ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи април                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 50 по описа за 2015 година

 

На повторно поименно повикване в 14:05 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.С.А., редовно призован, явява се лично и с адв. Д., с представено по делото пълномощно. 

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Кмет на Община С., редовно призован, представител не се явява.

 

         В залата присъства адв. П., която прави следното изявление:

         АДВ. П.: Упълномощена съм от лицето П.И.Р.. Същият е собственик на имота – ПИ, в който е изградена сградата предмет на оспорената в настоящото производство заповед на кмета на Община С.. Относно правото му на собственост, в административната преписка е представен нотариален акт, по силата на който П.Р. е единствен собственик на ПИ, с оглед на което моля да го конституирате като заинтересована страна.

         АДВ. Д.: Считам, че молбата е неоснователна. Производството се развива между органа и жалбоподателя - лицето, по отношение на което е насочена санкцията. В това производство няма заинтересовани страни. Изпълнителното производство се води между органа и лицето реализирало строителството.

 

Съдът, с оглед заявеното от адв. П. искане, намира същото за основателно и процесуално допустимо, тъй като съгласно разпоредбата на ЗУТ заинтересовани от това производство са и собствениците на поземления имот върху който е реализирано строителството и за което се твърди, че е незаконно.

 

 

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА П.И.Р. като заинтересована страна в производството.

 

          По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

            Делото е образувано по повод жалба от П.С.А. против Заповед № 8-Z-1839/21.11.2014 г. на кмета на Община С., с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „Жилищна сграда” и строеж „Баня и лятна кухня”, находящи се в ПИ с идентификатор 81178.61.130 по КК на гр. Ч..

 

АДВ. Д. Поддържам жалбата. Моля да приемете представените с нея писмени доказателства.

Имам искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, както и искане за допускане до разпит на двама свидетели, които да удостоверят факта и времето на извършване на строителството. Уточнявам, че и двамата свидетели ще установяват едни и същи факти и обстоятелства, а именно обстоятелството за времето на реализиране на строителството. 

Моля да се изиска от РДНСК административната преписка.

АДВ. П.: Оспорвам изцяло жалбата като неоснователна.

Моля да не допускате направеното искане от жалбоподателя за разпит на свидетели, тъй като установяване на годината на строителство на конкретния строеж е абсолютно ирелевантно към настоящия спор. Не са налице кумулативните предпоставки за прилагане на §16 от ПЗР на ЗУТ. Жалбоподателят не е представил доказателства за наличието на ограничени вещни права в негова полза или вещно право на собствениците или каквото и да е било друго основание по силата на друг специален закон, което е едно от предпоставките на §16 от ПЗР на ЗУТ. В тази връзка, моля да приемете като доказателства писмо от Община С. до жалбоподателя, становище-отказ за издаване на удостоверение за търпимост, ведно с Констативен протокол № 7/20.02.2008 г., от който е видно, че по молба на жалбоподателя е образувана преписка за издаване на удостоверение по §16 от ЗУТ на строежа и е завършил с отказ, който е необжалван от страна на жалбоподателя. Няма да ангажирам други доказателства.

Считам, че въпросите поставени към съдебно-техническата експертиза са ирелевантни към настоящия процес. Касаят единствено и само годината на строителство.

 

Съдът, с оглед заявените от страните становища и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

По отношение на формулираните в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствени искания за допускане до разпит на две лица, както и по повод искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, намира така формулираните доказателствени искания за процесуално допустими, като с оглед относимостта на тези доказателства към настоящия правен спор, съдът следва да се произнесе след надлежното им събиране и причисляване към доказателствения материал с крайния си съдебен акт.

По повод искането за допускане на двама свидетели до разпит и предвид уточнението, че същите се установяват едни и същи обстоятелства, съдът намира за основателно да бъде допуснат един от тези двама свидетели с цел процесуална икономия.

 

С оглед горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит в условията на довеждане един свидетел за следващо съдебно заседание от страна на жалбоподателя, с показанията на който следва да се удостоверят относими към предмета на спора факти и обстоятелства.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която – инженер–геодезист след запознаване с доказателствата по делото, оглед и изследване на място и при необходимост извършване на проверка в Техническа служба на Община С., да отговори на въпросите формулирани от жалбоподателя в сезиращата съда жалба.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.Г., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

По повод заявеното в жалбата твърдение за наличие на образувано неприключило към настоящия момент в РДНСК Бургас производство по реда и при условията на чл. 225 от ЗУТ, съдът намира за нужно да изиска от третото неучастващо по делото лице – РДНСК гр. Бургас информация относно хода на това производство, както и заверено копие на всички документи съдържащи се в административната преписка по повод така образуваното производство.

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА третото неучастващо в производството лице – Началник на РДНСК гр. Бургас, в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението, да предостави информация относно хода на образувано пред дирекцията производство по реда на чл. 225, ал. 1 от ЗУТ за строеж – „Жилищна сграда”, „Баня и лятна кухня”, находяща се в ПИ 107 в м. „Митков мост”, в землището на с. Ч., Община С., като едновременно с това представи за прилагане по делото на заверени копия от пълната административна преписка образувана по повод започнатото производство за установяване и премахване на процесния строеж.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.       

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.07.2015 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: