Р Е Ш Е Н И Е

 

         686                                11.04.2018 г.                                      гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на петнадесети март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                     2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

секретар:  Й. Б.

прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 508 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от „Сий апартмънтс“ ООД, ЕИК ***, гр. Бургас, против Решение № 7 от 11.01.2018г., постановено по НАХД № 408 по описа на Районен съд – Поморие за 2017г., с което е изменено Наказателно постановление № 2083/07.09.2017г. на зам. директора на ТД на НАП- Бургас, с което на „Сий апартмънтс“ ООД, за нарушение по чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложено адм. наказание – имуществена санкция в размер на 5 000.00 лв., като е изменен размера на санкцията на 3 000.00 лв.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на измененото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно и неправилно.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се представлява.

Ответникът по касацията – ТД на НАП- Бургас, редовно и своевременно уведомен, не се явява и не се представлява.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Санкцията е наложена за това, че на 24.08.2017г., при извършена проверка на търговски обект – Хотел „Гранд Сирена“, гр. Ахелой , в нарушение на чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС – „Сий апартмънтс“ ООД не е изпълнил задължението си да монтира, въведе в експлоатация и да използва регистрирано в НАП фискално устройство. За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение № 0294499/24.08.2017г. въз основа на който е издадено и обжалваното пред РС - Поморие процесно наказателно постановление, в което е пресъздадено съдържанието на акта.

За да постанови решението си районният съд е приел, че деянието се изразява в бездействие и отговорността му е безвиновна. Като е приел, че дружеството е извършило вмененото му нарушение, но размера на наложената санкция е несъразмерно определен, въззивният съд е изменил наказателното постановление в частта на наложеното наказание.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Съдът констатира, че обжалваното НП е издадено при правилно прилагане на процесуалния и материалния закон. Видно е, че с НП „Сий апартмънтс“ ООД е наказано за това, че виновно е нарушило чл.7, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.  Съгласно цитираната норма на чл.7, ал.1 от Наредбата лицата по чл.3 са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП ФУ/ИАСУТД от датата на започване на дейността на обекта. Отговорността на сдружението е ангажирана по чл.185, ал.2 от ЗДДС, съгласно който на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл.118 или на нормативен акт по неговото прилагане, какъвто в случая е Наредба № Н-18, се налага глоба или имуществена санкция в определен по-висок размер. Съдът намира, че е осъществен състав административното нарушение по чл.7, ал.1 от Наредбата.

Нарушението се установява по безспорен начин от събраните по делото гласни и писмени доказателствени средства. От показанията на актосъставителя, протокола за извършена проверка, се установява, че в проверявания обект експлоатиран от жалбоподателя на 24.08.2017г. се е извършвала продажба на услуга /чл.8 от ЗДДС/ - заплащане сума за нощувка, като към момента на проверката в обекта не е имало монтирано, работещо, въведено в експлоатация, свързано дистанционно с НАП фискално устройство. Проверяваният обект, хотел „Гранд Серена“ представлява търговски обект по смисъла на § 1, т.41 от ДРЗДДС. Според посочената разпоредба „търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение /например: маси, сергии и други подобни/ на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели /например: офис, жилище или други подобни/, да е част от притежаван недвижим имот /например: гараж, мазе, стая или други подобни/ или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.

С бездействието си жалбоподателя от обективна страна е осъществил състава на нарушението. Допуснатото нарушение в случая е липсата на ЕКАФП в обекта стопанисван от дружеството, в който обаче се е извършвала продажба на услуги, поради което се обосновава извод за правомерно ангажиране на отговорността на касатора на соченото основание. Съдът не констатира противоречие между словесното описание на нарушението и посочената като нарушена законна норма. Лицето е разбрало за какво нарушение му е наложено наказанието и се е защитавало адекватно именно срещу това нарушение.

Доводите на районния съд се приемат от настоящата инстанция като правилно изградени, поради което не е налице основание за отмяна на съдебния акт, като постановен при неправилно прилагане на закона.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІХ-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7 от 11.01.2018г., постановено по НАХД № 408 по описа на Районен съд – Поморие за 2017г.

 

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

 

   2.