О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 800/03.04.2015 година, град Бургас,

 

 

Административен съд – Бургас, в съдебно заседание на трети април две хиляди и петнадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д. № 509/2015 година.

 

Производството е образувано по жалба на Ж. Н. Д. с ЕГН ********** в качеството й на ЕТ „Ж. Д.“ – село Лозарево, община Сунгурларе с ЕИК 102610747 против заповед № 112/09.03.2015 година, с която кметът на Община Сунгурларе е разпоредил да се изземе държаният без основание от едноличния търговец общински имот – публична общинска собственост – терен с площ 4 000 кв.м., находящ се в УПИ V за паркинг кв.2 по ПУП на село Лозарево.

С определение № 636/16.03.2015 година (лист 1) съдът е указал на жалбоподателя, в седемдневен срок от получаване на съобщението да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева по сметка на Административен съд – Бургас. Указано е, че при неизпълнение на указанията, жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Съобщението с указанията (лист 22) е връчено лично на едноличния търговец на 24.03.2015 година. Законоустановеният 7-дневен срок за отстраняване на нередовността е изтекъл на 31.03.2015 година – вторник, който е бил присъствен ден, като указанията на съда не са изпълнени и до настоящия момент.

Предвид неотстранената процесуална нередовност, на основание чл. 158 ал.3 от АПК, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а делото - прекратено. По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Ж. Н. Д. с ЕГН ********** в качеството й на ЕТ „Ж. Д.“ – село Лозарево, община Сунгурларе с ЕИК 102610747 против заповед № 112/09.03.2015 година на кмета на Община Сунгурларе.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 509/2015 година.

 

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му.

                                                                     

 

СЪДИЯ: