ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 30.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На тридесети  март                                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 507 по описа за 2016 година

На именното повикване в 17.40 часа се явиха:

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЗКПУ АХЕЛОЙ Н.К.- редовно уведомен не се явява и не се представлява.

         За ОТВЕТНИКА  Областен управител БУРГАС  - редовно уведомен се явява ю.к. А.Д., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА страна  Агенция „Пътна инфраструктура” гр. София редовно уведомена, явява се ю.к.Л.,с представено  пълномощно в днешното съдебно заседание

         ЯВЯВА  се вещото лице Я.Ч.Д.

         Ю.к.А.Д.- Да се даде ход на делото.

Ю.к.Л.- Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Ю.к.Л. – Предвид  обстоятелството, че изготвената  експертиза  не отговаря на изискванията на чл.32 ал.4 от ЗДС моля, да бъде поставен въпрос на вещото лице, което  да изготви експертизата, като се съобрази  и изследва  реално вписани сделки  в съответната служба по вписвания за имоти, които са   сходни с процесния.

Ю.к.А.Д. -  За  дванадесет месеца  назад - от  29.05.2014 г. до 29.05 2015 г.

Ю.к.Л. – Представям становище относно материалната и правната компетентност на областен управител да издаде оспорената заповед за отчуждаване  на недвижимия  имот.

Ю.к.А.Д.- Представям становище относно  компетентността на областен управител на област Бургас да издаде  заповедта за отчуждаване на имота.

Съдът, като взе предвид обстоятелството,  че заключението не е съобразено с особената  разпоредба  на чл.32 ал.4 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ счита, че изготвената съдебно-оценъчна експертиза не следва да бъде изслушвана  в днешното съдебно заседание, а след съобразяване  на  информацията с  обстоятелствата  на чл.32 от ЗДС.

 УКАЗВА на вещото лице Я.Ч.Д.  да съобрази заключението си с  разпоредбата на чл.32 от Закона за държавната собственост, във връзка с параграф 1а, т.2 от ДР на ЗДС.

Съдът, като взе предвид обстоятелството, че делото към настоящия момент не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, счита, че същото следва да бъде отложено за друга дата, като събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, поради което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.04.2016 година от 13.45 ч., която дата  и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17.55 часа.

 

СЕКРЕТАР         :                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: