ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 23.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и трети март                          две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 507 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЗКПУ АХЕЛОЙ - редовно уведомен не се явява,   за него адв.Б. с представено  пълномощно в предходното съдебно заседание.

         За ОТВЕТНИКА  Областен управител БУРГАС  - редовно уведомен се явява ю.к. А.Д., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА страна  Агенция „Пътна инфраструктура” гр. София редовно уведомена, не се явява представител.

         адв.Б.- Да се даде  ход на делото.

         Ю.к.А.Д.- Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Докладва жалбата на ЗКПУ „Ахелой” гр.Ахелой против заповед №РД-09-4/20.01.2016 година на Областен управител на област Бургас.

         Указва  на жалбоподателя,  че е негова тежестта  да установи  позитивните обстоятелства, които  е изложил в жалбата си, а именно стойността на имота, както и изложеното твърдение,   че отчуждената част ще се използва за дейности, различни от строителство на пътя, описан подробно в заповедта на Областния  управител на Област Бургас.

         адв.Б.- Поддържам жалбата  и доказателствените  искания  с нея. Представили сме документ за внесен депозит.

Ю.к.Д.- Оспорвам жалбата.

Съдът, докладва депозиран отвод от вещо лице З.Ч.А., поради служебна ангажираност и здравословни проблеми.В  тази връзка съда е отменил свое предходно  определение и е определил за вещо лице по настоящето  дело  Х.П.Х..Същият  на 23.03.2016 година е депозирал молба, с която представя болничен лист  с отразена  временна нетрудоспособност  за 10 дни, считано  от 21.03.2016 година.  В тази връзка обяснява, че не  в състояние да извърши експертизата в законноустановения  срок.

Адв.Б.- Предоставям на съда, вещото лице  е обективно  възпрепятстван  да  извърши експертизата.

Ю.к.Д.- Предоставям на съда за избор на вещо лице.

         Съдът,  като взе предвид становището  на вещото лице, намира че с оглед бързината на производството,  следва   своевременно  да осигури извършването  на експертизата от  компетентно  вещо лице,  поради което намира за необходимо да отмени свое определение от 21.03.2016 г.,  с което за оценител по делото е назначен Х.  П.,  като вместо това  намира за необходимо да определи за вещо лице Я.Ч.Д.. Воден от  горното,

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТМЕНЯ свое определение от 21.03.2016 г, с което за вещо  лице,  компетентно  да изготви настоящата   експертиза е определен  Х.П.Х. . 

НАЗНАЧАВА за вещо лице  по допусната СОЕ Я.Ч.Д.. Да бъде уведомен незабавно вещото лице  за определението на  съда и за обстоятелството,  че депозита е внесен.

Съдът,  с оглед задължението  за  служебна проверка материалната и териториалната  компетентност  на административния  орган намира, че е  необходимо да задължи  ответната страна,   в срок не по-късно от следващото съдебно заседание да представи писмено становище и доказателства, относно компетентността  на областния  управител да постанови  оспорваната  заповед.

Съдът като взе предвид обстоятелството,  че делото не е изяснено от фактическа  страна  намира, че   делото следва да  бъде отложено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането  на доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 30.03.2016 г. от 15:30 часа, за която дата и час страните са редовно  уведомени. Да бъде уведомено вещотото  лице Я.Ч.Д..

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: