ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 15.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

КНАХ   дело    номер    508    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  11.50 часа се явиха:

Касаторът – Директор на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Н.

Ответникът по касационната жалба – „Наутик шипоунър” ООД, редовно призован, се представлява от адвокат М., представя пълномощно от днес

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Поддържам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ М. – Оспорвам изцяло касационната жалба. Няма да представям доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите представените с касационната жалба заверени преписи от писмо адресирани от ИА „Главна инспекция по труда” гр. София до Директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас и писмо от ИА „Морска администрация” до Главен секретар на ИА „Главна инспекция по труда” гр. София. Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да се приключи събирането на доказателствата и да се даде ход по същество, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с касационната жалба заверени преписи от писмо изх. № 0104-0229/06.01.2010 г. от ИА „Главна инспекция по труда” гр. София до Дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас и писмо изх. № 3507/27.11.2009 г. от ИА „Морска администрация” до ИА „Главна инспекция по труда” гр. София.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Моля, да уважите касационната жалба и отмените решението на Бургаския районен съд като неправилно и незаконосъобразно. Спрямо трудовото правоотношение възникнало между к.д.п. Е.А. и работодателят му „Наутик шипуонър” ООД е приложимо българското законодателство и конкретно Кодекса на труда. Моля след като съобразите доводите изложени в касационната жалба за наличието на материално-правно основание „Инспекцията по труда” да извършва контрол спрямо конкретното трудовото правоотношение и материално-правното основание директора на дирекция „Инспекция по труда” да издаде наказателно постановление и да наложи административното наказание, моля да постановите решение, с което да отмените решението на Бургаския районен съд и да потвърдите наказателното постановление на Директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас.

 

АДВОКАТ М. – Моля, да оставите в сила решението на Бургаския районен съд като прецизно, задълбочено, правилно и законосъобразно. Ще започна с една теза, която липсва в решението, това е един допълнителен довод извън това, което ние сме твърдяли в този процес. Бургас, като географско местоположение, е източната граница на Европейския съюз, тука свършва територията, в чисто физически смисъл, от тука почват кораби. Буди недоумение това, което прави Инспекцията по труда в най-големия морски град, имам предвид като най-голямото българско пристанище, тук в Бургас. „Инспекцията по труда” няма право по действащото наше законодателство да упражнява административно наказателна компетентност по отношение на кораби плаващи под чужд флаг, независимо дали са Албански, Либийски, Панамски, Руски или Камбуджански, няма такова право. И обърнете внимание, много прецизно първоинстанционния съд прие, че разпоредбата на чл. 12 от Кодекса на търговското корабоплаване, който се явява специален закон по отношение на Кодекса на труда, в частта уреждаща трудовите правоотношения между членовете на екипажа и корабопритежателя е императивна, за разлика от чл.10, ал.1 от КТ, който е диспозитивен, в който казва, че ако не е уредено нещо друго в закон се прилага Кодекса на труда. Ама Кодекса е точно този специалния, равен по ранг на Кодекса на търговското корабоплаване. Тука правя една скоба че ЗАНН, в тази зала за всички е ясно, че се прилага субсидиарно на основание чл.416, ал.6 от КТ по отношение на цялата процедура и реда и условията за издаване на наказателно постановление ЗАНН, той е обнародван още от 1969 година. 70 година е Кодекса на корабоплаването. Голямата промяна 2002 година, когато той стана Кодекс на търговското корабоплаване, в тази част, не случайно ги изброявам тези дати, чл.12 остава непроменен, този член има своята корелация и нормативна традиция в чл.4 от ЗАНН още от 69 година, този закон както и другите закони и укази, в които са предвидени административни наказания, т.е. Кодекса на труда е такъв закон в който е предвидено административно наказание, се прилага за всички административни нарушения на територията на Република България и обърнете внимание, на български кораби. Съгласно Кодекса на търговското корабоплаване, веднага се задава въпрос - имали спор в този процес, че корабът не е български? Ами няма спор. Член 10 от Кодекса на търговското корабоплаване гласи (процесуалният представител цитира текста от закона). След като един кораб е под чужд флаг, небългарски, собствеността не е българска. Правораздаването е част от държавния суверенитет. Административнонаказателната функция на държавните компетентни органи е също част от държавния суверенитет. Един кораб, който плава под чужд флаг не е в обсега нито в материалния, нито в териториалния, нито в процесуалния обхват на държавния суверенитет. Тук се цитира едно писмо на Морска администрация, цитират се трудовите тази Наредба за трудовите правоотношения и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и каробопритежателя, тази наредба, обърнете внимание, чл.1 ал.1, се прилага по условията за наемане на корабите, каквото е трудовото възнаграждение, между членовете на екипажа на кораб плаващ под български флаг. Тази нормативна традиция за български кораб си продължава, не може Инспекцията да я заобикаля. В този смисъл изцяло подкрепям останалите мотивите на първоинстанционния съд, те са правилни и задълбочени. Ние спорим за правото на този процес.

 

ПРОКУРОРЪТ – Споделям становището на съда, че Кодексът за търговското корабоплаване се явява специален закон спрямо Кодекса на труда, с оглед спецификата на обществените отношения, които в конкретният случай следва да се приложи Закона на знамето, поради това изводите на съда относно компетенцията на административния орган са обосновани.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: