ПРОТОКОЛ

       

година 2009, 04.02.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ­­­  ХІІ-ти  административен  състав       

 

На четвърти февруари                                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

                                                  

                                                    

секретар: Й.Б.    

прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

административно  дело номер 50 по описа за    2009 година.                                                         

          На именното повикване в  14.00   часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Трос Мар” ЕООД, редовно призован, представлява се  от управителя С.И. и адв. Б., с пълномощно по  делото.

 

          ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Р., с пълномощно от днес.   

        

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Адв. Б.: Поддържам изцяло жалбата, както и  искането за спиране предварително изпълнение на обжалваната заповед. Имам доказателствено искане за допускане до разпит на един свидетел във връзка особеното ни искане.

        

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Относно направеното особено искане за спиране предварителното изпълнение на обжалваната заповед съм представила писмено възражение по делото, което моля да приемете. Моля да задължите жалбоподателя,  тъй като е поискал разпит на един свидетел,  да уточни какви обстоятелства ще се установяват с разпита му.

 

Адв. Б.: Разпитът на свидетел е във връзка с искането ни за спиране предварителното изпълнение на обжалваната заповед, във връзка вредите, които ще претърпи жалбоподателя от изпълнението й, а именно -какво се изисква за демонтажа и преместването на машините и на каква стойност е транспортът им. За преместването на машините се изискват специални бригади  и спиране производството на тази фирма за дълго време, като в този период фирмата няма да може да изпълнява задълженията си по сключените договори и да плаща възнаграждения на работниците си и ще претърпи вреди.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Противопоставям се на направеното искане за допускане до разпит на свидетел за сочените обстоятелства, тъй като ще се доказват такива, за които има приложени писмени доказателства в настоящото производство. Няма да бъде установено нещо, което да не е установено с писмени документи. Считам, че тези обстоятелства са неотносими към настоящото производство.

По искането за спиране предварителното изпълнение на обжалваната заповед, заявявам, че това са обекти без издадени разрешения за поставяне като преместваеми обекти и от жалбата разбирам, че са монолитни, за което трябва да има строителни книжа. Към представеното от мен възражение по особеното искане за предварително спиране на обжалваната заповед искам да добавя, че видно от представеното по делото доказателство – разрешение за строеж е, че то е разрешение за преустройство на вече съществуващо хале, което ще бъде завършено в  кратък срок и което не касае процесните обекти.

Считам, че дейността на фирмата няма да бъде спряна за дълъг срок и че няма да претърпи значителни вреди от изпълнението на обжалваната заповед.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и с молба вх. № 587/26.01.2009 година писмени доказателства.

 

Съдът намира за основателно искането за разпит от водения от процесуалния представител на жалбоподателя  свидетел, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

 

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

          

П.Г.Г. 54 г.

българин, български гражданин, неосъждан, семеен, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за даване неверни показания.

 

ОБЕЩА да говори истината.

           

                СВИДЕТЕЛЯТ  Г.: В момента работя във фирма „Трос Мар” ЕООД   като главен специалист маркетинг и продажби и експерт оценител на технически съоръжения. Имаме няколко сключени договора от важно държавно значение, а именно с АЕЦ Белене, с „Мини Марица изток” ЕАД, в момента приключваме договора с АЕЦ Козлодуй. Това са крупни предприятия, с които имаме сключени договори и при спирането на работа на фирмата, в която работя, ще претърпим големи финансови загуби. Ние сме единствената лицензирана фирма за производство на съоръжения за повдигане на товари с повишена опасност - извънгабаритни, на сапани от стоманени въжета, сапани от техническа тъкан, товаро-захватни съоръжения и корабен такелаж. При евентуално спиране на доставките, ако има прекратяване от дейността ни,  договорните  неустойки, които ще дължим се изчисляват на стотици хиляди лева, понеже договорите са от национално значение. Ако бъде изпълнено предварителното изпълнение на заповедта, няма да можем да изпълняваме поетите задължения по договорите и ще претърпим големи щети.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Възразявам  да продължава разпита на свидетеля в тази насока, защото до момента се установяват обстоятелства, за които има документи, приложени по делото. Досега не се установява за колко време ще бъде необходимо да се преместят машините.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: В процесните халета се намира „Преса 2000тонна”, която тежи 16 тона, като габарит; „стенд за изпитване за опън”, който е дълъг около 9 метра само стендът, като има и пулт, общо тежи  7 тона; има „спомагателно-отрезна машина” с габарити 3 метра на 2 метра, височина около 2 метра и тежи околко 2 тона; „клюп машина” за изработване на ушите на стоманени сапани - стоманени въжета, с габарити 5 метра на 3 метра, с височина 1,5 метра, около 2 тона. Всички тези машини са извънгабаритни и за да се направи демонтажът им е необходима специализирана група, която изключително се занимава с такива извънгабаритни съоръжения, като за целта е необходимо откриването на целия покрив на халето и машините да се повдигнат с кран, който е най-малко 100 тона. След това на специализиран транспорт тип „Гондола” трябва да се транспортират машините на друго място. Това са извънгабаритни машини, за чието движение се изисква специално разрешение от органите на МВР. Същата  процедура трябва да бъде извършена и след преместването на машините  на друго място и  монтаж. Това са машините само за единия вид производство на фирмата. Отделно има и спомагателни стругове, фрези, шмиргели, бормашини. Тези машини са за спомагателното производство към основното на фирмата. Фирмата в момента строи хале с 3 дка застроена площ на края на квартал „Меден рудник”, хале на две нива, с ниво за машини от основното производство и второ ниво за офиси и  спомагателното производство.  Не можем да се преместим  в новото хале, тъй като се бави  разрешителното от общината за изграждане на трафопост от енергото. Ние сме платили всички такси за прокарване на ток, дали сме място за изграждане на трафопост, но чакаме отговор от общината. Този трафопост ни е необходим за захранването на машините ни.

Представеният списък с ДМА по делото касае машини, които са монтирани в процесните обекти.

 

Свидетелят на въпроси на юрисконсулт Р.

          Свидетелят Г.: ДМА, посочени в приложения по делото списък, се намират  в процесните обекти. Посочените ДМА се намират в основната сграда.  До основната сграда има поставени павилиони, в които се съхраняват резервни части.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля жалбоподателя да уточни дали е съществувал там цех и приложеното по делото разрешение за строеж за какво е издадено.

 

УПРАВИТЕЛЯТ И.: Представеното по делото разрешение за строеж касае новия ни обект, а не процесния.

 

Във връзка с направеното искане за спиране предварителното изпълнение на оспорената заповед, съдът намира следното:

Съгласно  чл. 217, ал. 1, т. 11 от ЗУТ  подадените пред съда жалби не спират изпълнението на заповедите по чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ за премахване на обекти по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от ЗУТ, като в чл. 217, ал. 2 от ЗУТ е дадена възможност на съда да спира изпълнението им. В настоящия случай, заповедта, чието предварително изпълнение се иска да бъде спряно, е издадена на основание чл. 57а, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и следователно съгласно разпоредбата на чл. 217, ал. 1, т. 11 от ЗУТ подлежи на предварително изпълнение по силата на закона. По изложените съображения искането се явява процесуално допустимо.

Разгледано по същество, искането е основателно. При допуснато по силата на закона предварително изпълнение на административни актове, законодателят е предпоставил наличието на една или повече от предпоставките по чл. 60, ал. 1 от АПК. Основание за спиране на допуснато по силата на закона предварително изпълнение е наличието на засягане на друг интерес, който да е равен на важност и значимост на посочените  в цитираната разпоредба. В настоящия случай, жалбоподателят твърди, че ще претърпи значителни вреди от премахване на процесните обекти, на първо място от самия демонтаж и транспорт на намиращите се в процесните обекти съоръжения и на второ място – от плащане на неустойки при преустановяване на производството. В подкрепа представя списък на ДМА, намиращи се в процесните обекти, договори за изработка на сапани за товари с извънгабаритни размери с “Евробилд” ООД ведно с приложен опис на стойността на изработените сапани за периода 13.10.2008 г. – 20.01.2009 г., договор с “Мини Марица изток” ЕАД на стойност 29 894, 38 лв.

Като взе предвид представените писмени доказателства за стойността и предназначението на машините и съоръженията, разположени в процесните обекти, и показанията на разпитания в днешно съдебно заседание свидетел, съдът намира, че искането за спиране е обосновано и подкрепено с доказателства. Съгласно събрания доказателствен материал машините и съоръженията, разположени в процесните обекти, са тясно свързани с основната дейност на жалбоподателя – производство на сапани от стоманени въжена, сапани от техническа тъкан и товарозахватни съоръжения. Габаритите и теглото на тези машини и съоръжения налагат техният демонтаж и транспорт да бъде извършен при наличие на специални мерки за безопасност и с помощта на специални транспортни средства и персонал, което от своя страна ще доведе до разходването на значителни средства от жалбоподателя. Изложеното мотивира съдът да приеме, че предварителното изпълнение на заповедта, изразяващо се в премахване на процесните обекти и находящите се в тях машини и съоръжения, ще доведе до значителни вреди за жалбоподателя и това е основание за спиране на предварителното изпълнение на заповедта. Основателен и подкрепен с доказателства е и вторият довод на жалбоподателя, а именно, че премахването на процесните обекти ще доведе до преустановяване на основната му дейност и до значителни разходи за изплащане на неустойки за неизпълнение на поетите от него задължения. Предвид изложеното съдът намира, че за жалбоподателя ще настъпят значителни вреди, както от демонтажа и транспорта на машините и съоръженията, разположени в процесните обекти, така и от преустановяване на самата дейност на жалбоподателя, осъществявана в процесните обекти, поради което предварителното изпълнение на оспорената заповед следва да бъде спряно до решаване на спора по същество.

Водим от горното, Административен съд – гр. Бургас, ХІІ-ти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          СПИРА допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед № 3399/10.12.2008 година на заместник кмета на община Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред Върховния административен съд.

 

Адв. Б.: В подкрепа на твърденията ни за незаконосъобразност на оспорената заповед моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, която да отговори на следните въпроси: къде се намират процесните халета и чия е собствеността на терена, върху който са изградени. Този въпрос е във връзка обстоятелството, че ние твърдим, че теренът е публична държавна собственост и общината няма земя там. Моля да задължите общината да представи доказателства, че теренът е тяхна собственост. Вещото лице да отговори и на въпросите: каква е площта на процесните обекти, каква е конструкцията и от какви материали са построени халетата – дали са масивни или паянтови;   възможно ли е да бъдат преместени или трябва да се разрушат по специален начин.

ЮРИСКОНСУЛТ Р: Нямам възражения по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза.

Моля да задължите жалбоподателя  във връзка наведените доводи, че процесните обекти не са преместваеми, да представени строителни книжа за процесните обекти или някакви документи, обосноваващи правното основание за поставянето им.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след проверка на представените по делото доказателства и наличната документация в община Бургас да отговори на поставените в днешното съдебно заседание въпроси от адв. Б.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит от 200 лева, вносим от жалбоподателя   в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

 

НАЗНАЧАВА за вещо лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза инж. З. А.

 

УКАЗВА на жалбоподателя  в 7-дневен срок от днес да представи доказателства на какво основание са поставени процесните обекти.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.04.2009 година от  13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20   часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: