по същия и съответно лично е получил заповедта, а съответно констативните актове са били изпратени по пощата и видно от обратната разписка ги е получил и направил възражение в срок. В този смисъл считаме, че е налице липса на процесуално нарушение. Що се касае до нарушения на материалния закон считаме, че същите категорично не се доказват и че разглеждането само на един елемент от фактическия състав на цялата преписка свързан с производството пред РДНСК от 1996 г., само по себе си не е основание за твърдение за незаконосъобразност предвид, че видно от писмото изпратено от директора на РДНСК, самата процедура изисква разрешение за търпимост, респективно узаконяване на строителството от Община С. и по-конкретно от главния архитект, като безспорно от събраните в днешно съдебно заседание гласни доказателства се установи, че липсва удостоверение за търпимост, а що се касае до самото негово узаконяване, моля да се имат предвид приложените по делото съдебни решения на Административен съд – Бургас, включително и на настоящия състав, както и решение на Върховен административен съд в тази връзка.

Моля да се има предвид и обстоятелството, че става дума за нова процедура и ново производство изискващо друг ред, а именно инициатива на заинтересованите правни субекти в лицето на възстановени собственици по реда на ЗСПЗЗ, доказващи правата си по законоустановения ред и съответно действия на съответния административен орган във връзка с искането на заинтересованите лица, образуване на производство, уведомяване на правния субект в лицето на жалбоподателя, установяване на фактическата обстановка с констативни актове, включително разглеждане на възражението от страна на жалбоподателя и респективно издаване на административен акт, който считаме, че е законосъобразен от материалноправна страна.

Моля да се имат предвид конкретните мотиви изложени в административния акт, предмет на спора при постановяване на съдебното решение във връзка с приложената преписка и по-конкретно съдебните решения, установяващи липса на законно строителство и правото на заинтересованите лица по делото, трето тяхна инициатива за образуване на административното производство, респективно издаване на административен акт по реда на АПК. Моля за решение в този смисъл, като ще моля да ни присъдите направените разноски в размер на адвокатското възнаграждение.

         АДВ. П.: Подкрепям становището на адв. Й.. Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

По отношение на заявената търпимост, видно от приложената преписка от РО „НСК” - Бургас се установява, че жалбоподателят е направил искане за издаване на удостоверение за търпимост по отношение на постройките и е получил отказ за издаване на това удостоверение, който отказ е влязъл в сила и не е обжалван от жалбоподателя.

         Не се установиха фактите и обстоятелствата, които са задължителни при издаването, че този строеж е търпим предвид липсата на право на ползвател, липсва удостоверение за ползвател, жалбоподателят няма ограничено вещно право върху имота, в който е извършено незаконното строителство и не е собственик на имота, в който е извършено строителството.
         Видно от приетата съдебно-техническа експертиза се установи, че жилищната сграда описана в атакуваната в настоящото производство заповед не съществува в кадастралния план от 1995 г., което е безспорно доказателство, че към 1995 г. такава сграда към този момент не е била реализирана. В този смисъл бяха и свидетелските показания на изслушания свидетел Б., който също свидетелства за това, че са изградени абсолютно обновени сгради в имота с по-различна квадратура, съвсем различна визия, който свидетел установи, че жалбоподателят не е владял постройките абсолютно необезспокоявано, а самият той е знаел и многократно е сезирал Община С. за това, че не притежава права върху имота и върху постройките и е подавал заявление за закупуване.

Моля да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: