Р Е Ш Е Н И Е

 

   Номер      720      Година 15.04.2016          Град  Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, III състав, на тринадесети април две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чавдар Димитров

 

Секретаря И.Л.

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 507 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на чл.38 от Закона за държавната собственост (ЗДС).

Образувано е по жалба на ЗКПУ „Ахелой“ – гр. Ахелой, с ЕИК 102239014, със седалище и адрес за призоваване гр. Ахелой, ул. „Слънчев бряг“, стопански двор, със законен представител Н.К.К. против заповед № РД-09-4/20.01.2016г. на областния управител на Област Бургас. Със заповедта се отчуждават за държавна нужда за изграждане на обект: „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233,06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20кV „Равда” при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат ТВ” при км 212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км 212+120”, части от имоти – частна собственост намиращи се в землищата на с.Равда, община Несебър и гр.Ахелой, община Поморие, съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със заповед №РД-02-15-138/09.10.2015г. на зам.министър на регионалното развитие и благоустройството, в частта относно собствения на жалбоподателите поземлен имот с идентификатор 00833.107.357 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Ахелой, община Поморие, целият с площ от 2 615 кв.м., от които се отчуждават 37 кв.м., като и е определено обезщетение в размер на 59,00 лева. В жалбата се излагат твърдения за необоснованост и незаконосъобразност на заповедта, тъй от една страна се сочи настъпили непосредствено преди издаване на заповедта изменение в проекта, което е обосновало отчуждаването му „в последния момент“, а от друга страна се навежда довод, че определеното обезщетение е силно занижено и не съответства на пазарните цени на недвижимите имоти в района на отчуждения. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържат жалбата, на сочените в нея основания. 

Ответникът – Областен управител на Област Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалните си представители оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена.

Заинтересуваната страна – Агенция пътна инфраструктура гр.София, редовно уведомена, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като неоснователна.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.38, ал.2 от ЗДС от надлежни страни, имащи право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Със заповед №РД-02-15-138/09.10.2015г. на зам.министъра на регионалното развитие и благоустройството (л.70-72 от делото), на основание чл.129, ал.3, т.2, б.„в“, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 и чл.128, ал.2, 5 и 6 ЗУТ е одобрен подробен устройствен план-парцеларен план за обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”,  участък Обход на Ахелой от км.207+726.37 до км.212+233.06 и изпарител при км.207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV „Равда“ при км. 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км. 212+011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км. 212+120, на територията на  гр.Ахелой, Община Поморие, и с.Равда, Община Несебър, Област Бургас. Съгласно писмо изх.№АУ 14-4/19.11.2015г. на зам.министъра на регионалното развитие и благоустройството (л.69 от делото), заповедта е обнародвана в ДВ бр.79/13.10.2015г., не е обжалвана и е влязла в сила.

Искане изх.№04-16-2116/07.12.2015г. на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (л.73-77 от делото) е отправено до министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите за одобряване отчуждаването на засегнатите имоти или части от тях за държавна нужда за изграждане на описания в процесната заповед обект и да се предложи областния управител на Област Бургас да издаде такава заповед.

Със съвместна заповед №РД-02-14-1413/22.12.2015г. (ЗМФ-1286/17.12.2015г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите (л.88-90 от делото) е одобрено отчуждаването на части от имоти - частна собственост и части от имоти-общинска собственост, намиращи се в землищата на гр.Ахелой, Община Поморие, и с.Равда, Община Несебър, Област Бургас, засегнати от изграждането на описания обект.

За започналата отчуждителна процедура и издадената съвместна заповед е  извършено обявяване в едни местен и два централни ежедневника (л.15-20 от делото).

В административното производство е извършена пазарна оценка на подлежащата на отчуждаване части от имоти, за която е изготвен оценителски доклад от независим оценител за определяне на равностойно парично обезщетение на поземлени имоти в земеделска и урбанизирана територия, засегнати от ПУП-парцеларен план (л.103-120 от делото, ведно със следващи го приложения).

Със  заповед № РД-09-4/20.01.2016г. на областен управител на Област Бургас са отчуждени части от имоти – частна собственост, като всяко отчуждаване е описано в отделно приложение към заповедта, според съответните землища и индивидуализирано по номер на имота, вида на територията, начина на трайно ползване, имената на собствениците и техните наследници, общата площ на имота, площта, която се отчуждава и стойността на паричното обезщетение, отразена като общо обезщетение за отчуждената част и съответните му компоненти.

Имотът на жалбоподателите е описан в приложението, касаещо землището на гр. Ахелой (л.29 от делото), където е посочено, че от цялата площ на имота в размер на 2,615 дка се отчуждават 0,037 дка, като оценката за отчуждената част е в размер на 59,00 лева.

Заповедта е съобщена на жалбоподателите на 25.01.2016г., видно от приложените известия за доставяне (л.8 от делото) и е публикувана в едни местен и два централни ежедневника (л.36-41 от делото), както и на Интернет страницата на Областна администрация Бургас (л.42 от делото).

Със заповед № РД-09-5/05.02.2016г. на областен управител на Област Бургас (л.46 от делото), на основание чл.62, ал.1 и ал.2 от АПК е допълнена и изменена  предходно издадената заповед № РД-09-4/20.01.2016г., по отношение на част от имотите, сред които не е този на жалбоподателите.  Тази заповед също е публикувана в едни местен и два централни ежедневника (л.50-56 от делото), както и на Интернет страницата на Областна администрация Бургас (л.49 от делото).

По делото е назначена комбинирана съдебна експертиза, по която са изготвени и приети основно и допълнително (коригирано) заключение. Според коригираното заключението, пазарната стойност на отчуждаваната част от имота е 59,20 лева. Съгласно заповед № РД-02-15-138/09.10.2015г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството с която е одобрен „Подробен устройствен план-парцеларен план за обект „Път І-9 Слънчев бряг – Бургас“, участък обход на Ахелой, от имота на жалбоподателите следва да бъдат отчуждени 0,037 дка, от които липсва част, която да е засегната от фундаменти на стълбове и шахти, а цялата площ е засегната от предвидения път. Съгласно същото заключение, имота на жалбоподателите, е засегнат от предвижданията на ПУП само в отчуждаваната му част , където предстои да се оформи натрупване на земни маси за надлез, по който предстои да премине пътя гр. Ахелой – с. Тънково в участъка на пресичане с изгражданото ново трасе, по което предстои да премине главен път I-9. С допълнителното заключение вещото лице е коригирало изводите си относно цената на отчуждавания имот, като е установил само две сделки, отговарящи на изискванията на чл.34 ЗС, т.е. в едногодишния период от датата на извършване на отчуждаването на процесния имот

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Заповед РД-09-5/05.02.2016г. допълнена и изменена със заповед № РД-09-5/05.02.2016г., е издадена от компетентен административен орган – областен управител на Област Бургас.

Съгласно чл.34а, ал.1 от ЗДС отчуждаването на имоти и части от имоти – частна собственост предназначени за изграждане на национални обекти се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите, а съгласно ал.2, извън случаите по ал.1 отчуждаването се извършва със заповед на областния управител по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите.

В случая, имотите се отчуждават за изграждане на обект „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233,06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20кV „Равда” при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат ТВ” при км 212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км 212+120”. С решение на министерския съвет от 20.04.2012г., този път е обявен за обект с национално значение и за национален обект, но както към момента на издаване на процесната заповед, така и към настоящия момент участъка от пътя за който се отчуждават имотите – обход на гр.Ахелой, не е част от път І-9 и не е обявен за национален обект с решение на Министерския съвет, поради което същия не е обект с национално значение или част от такъв обект. След като обекта за който се извършва отчуждаването не е национален обект, то компетентен да издаде процесната заповед се явява именно областния управител на Област Бургас, като е ирелевантно дали в бъдеще този обект ще бъде обявен за национален или не.

Обжалваната заповед е издадена в писмена форма, като нейното съдържание е в съответствие с изискванията на чл.34в, ал.1 от ЗДС.

В хода на административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до незаконосъобразност на заповедта, като е спазена процедурата предвидена в ЗДС. Налице е влязъл в сила ПУП, посредством които се установява наличието на държавна нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин. Съобразно изискванията на чл.34, ал.1 от ЗДС, заинтересуваното ведомство – Агенция пътна инфраструктура, е направило мотивирано искане за отчуждаване до министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите, които със съвместна заповед са одобрили отчуждаването на части от имоти – частна собственост и части от имоти-общинска собственост, намиращи се в землищата на гр.Ахелой, Община Поморие, и с.Равда, Община Несебър, Област Бургас, засегнати от изграждането на обекта предмет на обжалваната заповед. На основание тази съвместна заповед, влезлия в сила ПУП-парцеларен план, оценителския доклад за определяне на равностойно парично обезщетение на земеделски и урбанизирани имоти, засегнати от одобрения ПУП-парцеларен план и чл.34а, ал.2 ЗДС, областния управител е издал оспорената в настоящото производство заповед.

Жалбоподателите са адресати на процесната заповед, тъй като с нея е предвидено отчуждаването на част от притежавания от тях поземлен имот с идентификатор 00833.107.357 по КККР на гр. Ахелой, община Поморие, целият с площ от 2,615 дка., от които се отчуждават 0,037 дка., който имот е с начин на трайно ползване ливада.

Неоснователно е възражението на жалбоподателите, за необоснованост и незаконосъобразност на заповедта, тъй като влезлия в сила ПУП не обосновава отчуждаването на спорната част от имота им. Видно от основното заключение на вещото лице, което не е оспорено от страните и се кредитира от съда, като компетентно и безпристрастно, в случая е налице ПУП одобрен със заповед № РД-02-15-138/09.10.2015г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството с които е одобрен „Подробен устройствен план-парцеларен план за обект „Път І-9 Слънчев бряг – Бургас“, участък обход на Ахелой. Съгласно този одобрен проект от имота на жалбоподателите следва да бъдат отчуждени 0,037 дка, засегнати от елементите на предвидения път, точно толкова колкото се отчуждава с процесната заповед. Ето защо, след като не е налице спор по делото, че тази заповед не е обжалвана от жалбоподателя и одобрения ПУП-ПП е влязъл в сила, то наличието на държавна нужда от тези 0,037 дка е доказано и същата следва да бъде задоволено посредством принудителното им отчуждаване по реда на ЗДС.

Неоснователно е и възражението, че определеното обезщетение за отчуждаваната част от имота е силно занижено и не съответства на пазарните цени на недвижимите имоти в района на отчуждения.

Съгласно чл.32, ал.2 от ЗДС равностойното парично обезщетение се определя в съответствие с предназначението на имотите преди влизането в сила на подробния устройствен план, въз основа на пазарните цени на имоти с подобни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания. В §1а, т.2 на ДР на ЗДС е дадена легална дефиниция на понятието „Пазарни цени”, според която това са осреднените цени от всички сделки с имоти за 1)покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека – обезпечаваща покупко-продажба на имот, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, 2)както и други възмездни сделки, с изключение на тези с предмет идеални части от имоти, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождението на имота са вписани повече от 20 сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните 20 вписани сделки. Осредняването се извършва въз основа на не по-малко от две относими сделки.

По делото е допусната комбинирана съдебна експертиза, в основното заключение по която от вещото лице е изготвена пазарна оценка на отчуждаваната част от имота, без да са съобразени изискванията на т.2 от §1а от ДР на ЗДС. Това е наложило изготвяне на допълнително коригиращо заключение. Установени са 2 извършени сделки в периода от 12 месеца преди датата на възлагане на оценката, които да са сделки със земеделски земи, находящи се в землището на гр. Ахелой, община Поморие. Тези две сделки са ползвани от вещото лице при изготвянето на пазарната цена и същата е определена в размер на 1,60 лева на кв.м., каквато е оценката дадена и от Сървей Груп ЕООД или равностойното парично обезщетение за отчуждаваните от жалбоподателите 0,037 дка е 59,20 лева, която сума е незначително по-голяма от тази, определена и в обжалваната заповед – с 20 ст., явяваща се изчислителна грешка, а не неправилно и незаконосъобразно определена стойност. От жалбоподателите не е оспорено заключението на вещото лице и не са ангажирани доказателства посредством които да се установи, че пазарната оценка е неправилно определена, поради наличието на други сделки, които не са отчетени. Ето защо, след като практически липсва разлика между стойността на отчуждаваната част от имота определена в процесната заповед и тази определена в хода на съдебното производство, неоснователни се явяват възраженията на жалбоподателите, че определеното обезщетение е силно занижено.

С оглед на изложеното жалбата на ЗКПУ „Ахелой“ – гр. Ахелой е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

На основание чл.38, ал.8 от ЗДС, настоящото решение е окончателно.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЗКПУ „Ахелой“ – гр. Ахелой, с ЕИК 102239014, със седалище и адрес за призоваване гр. Ахелой, ул. „Слънчев бряг“, стопански двор, със законен представител Н.К.К. против заповед № РД-09-4/20.01.2016г. на областен управител на Област Бургас, допълнена и изменена със заповед № РД-09-5/05.02.2016г. на областен управител на Област Бургас, в ЧАСТТА относно извършеното отчуждаване на 0,037 дка от поземлен имот с идентификатор 00833.107.357 по КККР на гр. Ахелой, община Поморие, целият с площ от 2,615 дка. и определено обезщетение в размер на 59,00 лева.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                СЪДИЯ: