Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      839                               27.04.2018 година                                      гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и девети март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                   2. ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретаря Й. Б., в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 509 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от ЕТ „Визуал Д.Д.“ с ЕИК ***, представлявано от управителя Д.П.Д., против решение № 8 от 11.01.2018 г. по АНД № 366/2017 г. по описа на Районен съд- Поморие.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на наказателното постановление, поради нарушение на закона и съществено нарушение на съдопроизводствени правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т. 1 и т. 2 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на наказателното постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не се сочат нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С обжалваното решение Поморийският районен съд е изменил наказателно постановление № 1889 от 21.08.2017 г., издадено от директора на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 185, ал.1 от ЗДДС е наложено на касатора ЕТ „Визуал Д.Д.“ административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000 лева, за нарушение по чл. 118, ал.1 от ЗДДС, като е намалил размера на наказанието на 500 лева.

От фактическа страна по делото е установено, че касаторът стопанисва търговски обект- бар, находящ се на Южен плаж в гр. Поморие. При извършена на 30.07.2017 г. в 10.27 часа в присъствието на проверяващите лица покупка на кафе на стойност 2.49 лева, заплатени в брой от купувача на лицето Е. П.- барман в обекта, не е издаден фискален бон от наличното в обекта фискално устройство.

Според настоящия касационен състав решението е правилно.

В разпоредбата на чл. 185, ал.1 от ЗДДС е предвидено административно наказание “имуществена санкция” в размер от 500 до 2000 за юридическо лице, което не издаде документ по чл. 118, ал.1 от същия закон- т.е. фискална касова бележка. От данните по делото е видно, че за извършената от проверяващите лица покупка в обекта на касатора, заплатена в брой, не е издаден фискален бон. Следователно, налице са съставомерните признаци на посоченото нарушение и търговецът е санкциониран законосъобразно.

Неоснователно е възражението на касатора за допуснато в производството по издаване на наказателното постановление съществено процесуално нарушение, изразено в непосочване часа на извършване на покупката и лицето, приело плащането, тъй като тези обстоятелства изрично са посочени от наказващия орган. Недоказано е твърдението в касационната жалба, че за извършената продажба е издаден касов бон. Доколкото наказателното постановление е основано на твърдение за отрицателен факт- неиздаване на фискален бон, тежестта да докаже положителния факт на издаването му лежи върху касатора, а доказателства в подкрепа на това твърдение не са представени от последния нито в проведеното административнонаказателно производство, нито в съдебното производство. Не са налице данни за съставяне на втори акт за същото нарушение, като следва да се отбележи, че всяка от нерегистрираните по установения в закона ред продажби съставлява самостоятелно фактическо основание за ангажиране отговорността на търговеца.  Не се установява от материалите по делото и твърдяното от касатора нарушение на съдопроизводствени правила- по делото няма данни за прослушване на запис от съдебното заседание, а в съставения протокол данни такова нарушение липсват.

При извършената служебна проверка съдът не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и основания за отмяна на решението, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 8 от 11.01.2018 г. по АНД № 366/2017 г. по описа на Районен съд- Поморие.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.