ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 30.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесети март                                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 508 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:41 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Муратов Пропърти” ООД, редовно уведомен, се явяват адвокат Д. и адвокат М., редовно упълномощени.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се явява А.Д. – специалист с юридическо образование в отдел „Правно-нормативно обслужване” в Областна администрация Бургас, редовно упълномощена.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция „Пътна инфраструктура” София, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Л., редовно упълномощена

 

Явява се вещото лице инж. К.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По делото е постъпило становище от пълномощника на жалбоподателя, в което е изразена теза за валидност на издадения акт с оглед постановяването му при наличие на материална компетентност за това. Изложени са съображения в тази насока.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване допълнителното заключение на вещото лице инж. К.Д.М., който е със снета по делото самоличност, като го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ М.:  Поне сделки има, така ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Те са посочени. Дванадесет месеца назад всички сделки, които съм установил и съм приел като такива, които могат да служат като аналог, се намират в землището на гр. Ахелой, но не са в една и съща местност с отчуждения имот. Преценката съм извършвал, като съм отчитал предназначението на имота, квадратурата и категорията на земята и съответно разстоянието до населеното место и до брега на Черно море, като две от четирите сделки са ползваните и от служебната експертиза.

АДВОКАТ М.: Тоест 14 007 лв. е в резултат на четирите сделки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: На четирите сделки. Служебната експертиза ползва две от четирите, а аз ползвам четирите сделки. Разликата между заключението, което давам аз и това, дадено от оценителя в хода на административното производство при определяне обезщетение при използване на метода по аналог – сравнителната стойност, се явява от това, че аз използвам четири сделки, като считам, че имотите, предмет на тези сделки за този период, са сходни по параметри с отчуждавания, а другото вещо лице е използвало само две сделки от тези четири.

АДВОКАТ М.: А каква е цената само ако се ползват Вашите две сделки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Ще бъде 5,25 лв. на кв. м. Ако се ползват само двете сделки, извлечени от мен, които не са ползвани от служебната експертиза, би се оформила една цена от 21 472 лева закръглено.

АДВОКАТ Д.: Може ли да дадете оценка за имота с оглед проверените от Вас сделки за периода от датата на влизане в сила на ПУП – 09.10.2015 г. дванадесет месеца назад, на база всички известни сделки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: В т. 5, т. В и т. А използвам, за да определя цената по въпроса, поставен от адвокат Д. и т. Г също ще влезе, и т. Д, и имота в местност „Кашла” също ще влезе и ще се установи една единична сравнителна стойност от 12,6827 лв., което за целия имот ще даде една обща пазарна стойност от 51 872 лева.

АДВОКАТ М.: Нямаме други въпроси към вещото лице.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: В допълнителното заключение сте посочили двете сделки от служебната оценка и две допълнително, които сте открили. Въпросът ми е ако допълнителните, които Вие сте открили не бъдат включили, оценката ще съвпада ли с нашата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Да, така е, ще съвпада.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моят въпрос е: Ако се използват за база сделки за този последния период – м.май 2014г.-м.май 2015г., по която една от страните е търговец, колко ще са изследваните от Вас сделки на брой?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Които и служебната експертиза е дала.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме допълнителното заключение на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме допълнителното заключение на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице инж. К.М..

 

АДВОКАТ М.: Във връзка с повдигнатите възражения с жалбата, касаещи валидността на актовете по одобряване на парцеларния план, който е основание за отчуждаване и задължението на съда, дори в това бързо производство, да следи и за основанията за отчуждаване, не само за оценката, считам че е налице видимо противоречие между начина, по който е одобрена графичната част чрез печат с подписа на министъра, а писменият представен акт на самата заповед изхожда от заместник-министър без посочен при подписа акт на овластяване или респективно на делегиране на правомощия. Министърът точно това правомощие не може да делегира. В този смисъл считам преписката по одобряване на ПУП-ПРЗ представена в непълен вид, поради което правя искане да бъде задължен ответният административен орган да представи цитирания акт на овластяване на подписалия заместник-министър. Отделно напомням, че уважаемият съд акцентира внимание относно необходимостта от доказване на национален обект по смисъла на § 1 от ДР на ЗДС.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: По искането на отсрещната страна считам, че процедурата по приемането на ПУП-а е влязла в сила.

 

СЪДЪТ, с оглед възражението на жалбоподателя намира, че следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от заповед № РД-02-15-13/17.03.2015 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството или в случай, че тази заповед не овластява лицето, подписало заповед № РД-02-15-138/09.10.2015 г. да стори това, да представи доказателства за компетентността на заместник-министъра Николай Нанков да издаде последната цитирана заповед.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от заповед № РД-02-15-13/17.03.2015 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството или в случай, че тази заповед не овластява лицето, подписало заповед № РД-02-15-138/09.10.2015 г. да стори това, да представи доказателства за компетентността на заместник-министъра Николай Нанков да издаде последната цитирана заповед.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.04.2016 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: