ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 28.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми март                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 509 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ К.Х.М. и Т.Я.М., редовно уведомени, явяват се лично и с адв.З, който представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И., която представя пълномощно.

        

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – СОФИЯ, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Л., която представя пълномощно.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.К.Д.М..        

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.З: Изцяло поддържам подадената жалба и основанията изложени в същата. Моля в днешно съдебно заседание да  бъде изслушано вещото лице по допуснатата и изготвена експертиза.

         Юрисконсулт И.: Оспорвам жалбата на жалбоподателите като неоснователна. Да се приеме административната преписка. Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

         Юрисконсулт Л.: Оспорвам основателността на жалбата. Моля да се пристъпи към изслушване на вещото лице в днешно съдебно заседание. 

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище от Областния управител, видно от което административният орган обосновава материалната си компетентност за издаване на процесната заповед по повод възраженията на жалбоподателите в тази насока. Постъпили са и други доказателства от областния управител, които касаят уведомяването на съда за последващо издаване на Заповед № РД-09-5 от 05.02.2016г., с която се допълва процесната заповед. 

 

         Съдът ВРЪЧИ препис от становището на адв.З.

        

 

         Съдът КОНСТАТИРА, че не са налице пречки по изслушване на заключението на вещото лице, поради което

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице и снема самоличността му, както следва:

         инж.К.Д.М. – 64г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение. 

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представил.

 

         Адв.З: В заключението сте посочили, че част от  неотчуждената част на имота, ивица с ширина от 25м от крайния ръб на асфалта на пътя, по отношение на нея е налице забрана за каквото и да е застрояване. Това, ако може да уточните.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не можах да намеря норматива, за да го цитирам точно, но има такъв. От първокласните пътища на 20 метра от ръба на асфалта е забранено застрояването. Тук има представител на Агенция пътна инфраструктура и те ще дадат подробни обяснения, ако им е изгодно. Категоричен съм, че има такъв норматив.

 

         Адв.З: Този обход и този нов път, който се проектира, можете ли да кажете колко е широк?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Пътят е мащабно измерен около 30 метра широчина с всички елементи - платна, междинна безопасна ивица, банкети, канавки, откоси, което общо прави мащабно измерено 30м ширина. В случая самият път излиза от крива, т.е. от завой и в тази връзка е възможно да е по-широк от 30 метра, като  в същото време има създаден на база на закрития от южна страна на процесния път полски път, има създаден нов дублиращ полски път от северна страна на проектираното трасе на новия обход.

         На един от чертежите, коментираме извадка от ПУП – парцеларен план, находящ се на лист 172 от делото, процесният имот е отразен с № 344 (към който имот съдът постави стрелка) и трасето на проектирания нов път - обход Ахелой е с осева линия, с осеви точки и числа, минава през процесния имот, пресича пътя за с.Тънково, и продължава в източна посока. На база на това мерене е определена около 30 метра ширина на пътя и на моята скица имаме и този дублиращ черен път, което съм копирал от друго дело, защото е по-подробна. 

         За сведение на съда представям извадката, върху която съм работил и на която са отразени освен трасето на основния път и дублиращите черни пътища, които да захранват околните в този сектор поземлени имоти, на база на това, че трасето на обходния път минава по сегашния черен път южно от процесния имот.

На моето приложение към заключението е виден черният път, който обслужва имотите южно от процесния и съседните на запад (към който черен път съдът постави стрелка). Този черен път се запазва като такъв черен път за обслужване на поземлените имоти около южната част на трасето на новия път, а от северна страна се проектира нов черен път, който ще обслужва имотите, които остават без излаз на такъв.

 

Адв.З: На база на това, което сега обяснихте, като размери и което сте виждали, може ли да кажете този нов обход дву-, четирилентов ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Този нов обходен път ще бъде с две платна с по две ленти, с разделителна предпазна ивица и с останалите елементи, които цитирах – банкети, канавки за отводняване, откоси.

Адв.З: Нямам други въпроси.

 

         Юрисконсулт И.: При определяне на пазарната цена, говорим за констативната част от заключението, т.4, при прилагането на Закона за държавната собственост съобразихте ли се с изискването, като посочихте сделките, една от страните в сделките да бъде търговец?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е юридически въпрос. Не съм се съобразявал с това изрично едната от страните да бъде търговец, за да приема съответната сделка като сходен случай.

 

         Юрисконсулт И.: Освен тези две сделки, една от които с Община Поморие, има ли други вписани сходни сделки?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За този период не са открити други сделки в Службата по вписванията, за да ги приложа към изчисленията за определяне на пазарната цена по този начин.

         Юрисконсулт И.: Нямам повече въпроси.

 

         Юрисконсулт Л.: Процесният имот е в урбанизирана територия. Урегулиран ли е?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На място няма положени огради на процесния имот.

 

         Юрисконсулт Л.: А какво е фактическото ползване?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Относно фактическото ползване – на място е трева. Не е застроен още, имотът не е ограден с ограда и мисля, че е изорано место. Виждал съм района на този имот.

         Моля да направя една корекция в заключението, че това не е ДЗС, а бившия стопански двор на ТКЗС, северно от Ахелой. 

         Юрисконсулт Л.: Нямам въпроси.

 

         СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като говорихме за издирването на сходните сделки, оценката, която е направена в административното производство, дружеството „Сървей  груп”, което е правило тази оценка, по същия начин изисква информация от Службата по вписвания за сключени релевантни сделки и е посочил наличие на един нотариален акт, по който има  извършена такава сделка. Констатирахте ли тази сделка по този нотариален акт?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм го изследвал този акт. Всички сделки в този период от 29.05.2014г. до 29.05.2015г., на база новата система, която ми даде приоритет за проучване на сделките, ми бяха дадени на флашка. Една по една сделките са гледани и са отваряни от служителката в Службата по вписванията, за да ги прегледам коя е годна или не.

         Не мога да направя сходство със застроени недвижими имоти, а за някои имоти има и вписани ипотеки и в тази връзка не съм взел тях предвид, а съм отсял информацията.

         Конкретно този нотариален акт не съм го видял и не съм го взел предвид.

 

         СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В административната преписка и специално в приложените графични изображения не видях да е приложено такова изображение, което да показва сега съществуващият път І-9, сегашното му трасе и обхождащия път, който сега се изгражда. Чисто технически този обходен път представлява ли част от път І-9?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Правил съм такова проучване по експертиза по друго административно дело № 604/2016г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, по която изрично съм взел данни от областната управа, снимал съм целия сектор, който е обхода на гр.Ахелой и съм го изразил със снимков материал къде е път Е-79 и къде минава самото трасе на обход Ахелой и къде е обявеният път за национален обект, който е през гр.Ахелой. Имаше решения на Министерски съвет по този повод.

         Чисто технически в графичните изображения дават с червена линия целият път от Дуран кулак до гр.Малко Търново. Сегашният обход е със зелена линия и това значи, че не е национален обект. Това е обход.

        

         СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В приложението, което сте представили, където процесният имот сте означили в червено, двата сходни имота оцветени в синьо, намират ли се всички тези имоти в един квартал?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не се намират. Двата посочени сходни имота са в титулярните регулационни граници на гр.Ахелой, а процесният имот, от който се отчуждава една част, се намира в земеделска територия, първично като земеделски имот и с процедура, по която (представени са доказателства от жалбоподателя) е преотреден за застрояване. Не са в един квартал в смисъл на квартална урбанизирана територия. И не само по смисъла на ЗУТ, но и не са в един квартал в смисъл на ограничен район в населено място с определено наименование.

 

         Адв.З: Не възразявам да се приеме заключението.

         Юрисконсулт И.: Нямам възражение по приемане на заключението.

         Юрисконсулт Л.: Да се приеме заключението.

 

          Съдът, като взе предвид изслушаното заключение на вещото лице 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 400лв. изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.З: Нямам други доказателствени искания.

 

         Юрисконсулт И.: Нямам искания по доказателствата.

 

Юрисконсулт Л.: Представям и моля да приемете становище на Агенция пътна инфраструктура по отношение материалната компетентност на административния орган, на издал заповедта, като в тази връзка към становището представям като доказателство карта на обход на Ахелой с копие за жалбоподателя.

         Моля да допуснете допълнителен въпрос по приетата в днешно съдебно заседание експертиза, предвид обстоятелството, че в чл.32, ал.4 от Закона за държавната собственост и § 1а, т.1а и 2а от ДР на ЗДС е предвидено, че при извършване на проверка в Службата по вписванията, съответно трябва да се вземат предвид задължително такива сделки изповядани и вписани, по които задължително поне едната страна следва да бъде търговец, както и за принудително отчуждени имоти, за които са налице предпоставките, а именно – те се намират в урбанизирана територия, но не са урегулирани, за които пазарната цена се определя съобразно тяхното фактическо ползване.

         С оглед изложеното моля да допуснете допълнителен въпрос към вещото лице, а именно:

         Да се изчисли обезщетението, като в обследвания период от 29.05.2014г. до 29.05.2015г. да включи всички относими за определяне на пазарната цена сделки, като се вземат предвид само тези, по които едната страна е търговец, както и за имоти, чието фактическо ползване съответства на процесния имот.

        

         Адв.З: Не възразявам вещото лице да отговори на така поставения въпрос, с изключение на последната редакция на същия за фактическото ползване, доколкото подобни изисквания в закона няма.

 

         Юрисконсулт И.: Нямам възражения по поставения въпрос към вещото лице.

 

 

         Съдът, като съобрази направеното в днешно съдебно заседание доказателствено искане, свързано с назначаване на допълнителна експертиза, която да установи претендираните обстоятелства, намира за необходимо по делото да бъде назначена тази експертиза, доколкото посредством нея биха се установили допълнително правнозначими за решаване на делото факти, поради което и на основание чл.201 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НАЗНАЧАВА допълнителна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от юрисконсулт И. въпроси, същите записани по-горе в протокола.

         При изследване на сделките в Службата по вписванията вещото лице следва включително да съобрази и сделката, която е установена в административното производство, която е записана в таблица, находяща се на лист 125 от делото и е обективирана в нотариален акт № 75, том 8, рег.№ 2235 по описа на Службата по вписванията гр.Поморие.

 

         Експертизата да се изготви от вещото лице инж.К.М. при допълнителен депозит в размер на 200 лева, вносим от заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в 7-дневен срок, считано от днес.

 

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 11.04.2016г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице.

        

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: