ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 09.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети март                                                          две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 50 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЛИДИРА” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Станимир Христов.

 

ПРОКУРОР Х.: На основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК правя искане за конституиране на Окръжна прокуратура – гр. Бургас и встъпването и като страна в настоящото производство.

 

Съдът, с оглед така направеното искане и на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в производството по настоящото дело.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „ЛИДИРА” ЕООД – гр. Бургас против Ревизионен акт № 200900521/23.09.2009 година, издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Бургас и потвърден с Решение № РД-10-298/04.12.2009 година на Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас, в частта относно непризнатото право на данъчен кредит по фактури, издадени от доставчиците „Строй Билдинг” ЕООД и „Агрометал – 94” ЕООД.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата.

Представям молба с формулирани въпроси към вещо лице.

Да се приеме административната преписка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата изцяло.

Моля да премете приложените към преписката доказателства.

По отношение на задължението ни да представим копия от фактурите, издадени от доставчика „Агрометал – 94” ЕООД, при проверка на досието на  фирмата установих, че към ревизионния акт не са приложени копия на тези фактури. В тази връзка моля да задължите жалбоподателя да представи копия на тези фактури. Оригиналите им се намират в неговото счетоводство.

Тъй като по преписка не са приложени, но се съдържат в искането за спиране, представям заверени копия  на жалба от Стоян Бакърджиев до Началник сектор „Икономическа полиция”, както и допълнителни обяснение към тази жалба.

По искането за допускане на експертиза, предоставям на съда.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жабата е подадена от лице с надлежна процесуална легитимация, в законоустановения срок, поради което намирам, че е процесуално допустима.

По доказателствата, ще Ви моля да приемете представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

Не се противопоставям на искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза, като считам, че така поставените въпроси са относими към фактическата страна на спора.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза по поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание по сметка на Административен съд – гр. Бургас, като му УКАЗВА, че в същия срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещото лице по допуснатата експертиза С.А., която да се уведоми за определението на съда след представяне на доказателства за внесен депозит.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в срок до следващо съдебно заседание да представи издадените от доставчика „Агрометал – 94”  ЕООД данъчни фактури, по отношение на които е отказано признаване право на данъчен кредит.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.05.2010 година от 10:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се призове вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: