О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр. Бургас, 18 юли  2011 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в закрито съдебно заседание на осемнадесети юли, през две хиляди и единадесета година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ:ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 СТАНИМИРА ДРУМЕВА

, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 50/2011 Г.

Производството е образувано  по касационна жалба, подадена от адвокат С. – процесуален представител на Държавно горско стопанство – гр. Айтос, против Решение № 216/16.12.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 348 по описа за 2010 година на Районен съд – гр. Айтос. С решението е отменено Наказателно постановление № 202/29.07.2010 година на Директора на Държавно горско стопанство – гр. Айтос, с което на О.И.М. *** за нарушение разпоредбите на чл. 84, ал. 2 от ЗЛОД и на основание чл. 96, ал. 1 от ЗЛОД са наложени наказания – глоба в размер на 800 лева и лишаване от право на ловуване за срок от 3 години, както и отнемане в полза на държавата на вещите, предмет на нарушението – ловна пушка успоредка „ИЖ” – 12, № 062756554.

На 16.06.2010 година с определение е приключено събирането на доказателства и е даден ход по същество. Това определение следва да бъде отменено, тъй като в срока за постановяване на съдебния акт съдът констатира, че подадената касационна жалба е просрочена. Съобщението, че първоинстанционното решение е изготвено е било връчено на касатора на 21.12.2010 година. Предвиденият от закона срок за обжалване в случая е до 04.01.2011 година, включително. Посочената дата е вторник – работен ден. Жалбата е подадена на 10.01.2011 година.

Поради изложеното и на основание чл. 215, т. 3 АПК ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ  Определение от 16.06.2011 година, с което е приключено събирането на доказателства и е даден ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адвокат С. – процесуален представител на Държавно горско стопанство – гр. Айтос, против Решение № 216/16.12.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 348 по описа за 2010 година на Районен съд – гр. Айтос.

ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 50/2011 по описа на Административен съд – Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд – гр. София.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: