ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 628                    13 март 2015  година                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на тринадесети март, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 508  по описа за  2015 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:            

          Производството е по реда на чл.65, ал.4 от Закона за общинската собственост/ЗОС/.

          Образувано е по жалба на ЕТ „ Ж. Д.  с ЕИК по Булстат 102610747, със седалище и адрес на управление – с.Лозарево, Община Сунгурларе, представлявано от Ж. Н. Д. против допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед №112 от 09.03.2015 година на кмета на Община Сунгурларе, с която на основание чл.65, ал.1 ЗОС е наредено да се изземе от едноличния търговец държания без основание имот-публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 4000.00 кв.м., находящ се в УПИ V , кв.2, за паркинг по ПУП на с.Лозарево, Община Сунгурларе.

        Иска се „отмяна на допуснатото предварително изпълнение и да се задължи кмета на общината да се въздържи от насроченото за 16.03.2015 година от 10.00 часа принудително изпълнение на заповедта”. Излага съображения, че изпълнението на заповедта ще доведе до неблагоприятни последици за едноличния търговец, изразяващи се в невъзможност за обслужване на банков кредит, неплатежоспособност и изземване на ипотекирано имущество. Представя доказателства.

         Това искане е предмет на разглеждане в настоящото производство.

След извършена служебна проверка в деловодната система на Административен съд- Бургас се установи, че жалбоподателят е депозирал жалба и против Заповед №112 от 09.03.2015 година на кмета на Община Сунгурларе, поради което съдът намира, че искането за спиране предварителното изпълнение на заповедта, изхожда от легитимирано лице и е допустимо.

Разгледано по същество е неоснователно по следните съображения:

Специалната разпоредба на чл.65, ал.4 ЗОС сочи, че обжалването на заповеди за изземване на общински имот, който се владее или държи без основание, не се използва по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, не спира изпълнението им, освен ако съдът разпореди друго.

  Налага се изводът, че законовата норма на чл.65, ал.4 ЗОС съдържа изключение от правилото на чл.166, ал.1 АПК, според което оспорването спира изпълнението на заповедта, т.е. по силата на специален законов текст е дерогиран суспензивния ефект на жалбата.

   Когато законът изрично разпорежда предварително изпълнение на даден акт, той презумира наличието на една, повече или всички предпоставки на разпоредбата на чл. 60 от АПК за защита на обществения интерес, приложими в случаите, когато предварителното изпълнение се допуска от административния орган. Ето защо, при преценката на основателността на направеното искане по чл. 65, ал.4 ЗУТ, съдът по аргумент за противното следва да установи липсата на основание по чл. 60 АПК, за да отмени допуснатото по закон предварително изпълнение. В тежест на жалбоподателя е в това производство да докаже, че от изпълнението на заповедта ще му бъде причинена значителна или трудно поправима вреда. Следователно, условие за спиране предварителното изпълнение на заповедите по чл.65, ал.4 ЗУТ е наличието на такова засягане на друг интерес, който да е равен на посочените в нормата на чл.60 АПК, какъвто в случая не се сочи.

Твърдението, че изпълнението ще доведе до невъзможност за обслужване на банков кредит и неплатежоспособност, без да се представят надлежни доказателства за характера, вида и размера им не обосновават извода  за основателност на искането за спиране.  Липсват доказателства, които да обосноват твърдението, че жалбоподателят обслужва банков кредит и такива за размера на средствата, които се получават от експлоатацията на процесния имот. От представения нот. акт за договорна ипотека, акт №28, том І, дело №987 от 06.07.2010 година на Служба по вписванията – Карнобат/л.5 и 6 от делото/ е видно, че жалбоподателят не е кредитополучател, а трето лице - ипотекарен длъжник, което обезпечава чуждо задължение. Не са представени доказателства, които да установят дали погасяването на задълженията по кредита се извършва от кредитополучателя или от третото лице, солидарен длъжник и жалбоподател в настоящото производство, т.е. липсват доказателства, от които да се направи извод, че именно ЕТ обслужва банковия кредит, нито такива за връзката на кредитополучателя с търговеца. Освен това, евентуалното настъпване на имуществени вреди, които жалбоподателя би претърпял до решаване на спора с влязло в сила решение не е условие за спиране на предварителното изпълнение на администратиния акт. В това производство същият е длъжен да обоснове и докаже основанията за спиране изпълнението на административния акт, а не съдът да ги извлича по реда на тълкуването от доказателствата в административната преписка. Такива доказателства жалбоподателят не е ангажирал с подадената жалба.

Следователно, жалбоподателят не може да противопостави доказателства на онзи обществен интерес, заради който законодателят е допуснал предварителното изпълнение на административния акт по силата на закона.

Мотивиран от изложеното, съдът намира, че искането за спиране на предварителното изпълнение на процесната заповед като неоснователно и недоказано, следва да бъде оставено без уважение.

По тези съображения и на основание чл.166, ал.3 АПК, Административен съд – Бургас, VІІІ- ми състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ  БЕЗ  УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ „ Ж. Д.  с ЕИК по Булстат 102610747, със седалище и адрес на управление – с.Лозарево, Община Сунгурларе, представлявано от Ж. Н. Д. за спиране допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на  Заповед №112 от 09.03.2015 година на кмета на Община Сунгурларе, с която на основание чл.65, ал.1 ЗОС е наредено да се изземе от едноличния търговец държания без основание имот-публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 4000.00 кв.м., находящ се в УПИ V , кв.2, за паркинг, по ПУП на с.Лозарево, Община Сунгурларе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7- седем дневен срок, от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                          СЪДИЯ: