ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 16.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На шестнадесети март                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 508 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 12:09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Муратов Пропърти” ООД, редовно призован при хипотезата на чл. 38, ал. 6 и ал. 7 ЗДС, явява се законният представител Г.С.С. и с представител по пълномощие – адвокат Д., с представено по делото пълномощно.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Областен управител на област Бургас, редовно призован при хипотезата на чл. 38, ал. 6 и ал. 7 ЗДС, се явява А.Д. – специалист с юридическо образование в отдел „Правно-нормативно обслужване” в Областна администрация Бургас, редовно упълномощена.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция „Пътна инфраструктура” София, редовно призована при хипотезата на чл. 38, ал.6 и ал. 7 ЗДС, се явява юрисконсулт Л., редовно упълномощена

 

Явява се вещото лице инж. К.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило на днешна дата писмо вх. № 2664, подписано от Директор на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, съдържащо информация, която следва да бъде част от заключението на вещото лице.

АДВОКАТ Д.: Поддържаме жалбите.

Доказателствени искания няма да правим допълнителни за момента. След като изслушаме становището на вещото лице, ще преценим.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Оспорвам жалбите като неоснователни и недоказани.

По доказателствата, моля да приемете административната преписка и становището на Областна дирекция „Земеделие”.

След изслушване на вещото лице ще преценим по експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам основателността на жалбите.

Към момента нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и да пристъпи към изслужване на заключението на вещото лице по съдебно-техническата експертиза, допусната с определение № 1413/08.03.2016 г.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

К.Д.М. – 64 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено заключение, което поддържам.

Желая да допълня заключението си, предвид отговора на писмото, което бях изпратил до Областна дирекция „Земеделие” Бургас. С отговора се предоставя като подобен за замяна имот с идентификатор 00833.1.72 в местността „Стролата”, с площ 5,737 дка, трета категория. Имотът е държавен поземлен фонд, с начин на трайно ползване „нива”, собственост на Министерството на земеделието и храните.

 

В момента в залата влиза адвокат М. – процесуален представител на жалбоподателя – представя пълномощно.

 

АДВОКАТ Д.: Бихте ли могли да кажете, че този имот, който е предложен, по разстояние от морето, по категория, равностоен ли се явява на нашия имот, който се отчуждава?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: По категория и вид –земеделска земя, имотът отговаря с показателите си на процесния отчуждаван имот, но по отношение на отдалечеността от населеното място гр. Ахелой и от брега на Черно море се различава чувствително от същите разстояния, на които се намира процесният отчуждаван имот.

АДВОКАТ Д.: А като стойност имате ли данни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: На база, което съм прочел в Закона за държавната собственост, при такива замени се търси да има уеднаквяване или разлика 20 на сто от цената, определена с Наредбата за реда за определяне на цените на земеделските земи в сила от м. септември 2006г. В момента не мога да го изчисля и да кажа разликите, които ще дойдат от прилагане на коефициенти, първо разстояние до населеното място, до асфалтов път, наличие на други инфраструктурни обекти, разстояние до Черно море и т. н., така че не мога в момента да отговоря, но има разлики с отдалечеността спрямо основни други обекти, заложени в наредбата.

Тъй като нямаме сходни имоти в същата местност „Оранжериите”, а имаме в същото землище на гр. Ахелой, експертизата прилага метода на сравнителната стойност, но с коригиращи пазарни множители за различията на посочените сходни случаи за същото землище с характеристиките на самия процесен поземлен имот и те са отразени в експертизата със съответния коефициент. Посочени са разстоянията до населеното място, респ. до брега на Черно море за всички посочени като сходни имоти, респ. съм посочил и разстоянието от сходния имот до процесния имот за нагледност. В тази връзка за всеки от сходните случаи има приложени пазарни множители, някъде в минус, т. е. намалена е цената.

ВЪПРОС НА СЪДА: Тази цена, която сте определили на база аналозите и коригиращи коефициенти, би ли била значително различна в случай, че бъде определена по критериите на § 1а, т. 1а ЗДС?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Когато няма аналози и се определя цена по критериите на § 1а т. 1а ЗДС, определената от мен пазарна цена съществено ще се различава от цената, която би била определена по Наредбата за определяне на пазарните цени на земеделските имоти в сила от м. септември 2006 г. поради два факта: първо за трета категория е 800 лева на декар или 0,80 лева ще бъде на кв.м. С прилагане на коефициент за разстояние до Черно море, до населено място, до пазари не би достигнало стойност от 21 лева и стотинки, не мисля, че ще достигне с тези коефициенти 3-4 лева. При този случай ще бъде цената 3-4 лева на кв.м.

Разликата в нотариалните актове, които съм отчитал спрямо процесния имот се свежда до различни местности – имотите са в различни местности и на различни отстояния от морето и от гр. Ахелой, съответно имаме различна категория на земеделска земя.

ВЪПРОС НА СЪДА: В тази местност до Черно море сделки със сходни на този имот открихте ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Не, това е, което открих за 12 месеца назад.

АДВОКАТ М.: Нямам въпроси към вещото лице инж. М..

СПЕЦИАЛИСТ Д.: При определяне на пазарната цена взехте ли предвид § 1, т. 2 ЗДС – критериите относно периода на обследване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Аналози съм търсил за периода м. декември 2014г.-м.декември 2015г. Не съм съобразил датата в определението на съда – 09.10.2015 г., нито датата на възлагане на оценката, която е 29.05.2015 г., но намерените сходни случаи, приложени към експертизата и заключението, третират период до определената от вас дата.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Освен тези шест сделки, които сте посочили, имаше ли други сделки, отговарящи на критериите, вписани в Службата по вписвания.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Не, това бяха сделките за посочения от мен обследван период, които не са изповядани на данъчна оценка или закръглена такава, а цени по-високи от данъчните оценки. Данъчните оценки на земеделските земи се различават съществено и от стойността, която би била определена по Наредбата за реда за определяне на пазарни цени на земеделски земи в сила от м. септември 2006 г.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Възможно ли е като критерии да не се взимат тези сделки предвид?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Това е юридически въпрос. Това е въпрос на разсъждения на оценител.

ВЪПРОС НА СЪДА: Считате ли, че от м. май 2014г. до м.май 2015 г. би имало други сделки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Не мога да отговоря, защото не съм го обследвал.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Относно имота, който е посочен в становището на Областна дирекция „Земеделие”, начинът на трайно ползване еднакъв ли е с отчуждавания?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Да, видно от представения по преписката нотариален акт на отчуждавания процесен имот и сега получената информация от ОД „Земеделие” по характеристика и двата имота са ниви, и двата имота са трета категория. Нямам данни какви са поливните условия за двата имота и различията им идват от отдалечеността от населеното място гр. Ахелой и от брега на Черно море.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ М.: Към настоящия момент нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице, като същевременно му постави и два допълнителни въпроса, които възникват от отговорите на тези, които са поставени при възлагане на експертизата. С оглед становището на вещото лице, че използваните аналози не се намират в една местност с отчуждения имот и се различават по отдалеченост от бреговата линия и от населеното място, съдът, при окончателна преценка, при коя от хипотезите на закона следва да бъде пазарната оценка, намира за нужно да изиска от вещото лице и определяне на пазарна цена на процесния имот по реда на чл.32, ал. 3, т. 2 от ЗДС. Същевременно намира, че вещото лице следва да извърши и проверка за наличие на аналогични сделки за период от датата, на която е възложена оценката на имота в хода на административното производство – 29.05.2015г., като провери 12 месеца назад, считано от тази дата, дали са извършвани сделки с имоти, сходни по параметри на отчуждавания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. К.М..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

Поставя допълнителна задача на вещото лице, което следва да определи пазарна цена на процесния имот по реда на чл.32, ал. 3, т. 2 от ЗДС и да извърши проверка за наличие на аналогични сделки за период от датата, на която е възложена оценката на имота в хода на административното производство – 29.05.2015г., като провери 12 месеца назад, считано от тази дата, дали са извършвани сделки с имоти, сходни по параметри на отчуждавания.

Възнаграждение за поставените допълнителни въпроси не следва да бъде определяно, тъй като съдът счита, че платеното по основното заключение е съответно на вложения от вещото лице труд за обхвата на основната и допълнителната експертиза.

 

АДВОКАТ М.: Нямаме други доказателствени искания.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.03.2016 г. от 11:00 часа, за която дата страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: