ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 11.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На единадесети април                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 509 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ К.Х.М. и Т.Я.М., редовно уведомени, се явяват лично и с адв.З, с представено пълномощно, находящо се на лист 205 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И., с представено пълномощно, находящо се на лист 206 от делото.

        

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – СОФИЯ, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Л. с представено пълномощно, находящо се на лист 208 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.К.Д.М..        

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Съдът КОНСТАТИРА, че в проведеното предходно съдебно заседание е пропуснал да приеме административната преписка и представените по делото доказателства, поради което съдът

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

         КОНСТАТИРА, че назначената допълнителна съдебно-техническа експертиза е депозирана в предвидения от закона срок, не са налице пречки по изслушване на допълнителното заключение на вещото лице, поради което

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице инж.К.Д.М. със снета по делото самоличност.

        

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам допълнителното заключение, което съм представил.

 

         Адв.З: В заключителната част на заключението казвате, че изготвената от Вас оценка е съобразно поставените въпроси и визирате §1а, т.1а и т.2а от ДР от ЗДС. Доколкото в двете подточки на §1а става въпрос за две различни тези, може ли да конкретизирате по коя хипотеза е направена тази оценка. В единия случай става въпрос за повече от 20 сделки за предходен период от време, а в другия случай става въпрос за имоти, които не са урегулирани и се оценят на база на фактическото ползване към момента.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изрично съм се ръководел от искането на процесуалния представител на заинтересованата срана да оценя имота по неговото фактическо състояние в момента, с уговорките да бъдат изследвани сделки за такъв вид имоти (фактическо състояние земеделско), при които случаи едната страна по сделките да бъде търговец и се оказа, че това е същата оценка, каквато е създадена и от служебния оценител. Не можах по друг начин да разбера въпроса и да го разделя по структури, както сега ми се задава въпросът. И в съдебно заседание и в протокола така съм го разбрал, че се касае за фактическото състояние на имота към момента на оценяването, т.е. месец март – месец април тази година, имотът не е ограден и заедно със съседни имоти е изоран.

         Адв.З: Т.е. да разбираме, че оценката е на база на фактическото ползване на имота.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, по-скоро състоянието на имота към момента.

         Адв.З: Нямам повече въпроси.

        

         Юрисконсулт И.: Нямам въпроси.

         Юрисконсулт Л.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съобразихте ли сделката, която е установена в административното производство и обективирана в нотариален акт № 75?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Този документ с № 75 не е нотариален акт, а е постановление за възлагане на недвижим имот, погрешно е вписано като нотариален акт дори от служебния оценител. Представям Ви копие от това постановление.

         СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази сделка вече сте  взели предвид при изготвяне на първоначалното заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Абсолютно да. Точно така беше.

 

         Адв.З: Да се приеме заключението.

         Юрисконсулт И.: Не възразявам да се приеме заключението.

         Юрисконсулт Л.: Нямам възражения по приемането на заключението.

 

         Съдът, като взе предвид изслушаното допълнително заключение на вещото лице 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнителното експертно заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 200.00 лева изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.З: Други доказателства няма да ангажираме.

         Юрисконсулт И.: Няма да соча други доказателства.

         Юрисконсулт Л.: Няма да ангажирам други доказателства.

        

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

         Адв.З: От името на доверителите ми моля да уважите изцяло подадената от нас жалба и на първо място да отмените обжалваната от нас заповед като незаконосъобразна, тъй като в конкретния случай е следвало да бъде приложена процедурата по чл.32, ал.1 от ЗДС, дотолкова доколкото става въпрос за национален обект по смисъла на закона, в частност на § 1 от Допълнителните разпоредби. Доверителите ми съзнават големият обществен интерес и необходимост от изработването на проекта и построяването на въпросния път, но считат, че не Министерски съвет, Областен управител на област Бургас респективно Изпълнителна агенция „Пътища” следва да определят характера на даден проект        , а това се прави (в конкретния случай е направено) от законодателя,  който е дал легална дефиниция на това какво представлява национален обект по смисъла на закона. В тази връзка Ви моля да имате предвид, че в самата заповед, която обжалваме, в текстовата част на същата е изрично записано, че е утвърдена процедура за отчуждаване на обект Път І-9 Слънчев бряг-Бургас и в частност за участък от същия, представляващ „Обход Ахелой”. По делото не се спори, но може да се спори, че път І-9 е национален обект по смисъла на закона, като считам за неоснователно и неиздържано твърдението, че въпросният обход, естествено след неговото изграждане, няма да представлява част от републикански път І-9, свързващ северната граница с Румъния и южната такава с Турция. Това се доказва и от графичната част представена по делото, от която е видно, че съществуващата към момента пътна мрежа минава през гр.Ахелой, като след осъществяване на проекта обозначен като участък от републикански път, движението ще заобикаля гр.Ахелой посредством новоизградения обект с две ленти, в двете посоки и с широчина повече от 30 метра. Считам, че само на това основание заповедта следва да бъде отменена като незаконосъобразна.

         В условията на евентуалност, само ако приемете, че не е налице проект за национален обект по смисъла на закона, моля да измените определеното обезщетение за извършено отчуждаване съобразно депозираното първоначално заключение на вещото лице, тъй като допълнителното такова несъмнено е изготвено при хипотезата на § 1а, т.2а от ДР на ЗДС, нещо което беше потвърдено и от вещото лице в днешно съдебно заседание. А въпросната хипотеза е приложима само и единствено при предвидено изграждане на национален обект, както изрично е записано от законодателя. В този смисъл е налице едно взаимно изключващо се твърдение от страна на ответника по жалбата, като едновременно се твърди, че не става въпрос за национален обект по смисъла на закона и заедно с това се иска оценка, изискваща наличието на национален обект.

         Моля за решение в горния смисъл.

         Моля да ни бъдат присъдени направените разноски въз основа на списък, който представям.

 

         Юрисконсулт И.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите подадените жалби като неоснователни и недоказани и да оставите в сила заповедите на областния управител на област Бургас. Несъстоятелни са доводите на жалбоподателите, че областният управител е некомпетентен да издаде процесните заповеди. Видно от представените по делото становища на областния управител и на заинтересованата страна, предметът на заповедите, а именно „Обход Ахелой” към настоящия момент не е изграден обект и не може да се твърди, че с изграждането му той автоматично ще придобие статут на национален обект.

         Не е вярно твърдението, че при изготвяне на оценката и определянето на пазарната цена административният орган не се съобразил с промяната на статута на имота. Напротив, взето е предвид, че имотът се намира в урбанизирана територия и е с индивидуално застрояване, но тъй като в обследвания период е открита само една сделка с подобни характеристики, административният орган се съобразил с данъчната оценка на имота, за да определи цената на същия.

         Определеното въз основа на оценителски доклад приложен към делото обезщетение считам за напълно законосъобразно и правилно определено. В посоченото от вещото лице първо заключение представено по делото, в констативно-съобразителната част, т.1 е приложен метод, при който е взет метода на приходната стойност, какъвто в ЗДС не е предвиден. Във втората част на заключението е взет имот, в сделката за който една от страните не е търговец, поради което същият не отговаря на посоченото изискване в § 1а от ЗДС. Ето защо моля да приемете оценката определена от заповедта на областния управител.

         Моля за срок за писмени бележки.

 

         Юрисконсулт Л.: Моля да отхвърлите жалбите като неоснователни и недоказани в настоящото производство и да потвърдите като законосъобразни и правилни издадените от административния орган Областен управител на област Бургас заповеди за принудително отчуждаване. Същите са издадени от компетентен орган и в рамките на неговите правомощия. Към момента на издаване на процесните заповеди имотите, предмет на отчуждаване, са включени във влязъл в сила ПУП - парцеларен план, който с реализиране на проекта следва да се изгради, към момента обаче на издаване на заповедта този проект не е реализиран. Съгласно § 5, т.62 от ДР на ЗУТ изрично е регламентирана дефиницията за национален обект. В случая републикански път І-9 е национален обект, но не в частта, в която е включено трасето на предстоящия за изграждане обходен път на  гр.Ахелой. За да стане част от този национален обект има предвидена процедура и нейният заключителен акт е решение на Министерски съвет. Към момента такова решение не съществува в правния мир. Т.е. „Обход Ахелой” не е включен в трасето на национален обект път І-9.

         Считам, че по отношение на определеното равностойно парично обезщетение следва да се кредитира оценката дадена от вещото лице в административното производство, тъй като същото се съобразило с изискванията и предпоставките, които са кумулативно дадени в разпоредбата на чл.32, ал.2, 3 и 4 от ЗДС, както и тези, изрично регламентирани в § 1а, т.2 от ДР на ЗДС. В случая вещото лице е взело предвид обстоятелството, че поне една от страните по сделките, с оглед определяне на пазарните цени на имоти със сходни характеристики следва да бъде търговец. В този смисъл е налице и практика на ВАС.

         За излагане на подробни съображения моля да ми дадете подходящ срок да представя писмена защита.

 

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: