Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1025          08.05.2013г.      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на седми март две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Чавдар Димитров

                      2. Златина Бъчварова

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Росица Дапчева, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 50 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията против решение № 1520/25.10.2012г., постановено по НАХД № 3120/2012г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 0144/09.04.2012г. и наложената на „Мобилтел” ЕАД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано заедно от А.М. и П.В.П. или заедно от Х.П. и П.В.П., или заедно от А.М. и Х.П. имуществена санкция в размер на 2 500 лева на основание чл.336, вр. с чл.35 от Закона за електронните съобщения за нарушение на чл.260, ал.2, пр.1 от същия закон. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът – „Мобилтел” ЕАД не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на „Мобилтел” ЕАД против наказателно постановление № 0144/09.04.2012г., издадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на търговското дружество е наложена  имуществена санкция в размер на 2 500 лева на основание чл.336, вр. чл.335 от Закона за електронните съобщения за нарушение на чл.260, ал.2, пр.1 от същия закон. В хода на съдебното следствие е установено, че постановлението е издадено при съществени нарушения на административно-процесуалните правила и в противоречие с материалния закон, поради което е отменено на тези основания. В жалбата, с която е поставено началото на касационното производство, се оспорват изводите на решаващия съд като се твърди, че изпълнителното деяние на чл.260, ал.2, предл.І от ЗЕС включва издаване и предоставяне на абоната на детайлизирана сметка и фактура за ползваните услуги, които следва да са месечни.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Наведените в касационната жалба оплаквания за неправилно приложен от съда материален закон са неоснователни. Съгласно разпоредбата на чл.260, ал.2 от Закона за електронните съобщения в редакцията, обн. в ДВ, бр.17/2009г., предприятията, предлагащи обществени телефонни услуги, предоставят безвъзмездно на абонатите детайлизирана сметка за ползваните услуги, заедно с данъчна фактура, както и предоставят безвъзмездно достъп до информация в електронен вид относно месечните сметки за ползваните услуги. Неизпълнението на това задължение е скрепено с имуществена санкция в размер от 500 лева до 5 000 лева, която е регламентирана в чл.336, вр. с чл.335 от ЗЕС. Анализът на първата от цитираните норми обосновава извод, че за да е съставомерно деянието, е необходимо бездействие на задълженото предприятие да предостави на своя абонат детайлизирана сметка и данъчна фактура. Скрепяването на това задължение със срок е допълнено с последващата редакция на чл.260, ал.2 от ЗЕС, която е обнародвана след датата на нарушение и не е приложимо право към момента на извършването и установяването му. В настоящия случай е безспорно установено, че предприятието е издало данъчна фактура № 0218523561/26.03.2011г. за периода от 14.12.2010г. до 13.01.2010г., срещу която е направено отбелязване за доставянето й в пощенската кутия на абоната. При това положение, изводите на първоинстанционния съд за липса на неправомерно поведение от страна на мобилния оператор, са правилни и се споделят напълно от настоящия съдебен състав. След като нормата, за нарушение на която е санкционирано дружество, не свързва изпълнението на задължението с определен срок, то просрочието на това задължение, не е съставомерно. Като е достигнал в решаващите си мотиви до извод, аналогичен на изложения, Бургаският районен съд е постановил правилно решение, което не страда от релевираните в жалбата пороци и следва да се остави в сила.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1520/25.10.2012г., постановено по НАХД № 3120/2012г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 0144/ 09.04.2012г., издадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията и наложената на „Мобилтел” ЕАД със седалище и адрес на управление в гр.*** имуществена санкция в размер на 2 500 лева на основание чл.336, вр. с чл.335 от Закона за електронните съобщения за нарушение на чл.260, ал.2 от същия закон.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………….......           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………....

 

                                                                                                                   2……………………...