ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 13.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети април                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 508 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 12:15 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Муратов Пропърти” ООД, редовно уведомен, се явяват адвокат Д. и адвокат М., редовно упълномощени.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се явява А.Д. – специалист с юридическо образование в отдел „Правно-нормативно обслужване” в Областна администрация Бургас, редовно упълномощена.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция „Пътна инфраструктура” София, редовно уведомена, се явява юрисконсулт Л., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

  СПЕЦИАЛИСТ Д.: Представям и моля да приемете по делото заверен препис от Заповед № РД-02-15-43/17.03.2015 г., издадена от Министър на регионалното развитие и благоустройството, с която са предоставени права на зам. министъра да издава заповеди за одобряване на ПУП.

 

 

 

         Нямам други доказателствени искания.

         АДВ. Д.: Да се приемат представените доказателства. Няма да соча доказателства.

         АДВ. М.: Да се приемат доказателствата. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателство по делото, представения от ответника заверен препис на Заповед № РД-02-15-43/17.03.2015 г. и поради липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и да даде ход на устните състезания.

Поради това,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представеното като доказателство по делото заверен препис на Заповед № РД-02-15-43/17.03.2015 г..

         ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

         ДАВА ХОД на устните състезания:

         АДВ. М.: Моля да постановите решение, с което първо да отмените изцяло обжалваната от нас заповед на Областен управител – Бургас. Моля съда да съобрази доводите, които сме развили в една от жалбите, които ще бъдат развити и в писмено становище, относно липсата на предпоставки за издаване на заповедта.

Моля, съдът да прецени, че в обхвата на парцеларния план влиза и оптичен кабел на телевизия „СКАТ”. Наясно сме с разпоредбата, както и с практиката на Върховен административен съд, че с парцералния план се доказва нуждата от отчуждаване, но това не замества правото на съда да прецени дали този оптичен кабел или включения в линейния обект представляват основание за отчуждаване. Моля да прецените основанията за изменение на заповедта, относно размера на паричното обезщетение. По делото са извършени две експертизи, като вещото лице е отговорило на поставените задачи съгласно изискванията на закона. И от двете заключения е видно, че са налице поне два имота, което води до възможност да се определи така, както в закона е дефинирано средната пазарна цена, поради което не са налице предпоставките за определяне на обезщетението чрез прилагане на правилото на чл. 32, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост, което е и по-ниско от определеното. Прочита на второто допълнително заключение сочи, че назначеното от административния орган вещо лице е ползвало два имота, но експертизата намира повече от два – четири имота в същото землище. Допълнителното заключение съответства на изискванията на закона, който казва: „колкото може повече сделки”. Считаме, че определените оценки не съответстват на закона. Считаме, че обезщетението следва да бъде определено съгласно вариантите на вещото лице – предвид намерени и несъобразени от административния орган, сделки. Минималната цена, която е резултат от четирите сделки е 14 007 лв., като считаме, че са налице законови предпоставки за определяне на цена, която е получена от ползваните само две сделки в размер на 21 472 лв., както и ако се съобрази със средно притеглената цена, вещото лице дава обосновка за обща пазарна стойност от 51 872 лв., при което са налице основания за изменение неговото повишаване съгласно дадените три варианта.

Моля да ми дадете възможност за писмени бележки. Не поддържам възражението, което е наведено в жалбата, за незаконосъобразност на заповедта с оглед вида на определеното обезщетение и тогава, смятаната от нас необходимост за определяне на имотно обезщетение.

         Моля да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски.

АДВ. Д.: Изцяло поддържам казаното от адв. М. и представям списък на разноските.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите така подадената жалба срещу Заповед № РД-09-4/20.01.2016 г. на Областен управител - Бургас и да потвърдите заповедта.

Ще изложа аргументи в нарочно писмено становище.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Настоящото производство е против Заповед № РД-09-4/20.01.2016 г. на Областен управител за отчуждаване на имоти – частна собственост. В случая подробни съображения относно наведените доводи за незаконосъобразност на издаване на заповедта на Областен управител, представихме в настоящото производство. Същата е издадена от компетентен орган и в кръга на неговите правомощия. Следва да се кредитира оценката, която е извършена в административното производство на вещото лице.

По отношение на оценяваните процесни имоти, тъй като същото се е съобразило изрично с предвидените в закона предпоставки, регламентирани в чл. 32, ал. 2 и ал. 4 от Закона за държавната собственост, както и в §1а, т. 2 от ДР на Закона за държавната собственост. В случая според мен, не следва да се приема заключението на вещото лице по изготвената в настоящото производство съдебно-техническа експертиза, както и допълнителното заключение с оглед на това, че същият не се е съобразил с предпоставките и най-вече да бъде извършена пазарна оценка на имоти, които са с подобни характеристики.

Ще представя писмена защита.

АДВ. М.: Моля да съобразите обстоятелството, че компетентността на Министър на регионалното развитие и благоустройството е за одобряване ПУП-ове с национално значение. Съгласно §1 кабелното трасе, което е част от оптичния кабел на телевизия СКАТ не представлява обект от национално значение.

.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на страните в 3-дневен срок от днес да изложат в писмена форма допълнителни аргументи, в защита на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законния срок

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                     СЪДИЯ: